Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 6

Ka Tukuya Kwiyi Pala Twafwa?

Ka Tukuya Kwiyi Pala Twafwa?

1-3. Ka malalusyo buli gho abantu bakwilalusya aghakukwafyannya nubufwe? Ka ivipanga vikwamula buli-buli amalalusyo agha?

IBAYIBOLO likutulayizya ukuti “ubufwe butakwiza pakubako nalumo.” (Ubuvumbuli 21.4) Mu Mutu 5 tukamanyila ukuti, tungize tube nu bumi ubwa bwila na bwila chifukwa cha kusatuliwa. Loli tuchili tukufwa. (Undumbilili 9.5) Pali ilalusyo lyo tukwilalusya ilyakuti, Choni cho chikubombiwa pala twafwa?

2 U ansala uwa ilalusyo ili, wakulondiwa hee waghe u muntu yo mumughanite afwa. Lumo mungaswigha ukuti: ‘Ka umuntu uyu aya kwiyi? Ka akutwennya? Ka angatwavwa? Ka inti tukamwennye sona?’

3 Ivipanga vikwamula amalalusyo agha muzila izya kupambana-pambana. Bamo bakumannyisya ukuti pala we mwiza ukuya kumwanya loli pala we mubibi ukuya pakupya kumoto. Bamo bakuti pala wafwa ukuba we muzimu sona ukwikala na bakamu bako bo bakafwa kale. Bamo bakuti sona pala wafwa ukuya pakulongiwa, ukupapiwa sona, pamo ukuzyuka nu mubili ubunji, pamo umuntu uyunji, pamo ichinyamana.

4. Ka ivipanga vikumanyisya ichoni pa nkani iyabufwe?

4 Ivipanga vikwennya ngati vikumanyisya ivimanyisyo ivyakupambana, loli vyosi vyo vikumanyisya vikughona pa fundo yoka. Vyosi vikumanyisya ukuti pala umuntu afwa, akachigawa kamo akamubili kakubukulila ukuba nu bumi. Ka ubu bwanaloli?

KA TUKUYA KWIYI PALA TWAFWA?

5, 6. Choni cho chikubombiwa pala twafwa?

5 U Yehova akumanya cho chikubombiwa pala twafwa.  Akutubuzya ukuti nanti umuntu afwa ubumi bwache bukumala. Nanti umuntu afwa atakuba sona nu bumi. Polelo nanti umuntu afwa, vyosi vyo inong’onagha vikumala pakabalilo kanako. * Ichi chikung’anamula ukuti pala umuntu afwa, atakwennya, atakwivwa sona atakwinong’ona.

6 Umwene u Solomoni akasimba ukuti “abafwe batakumanya nachimo-chimo.” Abafwe batangaba nu lughano pamo ulubengo, sona “kute ukubomba imbombo, ukupanga amapulani, ukumanya pamo amahala ku Mapumpa.” (Belenga Undumbilili 9.5, 6, 10.) Pisimbo ilya Masalimo 146.4 pakuti waghe umuntu afwa, “inyinong’ono” zyope zikufwa.

KA U YESU AKANENA ICHONI PA NKANI IYABUFWE

U Yehova akapela abantu ukuti bikalaye bwila na bwila pachisu ichapasi

7. Ka u Yesu akanena ichoni pa nkani iyabufwe?

7 Umumanyani wache u Lazalo ati afwa, u Yesu akababuzya abamanyili bache ukuti: “Umumanyani witu u Lazalo aghonite bulo utulo.” Loli apa u Yesu atakang’anamulagha ukuti u Lazalo aghonite bulo utulo. U Yesu akabukilila ukuti: “U Lazalo afuye.” (Yohani 11.11-14) U Yesu akayanisya ubufwe nu tulo. Atakang’anamulagha ukuti u Lazalo ali kumwanya pamo akwikala na bakamu bache bo bakafwa kale. Sona atakanenapo ukuti u Lazalo ali pakupya ku moto pamo ukuba sona umuntu yunji pamo ichinyamana. Ubwanaloli bwakuti u Lazalo akafwa. Amasimbo ghamo ghakuyanisya ubufwe nu kughona utulo. Ibayibolo likuti bo u Sitefani aghoghiwa, ‘akaghona utulo utwa bufwe.’ (Imbombo 7.60) Umutumiwa u Pabuli akasimba ukuti aba Kilisitu bamo ‘baghonite utulo utwa bufwe.’—1 Aba Kolinti 15.6.

8. Ka tukumanya buli-buli ukuti u Chala atakapela abantu ukuti bafwanje?

 8 Ka u Yehova akapela u Adamu nu Eva ukuti pa bumalilo bize bwafwe? Awe! Akabapela ukuti bikalaye bwila na bwila nu bumi ubusita intamyo. Bo u Yehova apela abantu, akabapa inyinong’ono izya kwikala bwila na bwila. (Undumbilili 3.11) Abapapi batakulonda napanandi ukuti abana babo bakulaye pabumalilo nu kufwa, momo wepe u Yehova akuyivwila. Pakuti u Chala akatupela akuti twikalaye bwila na bwila, po choni cho tukufwa?

 CHONI CHO TUKUFWA?

9. Choni cho ilamulo lyo u Yehova akamupa u Adamu nu Eva likaba lya kwivwika akiza?

9 Mumughunda wa Edeni, u Yehova akamubuzya u Adamu ukuti: “Ulyanje ivikomwa vyosi vyo ukulonda vyo vikwayiwa mu makwi. Loli ivikomwa vyo vikwayiwa mwikwi ilya kumanyisya ichibibi ni chiza, utakalyanje, pisiku lyo ukwiza pakulya ukwiza pakufwa.” (Ubwandilo 2.9, 16, 17) Ilamulo ili litakaba lipala pakulikonka, sona u Yehova weka weyo akaba nu budindo ubwa kumubuzya u Adamu nu Eva cho chiza na cho chibibi. Nanti bakamwivwilagha u Yehova, nge bakalangizya ukuti bakuchindika ubulaghili bwache. Nge bakalangizya sona ukuti bakupalizya vyosi vyo u Yehova akabapa.

10, 11. (a) Ka u Adamu nu Eva bakazimbuliwa buli-buli nu Satana? (b) Choni cho u Adamu nu Eva batangikungulufya pa vyo bakabomba?

10 Ichachitima chakuti, u Adamu nu Eva bakasala ukusita ukumwivwila u Yehova. U Satana akati kwa Eva: “Ka naloli u Chala akati manyi mulyanje ivikomwa ivya mumakwi ghosi agha mumughunda muno?” U Eva akamula ukuti: “Akati tulyanje ivikomwa ivya mumakwi ghosi. Loli u Chala akanena ukuti ivikomwa ivya mwikwi lyo lili pakasi-kasi pa mughunda: ‘Mutakalyanje pamo ukulipalamasya; chifukwa mukwiza pakufwa.’”—Ubwandilo 3.1-3.

11 Po u Satana akati: “Mutakwiza pakufwa. Chifukwa u Chala amenye ukuti isiku lyo mukwiza ukulya, amaso ghinu ghakwiza pakwighuka, mukwiza pakuba ngati we Chala, ukumanya ichiza ni chibibi.” (Ubwandilo 3.4-6) U Satana akalondagha ukuti u Eva ayisalilaye weka ichiza pamo ichibibi. Akamuzimbula sona vyo vikwiza ukubombiwa nanti ativwila. U Satana akanena kwa Eva ukuti atakwiza ukufwa, ukufuma apo u Eva akalya ichikomwa sona akamupako umulume wache. U Adamu nu Eva bakamanya  ukuti u Yehova akabakanila ukuti batakalyanje ichikomwa. Bo balya, bakasala ukuleka ukwivwila ilamulo lyo u Yehova akabapa. Ukulya bulo ichikomwa, bakalangizya ukuti batakumuchindika u Baba wawo uwa kumwanya. Pate ukwihobokela pa vyo bakabomba.

12. Choni cho chachitima ukuti u Adamu nu Eva batakamwivwila u Yehova?

12 Chachitima ukuti abapapi bitu ababwandilo bakamusambukila Umupeli wawo. Ka mungayivwa buli-buli nanti umwana winu yo mwamulela akiza, pabumalilo abasambukila nu kubomba vyo umwe mutakulonda? Ka ivi vitangabababa?

U Adamu akafuma kwitope sona akanyokela kwitope

13. Nkimba u Yehova akang’anamulagha ichoni po akati “kulufumbi ukwiza pakunyokela”?

13 Bo u Adamu nu Eva baleka ukwivwila, bakatagha ulusako ulwa kwikala bwila na bwila. U Yehova akamubuzya u Adamu ukuti: “Pakuti we lufumbi, kulufumbi ukwiza pakunyokela.” (Belenga Ubwandilo 3.19.) Ichi chikung’anamula ukuti u Adamu akwiza ukuba sona lufumbi, ngati mo vikabela bo atapeliwe. (Ubwandilo 2.7) Bo ananga u Adamu akafwa sona ataliko.

14. Choni cho tukufwa?

14 Nanti u Adamu nu Eva bakamwivwilagha u Chala nge bachili baliko mupaka akabalilo kano. Bo bativwila u Chala, bakananga, pabumalilo bakafwa. Imbibi yili ngati yo ntenda iyakwambukila, yo tukakombela ukufuma ku bapapi witu aba  bwandilo. Swebosi tukupapiwa ni mbibi, cho chifukwa tukufwa. (Aba Loma 5.12) Loli ubu te bwighane ubwa Chala ku bantu. U Chala atakulonda ukuti abantu bafwanje. Ibayibolo likuti imfwa ‘mulwani.’—1 Aba Kolinti 15.26.

UBWANALOLI BUKUTUSATULA

15. Ka ubwanaloli ubwa kukwafyannya nu bufwe, bukutusatula buli-buli?

15 Ukumanya ubwanaloli pa nkani iyabufwe, tukusatuliwa ku vimanyisyo ivya bumyasi. Ibayibolo likutumanyisya ukuti abafwe batakwivwa ububavu pamo ichitima. Tutanganena nabo sona bope batanganena nuswe. Tutangabavwa abafwe sona bope batangatwavwa. Batangatuvulazya, po pate ichifukwa ichakuboghopela. Nangabuli ivipanga ivinji vikumanyisya ukuti abafwe bakuba babumi kumalo aghanji sona bakuti tungabavwa nanti tukubapa indalama abaputi pamo abantu bamo bo bakuti bazelu. Loli nanti twamanya ubwanaloli ubwakukwafyannya nubufwe, batangatuzimbula na mabumyasi agha.

16. Mabumyasi buli gho ivipanga vikumanyisya aghakukwafyannya na bafwe?

16 U Satana akubombezya ivipanga ivya bumyasi ukutuzimbula ukuti twinong’onaye ukuti abafwe bachili babumi. Umwakufwanikizya, ivipanga vimo vikumanyisya ukuti akachigaba kamo akamubili kakubukilila ukuba nu bumi kumalo aghanji. Ka ichipanga chinu chikumanyisya bunubu pamo chikumanyisya vyo Ibayibolo likunena pa nkani iyabafwe? U Satana akubombezya ubumyasi ubu ukuti abapaghule abantu kwa Yehova.

17. Ka ifundo iyakuti abantu bakupya kumoto yikumutuka buli-buli u Yehova?

17 Ivimanyisyo ivinji vyo ivipanga vikumanyisya vyakoghofya. Umwakufwanikizya, vimo vikumanyisya ukuti abantu ababibi bakwiza pakupya kumoto bwila na bwila.  Ubumyasi ubu bukumutuka u Yehova. U Yehova atakwitikizya ukuti abantu batamiwanje muzila yiniyi. (Belenga 1 Yohani 4.8.) Ka mungiyivwa buli-buli nanti umuntu yumo amulanga umwana wache umwakumocha inyobe pa moto? Munginong’ona ukuti umuntu uyu wankaza. Mutangaba ni chinyonywa ukuti mumumanye umuntu uwa mutundu ubu. U Satana wepe akulonda ukuti abantu bamwennyanje u Yehova ukuti wankaza.

18. Choni cho tutabaghiye ukuboghopa abafwe?

18 Ivipanga vimo vikumanyisya ukuti pala umuntu afwa, akusinta nukuba muzimu. Ivipanga ivi vikumanyisya ukuti tubaghiye ukuyichindika sona nukuyoghopa imizimu iyi. Bakwinong’ona ukuti bangaba nabo pabukamu pamo bangaba nabo pabulwani. Abantu abinji bakusubila hee ubumyasi ubu. Bakoghopa abafwe cho chifukwa bakubiputa mumalo mwa kumwiputa u Yehova. Mubaghiye ukukumbuka ukuti abafwe batakumanya nachimo-chimo, po pate ichifukwa ichakuboghopela. U Yehova Mupeli witu, we Chala uwabwanaloli cho chifukwa tubaghiye ukumwiputa yuyo weka.—Ubuvumbuli 4.11.

19. Ka ukumanya ubwanaloli ubwa kukwafyannya nubufwe kukutwavwa buli-buli?

19 Pala mwamanyila ubwanaloli ubwa kukwafyannya nubufwe mukwiza pakusatuliwa kuvimanyilo ivya bumyasi. Ubwanaloli ubu bukutwavwa ukumanya vyo u Yehova atulayizizye na vyo akwiza pakutubombela muntazi.

20. Ka tukwiza umanyila ichoni mu mutu uwa kukonkapo?

20 Kale nkani umubombi uwa Chala u Yobu akalalusya ukuti: “Ka nanti umuntu afwa angaba sona nu bumi?” (Jobu 14.14) Ka chingabombiwa ukuti umuntu yo afuye abe sona nu bumi? U ansala yo u Chala akutupa mu Bayibolo wakuhobosya nkani. U ansala uyu tukwiza pakumwagha mu mutu uwa kukonkapo.

^ indime 5 Abantu bamo bakusubila ukuti umuzimu bukubukilila ukubako nanti umuntu afwa. Ukuti mumanye ivinji, ennya Ivya Kubumalilo 17.