Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 7

Vyo Tukumanyila pa Nkomano Zyitu

Vyo Tukumanyila pa Nkomano Zyitu

New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Kale, nanti Abakilisitu bakomana, bakimbagha inyimbo, ukwiputa, sona bakabelengagha amasimbo nukughalingannya. Patakabanga imiteto. (1 Aba Kolinti 14.26) Vyovyo vikubombiwa pa nkomano zyitu.

Vyo tukumanyila vikufuma mu Bayibolo sona vikutwavwa. Kubumalilo ubwa sabata, ichipanga chilichosi chikukomana nu kwivwisya inkani iya mu Bayibolo iya maminiti 30. Mu nkani iyi tukumanyila mo amasimbo ghangatwavwizya pabumi bwitu sona nu kumanya akabalilo ko tulimo. Pa chimanyisyo ichi, wesi abaghiye ukubelenga amasimbo mu Bayibolo lyache. Pisinda pache, tukuba ni chimanyilo icha Gongwe la Mulinda pa 1 awala. Pa chimanyisyo ichi, wesi akuba mwabuke ukwamulapo. Tukumanyila inkani zyo zikuba mu Gongwe la Mulinda ilyakumanyila pa chipanga. Ichimanyisyo ichi chikutwavwa mo tungakonkela ifundo zyo tukumanyila mu Bayibolo. Mu vipanga vyosi ivyakupululila 110,000 pa chisu chosi, tukumanyila inkani izyakuyana bulo.

Tukumanyila mo tungamanyisizya akiza. Tukukomana sona mukasi mwa sabata. Pa lukomano ulwa Ubumi Bwitu Ubwa Chikilisitu nu Bulumbilili tukuba ni vigaba vitatu ivya mu kabuku ko kakwiza umwezi nu mwezi. Akabuku aka, ka Uteŵeti na Umoyo Wachikristu. Ichigaba ichabwandilo, icha Amazyu Agha Chala Bukabi, chikutwavwa ukwivwisya amachaputala gho twabelenga mu sabata. Mu chigaba ichabubili, icha Ubulumbilili, bamo bakughela mo tunganenezanizya na bantu izya Bayibolo. Yo akutangilila akunena ivintu vyo vingatwavwa ukuti tubelengaghe nu kumanyisya akiza. (1 Timoti 4.13) Ichigaba ichabumalilo, icha Ubumi Ubwachikilisitu, chikutwavwa mo tungakonkela ifundo izya mu Bayibolo pabumi bwitu. Pa chigaba ichi, tukumanyila sona Ibayibolo ukwendela mu malalusyo na maansala ukuti tulivwisye akiza.

Nanti mwiza ku nkomano zyitu, numwe bulo mungize mwennye ukuti vyo tukumanyila vyapamwanya nkani.—Yesaya 54.13.

  • Nkimba mukwinong’ona ukuti mungivwa ichoni pa nkomano izya Bakaboni ba Yehova?

  • Ka mungalonda ukwiza pa lukomano buli?