Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 10

Nkimba Ukwiputila Poka Mumbumba cho Choni?

Nkimba Ukwiputila Poka Mumbumba cho Choni?

South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Ukwanda kale, u Yehova akulonda ukuti imbumba zyiputaye poka. Ichi chikubavwa ukuti ubumanyani bwabo nu Chala sona na aliwesi mumbumba bughome. (Ukukumbusya Indaghilo 6.6, 7) Cho chifukwa Abakaboni ba Yehova bakwiputila poka mumbumba zyabo usabata aliwesi. Bakunenezannya ifundo izya mu Bayibolo zyo zingabavwa mumbumba zyabo, sona aliwesi akuba wakusatuka. Napo mungaba ukuti mukwikala mwebene, numwe bulo mungaba na kabalilo akakumanyila ivya Chala. Mungasala umutu uwa mu Bayibolo ukuti mumanyilaye.

Kabalilo ko tukupalamila kwa Yehova. “Palamila kwa Chala, po wepe akwiza pakupalamila kukwinyu.” (Yakobo 4.8) Pala tukubelenga Ibayibolo, tukumanya ubuntu bwache ni mbombo zyache. Izila inyiza iyakwandila ukwiputila poka mumbumba, yakubelenga Ibayibolo umwakukwezya amazyu. Tungabelenga amachaputala mulubatiko ulwa Ubumi Bwitu Ubwa Chikilisitu nu Bulumbilili. Aliwesi angapeyiwa akachigaba akakuti abelenge. Nanti mwabelenga, munganenezannya vyo mwamanyilapo.

Kabalilo akakuti imbumba yighome. Abalume na bachi, sona abapapi na bana bakukazannya nanti bakumanyila poka Ibayibolo. Aka kabaghiye ukuba kabalilo akakuhobosya na kamutende ko aliwesi mumbumba akulindilila usabata aliwesi. Abapapi banganenezannya na bana babo inkani iyakuyana ni sayizi yabo. Bangasala vimo mu Gongwe la Mulinda nu Wukani! pamo pa webusayiti yitu, iya jw.org. Munganenezannya na bana binyu intamyo zyo bakukomana nazyo ku sukulu na mo bangazipotela. Mungennya sona ipulogilamu pa TV iya JW Broadcasting (tv.jw.org) nukunenezannya poka. Mungamanyila inyimbo zyo mukwiza pakwimba pa nkomano. Nanti mwamala, mungang’wako utumizi.

Nanti tukwiputila poka usabata aliwesi, tukuba ni nyota iyakumanyila Amazyu agha Chala sona u Yehova akwiza pakubasaya.—Salimo 1.1-3.

  • Choni cho tukwiputila poka mumbumba?

  • Ka abapapi bangabomba ichoni ukuti aliwesi ahobokaye pakwiputila poka?