Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 23

Ka Tukubomba Buli-buli Pakusimba nu Kusanuzya Amabuku?

Ka Tukubomba Buli-buli Pakusimba nu Kusanuzya Amabuku?

Idipatimenti Iyakusimba ku U.S.A.

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Tukusanuzya amabuku muvinenelo ivyakupulila 750 ukuti tulumbilile akiza “amazyu amiza” ku bantu “abaluko losi, na bantu abavikolo vyosi, na bantu abaneno zyosi.” (Ubuvumbuli 14.6) Ka tukukwanisya buli-buli imbombo impala-pala iyi? Tukwavwiliziwa nabo bakusimba pa chisu chosi sona nabo bakwiyipa pakusanuzya. Bosi aba Bakaboni ba Yehova.

Inkani yikwiza mu Chizungu. Akagulu Akakwenelezya kakwenelezya imbombo yo yikubombiwa mu Dipatimenti Iyakusimba ku hedikota yitu. Idipatimenti iyi yikubagabila imbombo bo bakusimba pa hedikota sona na mumaofesi aghanji. Pakuti bo bakusimba bakufuma mu vyisu ivyakupambanapambana, vikwavwa ukuti basimbe inkani zyo zikwavwa abantu abinji sona zikubalasa pamoyo.

Inkani bakuyituma ku bo bakusanuzya. Nanti basimba inkani, bakuyennya nu kuyiyannya. Ukufuma apo, bakuyituma ku magulu aghakusanuzya pa chisu chosi ukuti bayisanuzye, bayennye, sona nukuyibelenga. Bakuyezyayezya ukusala amazyu aghabwanaloli gho ghakwavwa ukuti ing’anamulo ilya nkani iya Chizungu libe lyakwivwika akiza.—Undumbilili 12.10.

Amakompyuta ghakwavwa ukuti imbombo yipepuke. Ikompyuta yitakusimba yene pamo ukusanuzya. Loli imbombo yikupepuka chifukwa amakompyuta ghakwavwa pakusimba nu kulondelezya inkani. Abakaboni ba Yehova bapangite ipulogilamu iya Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS). Ipulogilamu iyi yo yikwavwa ukongannya poka vyo vyasimbiwa ni vituzi. Ivinenelo amahandiledi aminji vikubombezya ipulogilamu yiniyi pakuyannya amabuku po bachili batapulintite.

Choni cho tukubikapo umoyo ukubomba vinivi napo bo bakunena ichinenelo icho bantu banandi? Chifukwa bwighane bwa Yehova ukuti “abantu bosi bapokiwe, sona nukuti babumanye ubwanaloli.”—1 Timoti 2.3, 4.

  • Nkimba imbombo iyakusimba amabuku ghitu yikubombiwa buli-buli?

  • Choni cho tukusanuzya amabuku muvinenelo ivyinji?