Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 9

Nkimba Tunganozyekela Buli-buli Inkomano?

Nkimba Tunganozyekela Buli-buli Inkomano?

Cambodia

Ukraine

Nanti mukumanyila Ibayibolo nu Kaboni wa Yehova, mubaghiye ukunozyekela bo mutamanyiye. Vinivi vyo mubaghiye ukubomba bo mutabukite ku nkomano izya chipanga. Pala mukubomba bunubu akabalilo kosi, mukwiza pakupindula ni nkomano.

Musale akabalilo sona na malo amiza. Kabalilo buli ko kangaba akiza? Ka pangaba pandabi-ndabi po muchili pakwanda imbombo pamo nanti abana baya pakughona? Lumo mukwagha akabalilo akanandi, loli musale akabalilo akakuti mumanyililaghe. Muyezyayezyanje ukuti mumanyilaghe pakabalilo ko mwasala. Musale amalo amiza nu kuzimya ulediyo, TV, pamo ifoni ukuti vitakabavulungannye. Nanti muchili ukwanda pakumanyila, mwiputaye tasi. Ivi vingabavwa ukuti mutakapasyanje, loli mwinong’onelaye pavyo mukubelenga mu Mazyu agha Chala.—Aba Filipi 4.6, 7.

Muchonge amaansala nu kunozyekela pakwamulapo. Ichabwandilo muyennye tasi inkani yosi. Mwinong’onelepo umutu uwa nkani pamo ichaputala, utumitu utunandi na mo tukukolelanila ni fundo inkulu. Mwennye sona ivituzi na malalusyo gho ghakulangizya ifundo izikulu. Ukufuma apo, mubelenge indime yiliyosi nu kwagha amaansala. Mubelenge amasimbo nukwinong’onelapo mo ghakukolelanila ni nkani. (Imbombo 17.11) Nanti mwalyagha iansala, muchonge amazyu aghanandi bulo ukuti ghize ghabavwe pakukumbukila. Pa lukomano, nanti mukulonda ukwamulapo, mungimika inyobe ukuti mwamulepo.

Usabata aliwesi tukumanyila inkani izyakupambanapambana izya mu Bayibolo. Nanti mukwinong’onelapo, mukuba ngati mukongezya ifundo izipya mu chintu “ichakusungilamo ivintu.”—Matayi 13.51, 52.

  • Nkimba mungakonka lubatiko buli pakunozyekela inkomano?

  • Mungabomba ichoni ukuti muye mwamulepo pa nkomano?