Skip to content

Skip to table of contents

Ka Inti Mubombaghe Ubwighane Ubwa Yehova?

Ka Inti Mubombaghe Ubwighane Ubwa Yehova?

Tukubapalizya nkani ukuti mwamanyila akabuku aka nukubamanya akiza Abakaboni ba Yehova. Mwamanya imbombo zyitu, na vyo igulu lyitu likubomba. Tukusubila ukuti kabavwa ukutumanya akiza, sona ukuti sweswe tukubomba ubwighane ubwa Yehova amasiku ghano. Tukubaghomya ukuti mubukilile ukumumanya akiza u Chala, nu kubuzyako abamumbumba yinu na bamanyani binu vyo mwamanyila, sona mubukilile ukwiza pa nkomano zyitu.—Aba Hebeli 10.23-25.

Nanti mukubukilila ukumumanya akiza u Yehova, mukwiza ukumanya ukuti abaghanite nkani. Numwe mungayezyayezga ukubomba chilichosi ukulangizya ukuti mumughanite u Chala. (1 Yohani 4.8-10, 19) Loli mungalangizya buli-buli ni mbombo zyinu ukuti mumughanite u Chala? Choni cho chakwavwa ukuba ni nkalo inyiza yo u Chala akulonda? Choni cho chingabatuma ukuti tubombelaghe poka ubwighane ubwa Chala? Yo akubamanyisya Ibayibolo angabavwa ukughagha amaansala. Ghangabavwa poka ni mbumba yinu ukuti “mwikalaye mulughano ulwa Chala” umwakuti ize “abape ubumi ubwa bwila na bwila.”—Yuda 21.