Ivwisya kwa Chala Ube Nu Bumi Bwila na Bwila

Umupeli akulonda ukutulongozya, ukutufighilila nu kutusaya.

Amazyu Aghapabwandilo

Chifukwa cha lughano lwache ku banthu, U Chala akumanyisya abantu bache akikalile.

Tukwivwisya Buli-buli kwa Chala?

Tubaghiye ukumanya cho tungabomba nayo angatwavwa ukuti tubombe.

U Chala Wabwanaloli We Wenu?

Mungalimanya izina lyache ni nkalo yache.

Mo Ubumi Bukabila mu Paladayiso

Imbali yabwandilo mu Bayibolo yijkulingannya akiza mo vikabila.

Choni cho Chikabombiwa Bo Bivwila u Satana?

Ivintu ivibibi vikanda ukubombiwa.

Bo Bakamwivwila u Chala na Bo Batakamwivwila

Vikaboneka buli-buli ukuti abantu bakaba bakulekana inyinong’ono?

U Yesu We Wenu?

Choni cho tubaghiye ukumanyila izya Yesu?

Imfwa ya Yesu Yikutwavwa Buli-buli?

Yingatwavwa ukuti u Chala akatusaye.

Tukumanya Buli-buli Ukuti u Paladayiso Ali Papipi?

Ibayibolo likunena ivintu vyo vikwiza pakubombiwa pala akabalilo kapalamila

U Chala Akwiza Pakubasaya Bo Bakumwivwila

Akubalayizya ivintu ivyiza vyo batangighana ukuti vibapambe.

U Yehova Akwivwa Inyiputo

Mungalaba vintu buli kwa Chala?

Mungaba Mwe Bakuhoboka mu Mbumba Zyinu

Yo akandisya isendwa akupeleka ubulongozyi ubwiza nkani.

Tubombaghe Choni Ukuti Tumuhobosye u Chala?

Pali ivintu vimo vyo u Chala avighanite na vyo avibengite.

Tungasubaliwa Buli-buli kwa Yehova?

Pakuti ukulonda ukumuhobosya u Chala ukusala ukubomba ivyiza.