Skip to content

Intamyo Zilimala Lumo?

Intamyo Zilimala Lumo?

Mungati  . . .

  • eee?

  • awe?

  • pamo?

 VYO IBAYIBOLO LIKUNENA

“U Chala . . . akwiza pakusyumula amasozi ghosi mumaso ghabo. Ubufwe butakwiza pakubako nalumo, sona kutakwiza pakubako ivitima pamo ukulila pamo ububavu.”—Ubuvumbuli 21.3, 4.

LIKUTWAVWA BULI-BULI?

Tukusubila ukuti tewe Chala akupangisya intamyo.—Yakobo 1.13.

Likutughomya pakumanya ukuti u Chala akutwinong’onela pa ntamyo zyitu.—Zekariya 2.8.

Tukusubila ukuti intamyo zyosi zilimala.—Salimo 37.9-11.

 TUNGASUBALILA NALOLI VYO IBAYIBOLO LIKUNENA?

Eee! Pa vifukwa vibili:

  • U Chala abengite ukuyimba nu kusita kusubaliwa. Vitakamuhobosya u Chala po abantu bache abakale bakanyalagha. Ibayibolo likunena ukuti vikamubaba po abantu “bakanyazyanga abantu bache.”—Abalongi 2.18, New World Translation.

    U Chala atakuhoboka lumo na bo bakubombela abamwabo ivibibi. Ibayibolo likuti u Chala akuseluka na bantu “bo bakukupula ibanda ilisita nongwa.”—Isya Mbupingamu 6.16, 17, New World Translation.

  • U Chala akwinong’onela aliwesi pamwene. Mo umuntu wesi vikumubabila pala ali ni ntamyo mo u Yehova wepe vikumubabila.—2 Sya Mbukulu 6.29, 30.

    Mu Bumwene bwache, u Yehova akwiza pakumazya intamyo zya aliwesi pamwene. (Matayi 6.9, 10) Pakabalilo aka, u Chala akusangulusya bo bakumulonda.—Imbombo 17.27; 2 Aba Kolinti 1.3, 4.

 IVYA KWINONG’ONELAPO

Choni cho u Chala itikizizye intamyo?

Ibayibolo likwamula ilalusyo ili pa ABA LOMA 5.12 na 2 PITALA 3.9.