Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 10

Ka Mungabamanya Buli-buli bo Bakwiputa Mubwanaloli?

Ka Mungabamanya Buli-buli bo Bakwiputa Mubwanaloli?

1. Ka pali chipanga choka ichabwanaloli?

“Muchebaye nabo abalaghuzi abamyasi.”—MATAYI 7.15.

U Yesu akamanyisya abamanyili bache izya chipanga choka ichabwanaloli. Chili ngati zila yo yikulongozya ku bumi ubwa bwila na bwila. U Yesu akati: “Banandi babo bakuyagha.” (Matayi 7.14) U Chala akubitikizya beka bo bakumwiputa umwakuyana na Mazyu ghache. Bo bakumwiputa mubwanaloli bakusubalila ivyakuyana bulo.—Belenga Yohani 4.23, 24; 14.6; Aba Efeso 4.4, 5.

2. Nkimba u Yesu akanena choni izya Bakilisitu ababumyasi?

“Bakwipima bene ukuti bamumenye u Chala, loli mumbombo zyabo bakumukana.”—TITI 1.16.

U Yesu akanenela zila ukuti abalaghuzi ababumyasi bakwiza pakuvulungannya Ichikilisitu. Bakuboneka ngati bakumwiputa mubabwanaloli. Bope bakuti Bakilisitu. Loli tungabamanya mo babeleye. Tungabamanya buli-buli? Tungabamanya, chifukwa beka babo bakwiputa mubwanaloli bo bakubomba ivyiza.—Belenga Matayi 7.13-23.

3. Tungabamanya buli-buli bo bakwiputa mubwanaloli?

Twennye ivintu 5 vyo bakubomba:

  • Bakulichindika Ibayibolo pakuba Mazyu gha Chala. Bakuyezyayezya ukukonka ifundo izya mu Bayibolo. Ichipanga ichabwanaloli chipambanite ni vipanga vyo vikukonka inyinong’ono izya bantu. (Matayi 15.7-9) Bo bakwiputa mubwanaloli bakubomba vyo bakumanyisya abamwabo.—Belenga Yohani 17.17; 2 Timoti 3.16, 17.

  •   Bo bakumukonka u Yesu mubwanaloli bakulichindika izina ilya Chala, Yehova. U Yesu akalichindika izina ilya Chala pakulimanyisya ku bantu. Akabavwa abantu ukumumanya u Chala, sona akabamanyisya pakwiputa ukuti izina ilya Chala lichindikiwanje. (Matayi 6.9) Chipanga buli cho chikumanyisya izina ilya Chala ko mukwikala?—Belenga Yohani 17.26; Aba Loma 10.13, 14.

  • Abakilisitu ababwanaloli bakulumbilila izya Bumwene ubwa Chala. U Chala akamutuma u Yesu ukuti ize alumbilile amazyu amiza agha Bumwene. Ubumwene ubwa Chala bweka bo bungabavwa abantu. U Yesu akabukilila ukunena izya Bumwene mpaka pisiku lyo akafwila. (Luka 4.43; 8.1) Akanena ukuti abantu bo bakumukonka bakwiza pakulumbilila izya Bumwene ubwa Chala. Nanti yumo angiza kukwinyu nu kunena izya Bumwene ubwa Chala, nkimba mungati wa chipanga buli?—Belenga Matayi 24.14.

  • Bo bakumukonka u Yesu bate kuchigaba icha chisu ichibibi ichi. Mungabamanya ichifukwa batakwingililapo pa vya ndyali sona na muvyongo. (Yohani 17.16; 18.36) Batakukonka inkalo ni nyinong’ono izya bantu aba muchisu ichi.—Belenga Yakobo 4.4.

  • Abakilisitu ababwanaloli bali nu lughano ulwenecho ku bamwabo. Bakumanyila mu Mazyu agha Chala ukuti bachindikaghe abantu aba maluko ghosi. Ivipanga ivyabumyasi vikwingililapo pa nkondo, loli bo bakwiputa mubwanaloli bakukanila zila. (Mika 4.1-3) Abakilisitu ababwanaloli bakwiyipa pakwavwa abamwabo na kabalilo kabo sona ni vyuma vyabo.—Belenga Yohani 13.34, 35; 1 Yohani 4.20.

4. Ka mungachitambula ichipanga ichabwanaloli?

Chipanga buli cho ivimanyisyo vyache vyosi vikufuma mu Bayibolo? Chipanga buli cho chikuchindika izina ilya Chala, sona chikulumbilila ukuti Ubumwene ubwa Chala bweka bo bukwiza pakwavwa abantu? Bawenu bo bali nu lughano ulwenecho sona bakukana inkondo? Ka mukwinong’ona buli-buli?—Belenga 1 Yohani 3.10-12.