Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 3

Ka Amazyu Amiza Ghakufuma Naloli kwa Chala?

Ka Amazyu Amiza Ghakufuma Naloli kwa Chala?

1. Wenu yo Mwenecho uwa Bayibolo?

Mu Bayibolo muli amazyu amiza aghakuti abantu bakwiza pakwikala pa chisu ichapasi bwila na bwila. (Salimo 37.29) Muli amabuku aghakukwana 66. U Chala akatuma abantu abasubaliwa 40 ukuti basimbe amabuku agha. Amabuku 5 aghabwandilo ghakasimbiwa nu Mozesi amaka 3,500 gho ghendapo. Ibuku ilyabumalilo likasimbiwa nu mutumiwa u Yohani amaka aghakupululila 1,900 gho ghendapo. Ka bakasimba inyinong’ono izya wenu? U Chala akabombezya umuzimu umuzelu ukuti basimbe Ibayibolo. (2 Samueli 23.2) Batakasimba inyinong’ono zyabo, loli bakasimba inyinong’ono izya Chala. U Yehova yo Mwenecho wa Bayibolo.—Belenga 2 Timoti 3.16; 2 Pitala 1.20, 21.

2. Tungasubalila ukuti Ibayibolo lyabwanaloli?

Tumenye ukuti Ibayibolo lyakufuma kwa Chala chifukwa chakuti likunena ubwanaloli ubwa vintu ivyamuntazi. Atalipo nayumo yo angabomba vinivi. (Yoswa 23.14) Loli u Chala Uwamaka ghosi weyo angamanya ivyamuntazi.—Belenga Ubuvumbuli 1.1.

Ibayibolo te libuku lyalwangalo hagha! Ichifukwa chakuti lifumite kwa Chala. Kuli Amabayibolo amabiliyoni sona ghakwaghiwa mu vinenelo ivyakupambanapambana. Napo lyakale, loli likunena ubwanaloli pa fundo izya sayansi zizyo zili nu bukaboni. Bo bakasimba Ibayibolo bakasimba ifundo izyakukolelana. * Tutakuswigha pakuti Ibayibolo likunena izya lughano, chifukwa umwenecho we Chala uwalughano. Ichamwabo chakuti Ibayibolo lichili likwavwa  abantu ukusinta inkalo zyabo. Ifundo izi zikwavwa abantu abinji ukusubalila ukuti Ibayibolo Mazyu gha Chala.—Belenga 1 Aba Tesalonika 2.13.

3. Mazyu buli gho ghali mu Bayibolo?

Ifundo yimo yakuti u Chala akulonda ize ababombele abantu ivintu ivyiza chifukwa abaghanite. Amasimbo ghakulongosola vyo vikabombiwa ukuti tupotwe ukwikala mu paladayiso pa chisu ichapasi navyo vikwiza ukubombiwa ukuti u paladayiso anyokelepo.—Belenga Ubuvumbuli 21.4, 5.

Mu mazyu gha Chala muli sona indaghilo, ifundo, nu bulongozyi. Pakongelezyapo, iBayibolo likulongosola mo u Chala akabombelagha na bantu. Inkani izi zikutwavwa ukumanya mo u Chala abeleye. Cho chifukwa Ibayibolo lingabavwa ukuti mumumanye. Likulongosola mo mungabela mumanyani wache.—Belenga Aba Loma 15.4; Yakobo 2.23; 4.8.

4. Mungalivwisya buli-buli Ibayibolo?

Akabuku aka inti kabavwe ukulivwisya akiza Ibayibolo. Kasimbiwe ukuyana namo u Yesu akamanyisizyanga. Pakumanyisya akatambulagha Amasimbo nu ‘kughalingannya.’—Belenga Luka 24.27, 45.

Amazyu amiza aghakufuma kwa Chala ghakuhobosya nkani ukuchila ivintu ivyinji. Abantu bamo bate nagho ni mbombo, sona bamo bakufika na pakukalala. Loli mutakanyokele kunyuma. Ukuti mwize mubwaghe ubumi ubwa bwila na bwila, mubaghiye ukumumanya akiza u Chala.—Belenga Yohani 17.3.

 

^ indime 3 Ennya akabuku ka Buku la Anthu Onse.