Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 6

Nkimba Abafwe Bangaba Sona nu Bumi?

Nkimba Abafwe Bangaba Sona nu Bumi?

1. Nkimba abafwe bakwiza pakuzyuka?

Ku Betaniya, kupipi nu Yelusalemu kukaba umumanyani uwa Yesu izina lyache akaba we Lazalo. Umuntu uyu akafwa. Akaba ukuti aghona amasiku 4 mwipumpa po u Yesu akizagha. Bo u Yesu afika akabuka na bayemba ba Lazalo, u Malita nu Maliya ko bakamusyila. Ichilundilo icha bantu chikiza. Bo u Yesu amuzyusya u Lazalo, u Malita nu Maliya bakahoboka nkani he!—Belenga Yohani 11.21-24, 38-44.

U Malita akamanyagha amazyu amiza aghakuti u Yehova akwiza pakuzyusya abafwe ukuti bikale sona pa chisu ichapasi.—Belenga Yohani 11.24.

2. Nkimba choni cho chikubombiwa nanti umuntu afwa?

U Chala akamubuzya u Adamu ukuti: “We litope ukwiza pakunyokela sona kwitope.”—UBWANDILO 3.19, nwt.

Abantu bapeliwe kufuma kwitope. (1 Aba Kolinti 15.47) Te swe mizimu yo yivwalite bulo imibili. Swe bantu abenecho, po patalipo nachimo cho chikubukilila pala twafwa. Nanti twafwa, ubongo bope bukufwa sona tutanginong’ona nachimo. Polelo u Lazalo atakanenapo nachimo cho chikabombiwa po akafwa, chifukwa abafwe batakumanya nachimo.—Belenga Salimo 146.4; Undumbilili 9.5, 6, 10.

Ka u Chala akocha bantu ku moto nanti bafwa? Pakuti Ibayibolo likuti abafwe batakumanya nachimo, ichimanyisyo ichakuti u Chala akocha abantu ku moto pala bafwa chabumyasi. U Yehova we Chala uwalughano. Atangitikizya ukuti abantu batamiwanje.—Belenga 1 Yohani 4.8.

 3. Ka abafwe banganena nuswe?

Abafwe batanganena pamo ukwivwa. (Salimo 115.17) Loli, pali abantumi bamo ababibi bo bakunena ngati bantu bo bafuye. (2 Pitala 2.4) U Yehova akukana ukunenezyannya na bafwe.—Belenga Ukukumbusya Indaghilo 18.10, 11; Aba Galatiya 5.20, 21.

4. Bo bawenu bo bakwiza ukuzyuka?

Abantu abinji bo bali mu mapumpa bakwiza pakuzyuka nu kuba sona nu bumi pa chisu ichapasi. Bamo bo batakamumanya u Chala nabo bakabombagha ivibibi bakwiza pakuzyuka.—Belenga Imbombo 24.15.

Bo bakwiza pakuzyuka bakwiza ukuba nu lusako ulwakuti bamumanye akiza u Chala. Bakwiza ukuba sona nu lusako ulwakumwivwila u Yesu, ukulangizya ukuti bakumusubila. (Ubuvumbuli 20.11-13) Bo biza bazyuka nu kubomba ivyiza bakwiza ukuhoboka bwila na bwila pa chisu ichapasi.—Belenga Yohani 5.28, 29.

5. Ukuzyuka ukwa bafwe kukutumanyisya ichoni izya Yehova?

U Chala akatuma u Mwana wache ukuti ize atufwile, cho chikutupa ulusubilo ukuti abafwe bakwiza pakuzyuka. Ivi vikulangizya ukuti u Yehova atughanite sona ali ni chisa. Nanti abafwe biza bazyuka, wenu yo mukulonda mwize mumwennye?—Belenga Yohani 3.16; Aba Loma 6.23.