Amazyu Amiza Aghakufuma kwa Chala!

Nkimba amazyu buli amiza aghakufuma kwa Chala? Choni cho tungaghasubalila? Akabuku aka kakwamula amalalusyo aghakukwafannya ni Bayibolo gho abantu bakwilalusya.

Mo Mungamanyilila Akabuku Aka

Akabuku aka inti kabavwe ukumanyila akiza Ibayibolo, gho Mazyu agha Chala. Ennya mo mungaghaghila amasimbo mu Bayibolo lyinu.

Amazyu Amiza cho Choni?

Manya amazyu amiza aghakufuma kwa Chala, ichifukwa cho abantu bakulondiwa bivwe mwalubilo amazyu amiza, na cho bangabomba.

U Chala We Wenu?

Nkimba u Chala ali ni zina sona akutupasikizya?

Ka Amazyu Amiza Ghakufuma Naloli kwa Chala?

Tungasubalila buli-buli ukuti Amazyu agha Chala ghabwabwanaloli?

U Yesu Kilisitu We Wenu?

Manya chifukwa cho u Yesu akafwila, inganamulo ilya kusatuliwa, na vyo u Yesu akubomba pakabalilo aka.

Nkimba u Chala Inti Abombe Ichoni ni Chisu Ichapasi?

Ibayibolo likulongosola chifukwa cho u Chala akapelela ichisu, po intamyo zikwiza pakumalila, namo ivintu vilibela pa chisu na bo bakwiza ukwikalamo.

Nkimba Abafwe Bangaba Sona nu Bumi?

Nkimba choni cho chikubombiwa nanti umuntu afwa? Nkimba tukwiza ukubennya sona abamanyani bitu bo bafuye?

Nkimba Ubumwene Ubwa Chala cho Choni?

Ka wewenu yo we Mwene uwa Bumwene ubwa Chala, sona Ubumwene ubwa Chala Bukwiza pakubomba ichoni?

Choni cho u Chala Itikizizye Ivibibi nu Kutamiwa?

Ka ububibi bukanda buli-buli sona choni cho u Chala itikizizye ukuti bubukilile? Ka intamyo zikwiza ukumala lumo?

Ka Imbumba Yinu Yingaba Buli-buli Yakuhoboka?

U Yehova, u Chala uwakuhoboka, akulonda ukuti imbumba zihobokaghe. Ennya ubulongozi ubwa mu Bayibolo bo bukwavwa abalume, abachi, abapapi sona na bana.

Ka Mungabamanya Buli-buli bo Bakwiputa Mubwanaloli?

Ka pali chipanga choka icha bwanaloli? Ennya ivintu 5 vyo vikulangizya bo bakwiputa mubwanaloli.

Ka Ifundo Izya mu Bayibolo Zikutwavwa Buli-buli?

U Yesu akalongosola chifukwa cho tukulondiwa ubulongozi sona ni fundo zibili izyakulondiwa nkani.

Ka Mungapalamila Buli-Buli kwa Chala?

Manya nanti u Chala akwivwa inyiputo zyosi, mo tungiputila, sona ni vinji vyo mungabomba ukuti mupalamile kwa Chala.

Nkimba Mazyu Buli Amiza Aghakunena Izya Vipanga?

Ka kalipo akabalilo ko abantu bakwiza ukumwiputa poka u Chala weka uwabwanaloli?

Choni cho u Chala Ali ni Gulu?

Ibayibolo likunena ichifukwa cho Abakilisitu babwanaloli bali mu gulu lyoka sona namo bakubombela.

Choni cho Mubaghiye Ukubukilila Pakumanyila?

Pakuti mwamanya ivya Chala na Mazyu ghache, ka mungabavwa buli-buli abamwinyu? Nkimba mungaba pabukamu buli nu Chala?