Skip to content

Abafwe Bangazyuka Naloli?

Abafwe Bangazyuka Naloli?

Mungati  . . .

  • eee?

  • awe?

  • pamo?

 VYO IBAYIBOLO LIKUNENA

“Bakwiza pakuzyuka kubufwe.”—Imbombo 24.15.

LIKUTWAVWA BULI-BULI?

 

Likutusatula ukuti manyi toghopaghe imfwa.—Aba Hebeli 2.15.

Tukusubila ukuti tulikumana sona na bakamu bitu bo bakafwa.—Yohani 5.28, 29.

 TUNGASUBALILA NALOLI VYO IBAYIBOLO LIKUNENA?

Eee! Pa vifukwa vitatu:

  • U Chala yoyo Mupeli wa bumi. Ibayibolo likuti u Chala u Yehova yoyo chiziba cha bumi. (Salimo 36.9; Imbombo 17.24, 25) Umupeli wa vyabumi vyosi ali na maka aghakuzyusizya bo bakafwa.

  • U Chala akazyusyapo abafwe mukabalilo akakwisinda. Ibayibolo likunena izya bantu eyiti bo bakazyusyiwa, abana, abasongo, abanavuli, na bakolo. Bamo bakafwa akabalilo kanandi loli yumo akaba mwipumpa amasiku folo!—Yohani 11.39-44.

  • U Chala akulonda ukwiza ukuzyusya sona abafwe. U Yehova abengite imfwa; akuti mulwani wache. (1 Aba Kolinti 15:26) Akulonda hee ukuti imfwa yimale sona akwiza ukubazyusya abafwe. Atabaluvizye, akwiza pakubazyusya ukuti bikale sona pa chisu chapasi.—Jobu 14.14, 15.

 IVYA KWINONG’ONELAPO

Choni cho tukugosipa nu kufwa?

Ibayibolo likwamula ilalusyo ili pa UBWANDILO 3.17-19 na pa ABA LOMA 5.12.