Skip to content

Ulukomano Ulwa Bakaboni ba Yehova Ulwa Masiku Ghatatu

Umwaka buliwosi Abakaboni ba Yehova bakukumana mubwinji bwabo pa lukomano ulwa masiku ghatatu. Pa lukomano ulu pakuba inkani na mavidiyo ukuti tumanyile akiza ivya M’bayibolo. Mu nkani zimo abantu bakulalusiwa nu kuyezya vyo vikabombiwa ukuti tumanyile mo tungakonkela ifundo izya M’bayibolo. Mwe babuke ukwiza ku lukomano ulu. Mutakwiza pakulipila.

 

Londa Amalo Agha Kupipi