Skip to content

Choni Cho Abakaboni ba Yehova Bakulumbilila Kunyumba ni Nyumba?

Choni Cho Abakaboni ba Yehova Bakulumbilila Kunyumba ni Nyumba?

U Yesu akabuzya abamanyili bache ukuti babuke pakasi pa bantu ‘aba luko losi nukubapela pakuba bamanyili bache.’ (Matayi 28.19, 20) Po akabatumagha abamanyili bache akababuzya ukuti babuke munyumba zya bantu. (Matayi 10.7, 11-13) Bo u Yesu afwa, Abakilisitu bakale bakapululizya ukulumbilila “pabuzelu sona na kunyumba.” (Imbombo 5.42; 20.20) Tukukonka abakilisitu abakale. Tukulumbilila inyumba ni nyumba, sona twagha ukuti yo zila iyiza iyakwaghila bantu.