Skip to content

Abakaboni ba Yehova Bope Bakilisitu?

Abakaboni ba Yehova Bope Bakilisitu?

Eee. Swe Bakilisitu, pa vifukwa ivi:

  • Tukuyezya ukukonkha vyo u Yesu Kilisitu akamanyisyanga nukubomba.—1 Pitala 2.21.

  • Tukusubila ukuti u Yesu yo zila iyabupoki, sona “nayumo umuntu yuyo u Chala atupiye ukuti angatupoka.”—Imbombo 4.12.

  • Pala abantu bakulonda ukuba Bakaboni ba Yehova, bakoziwa mwizina lya Yesu.—Matayi 28.18, 19.

  • Tukwiputa ukwendela mwizina lya Yesu.—Yohani 15.16.

  • Tukusubila ukuti u Yesu we Mutu. Ubulaghili bupeghiwe munyobe zyache ukuti alaghile umuntu aliwesi.—1 Aba Kolinti 11.3.

Loli pa vintu ivyinji tupambanite na bosi bo bakuti Bakilisitu. Tukusubila ukuti u Yesu Mwana wa Chala, sona atali imbali ya Butatu. (Maliko 12.29) Tukusubila ukuti umoyo bukufwa, tutakusubila ukuti Amasimbo ghakuti abantu bakwiza pakupya bwila na bwila mu helo, sona ukuti bosi bo bakulongozya mu vipanga babe na mazina aghamuchizi.—Undumbilili 9.5; Ezekiel 18.4; Matayi 23.8-10.