1 Жылнаама 7:1—40

7  Исахардын Тола+, Пуя+, Жашуп, Шимрон+ деген төрт уулу болгон.  Толанын уулдары: Узи, Репая, Жериел, Жахмай, Ипсам, Шемуел. Алар тукум башчылары болушкан. Толанын тукумдары эр жүрөк, күчтүү кишилер болушкан. Дөөтүнүн+ убагында алардын саны 22 600 болгон.  Израхия Узинин уулу болгон. Израхиянын Микеил, Обадия, Жоел, Ишия, ...* деген беш уулу болгон. Бешөө тең тукум башчылары болушкан.  Алардын ата-теги, тукуму боюнча бөлүнгөн аскердик топторунда согушууга даяр отуз алты миң жоокери болгон, анткени алардын аялдары менен уулдары+ көп болчу.  Алардын Исахар уруусундагы санжырага кирген+ эр жүрөк, күчтүү+ бир туугандарынын жалпы саны 87 000 болгон.  Бенжеминдин+ Бела+, Бехер+, Жедаел+ деген үч уулу болгон.  Беланын+ Эзбон, Узи, Узиел, Жеримот, Ири деген беш уулу болгон. Алар эр жүрөк, күчтүү тукум башчылары болушкан. Алардын санжырага киргендеринин+ саны 22 034 болгон.  Бехердин уулдары: Земира, Жоаш, Элиезер, Элионай, Омри, Жеремот, Абия, Анатот, Алемет. Булардын баары Бехердин уулдары болгон.  Алардын ата-теги боюнча санжырага кирген+, тукум башчыларынан болгон эр жүрөк, күчтүү кишилеринин саны 20 200 болгон. 10  Билган Жедаелдин+ уулу болгон. Билгандын уулдары: Жеуш, Бенжемин, Эут, Кенаана, Зетан, Таршыш, Акишакар. 11  Жедаелдин тукум башчылары боюнча санжырага кирген аскер кызматына жарактуу эр жүрөк, күчтүү кишилеринин+ саны 17 200 болгон. 12  Ирдин+ уулдары: Шупим+ менен Хупим+. Хушим Ахердин тукуму болгон. 13  Напталынын+ уулдары: Жахсиел+, Гуни+, Жесер, Шалум+. Булар Биланын+ тукумдары болгон. 14  Менашенин+ сириялык токолу төрөп берген Асриел деген уулу болгон. (Ал Гилаттын атасы Махирди+ да төрөгөн. 15  Махир Хупим менен Шупимге аял алып берген. Анын Мааха деген бир тууганы болгон.) Экинчи уулунун аты Салапат+ болгон. Салапаттын кыздары+ гана болгон. 16  Махирдин аялы Мааха уул төрөп, атын Переш койгон. Анын бир тууганынын аты Шереш болгон. Анын уулдары: Улам менен Рекем. 17  Бедан Уламдын уулу болгон. Булар — Менашенин небереси, Махирдин уулу Гилаттын уулдары. 18  Гилаттын Хамолехет деген бир тууганы болгон. Ал Ишотту, Абиезерди+, Махланы төрөгөн. 19  Шемитанын уулдары: Ахиан, Шекем, Лики, Аниям. 20  Шутелах Эпрайымдын+ уулу болгон. Шутелахтын+ уулу Берет, Береттин уулу Тахат, Тахаттын уулу Элеат, Элеаттын уулу Тахат болгон. 21  Тахаттын уулу Забат, Забаттын уулу Шутелах болгон. Эзер менен Элат да анын уулдары болгон. Экөө Гаттын+ тургундарынын малын тартып алганы барышканда, алар экөөнү тең өлтүрүп коюшкан. 22  Эпрайым ал уулдарын жоктоп көп күн ыйлаган+. Ошондо бир туугандары аны соороткону келишкен. 23  Андан кийин ал аялына жакындап, аялынын боюна бүтүп+, уул төрөгөн. Ал уулу үйүндө кырсык болгондо+ төрөлгөндүктөн, атын Берия деп койгон. 24  Анын Шейра деген кызы болгон. Ал Төмөнкү+ Бет-Орон+ менен Жогорку+ Бет-Оронду, Узен-Шейраны курган. 25  Репа менен Решеп Эпрайымдын тукумдары болгон. Решептен Телах, Телахтан Тахан төрөлгөн. 26  Тахандан Ладан, Ладандан Амиют, Амиюттан Элишама төрөлгөн. 27  Элишамадан Нун+, Нундан Жашыя+ төрөлгөн. 28  Алар жашаган жерлер: Бейтел+ жана ага караштуу шаарлар, чыгыш жактагы Нааран+, батыштагы Гезер+ жана ага караштуу шаарлар, Шекем+, Аза жана аларга караштуу шаарлар, 29  Менаше уулдарынын жерине жакын жайгашкан Бет-Шеан+ жана ага караштуу шаарлар, Таанах+, Мегидо+, Дор+ жана аларга караштуу шаарлар. Ысрайылдын уулу Жусуптун уулдары+ ушул шаарларда жашашкан. 30  Ашырдын+ уулдары: Имнак+, Ишба, Ишби+, Берия+. Анын Серак деген кызы да болгон. 31  Бериянын уулдары: Хебер менен Малкиел. Малкиелден Бирзаит төрөлгөн. 32  Хеберден Жаплет, Шомер, Хотам төрөлгөн. Анын Шуа деген кызы да болгон. 33  Жаплеттин уулдары: Пасах, Бимгал, Ашбат. Булар Жаплеттин уулдары болгон. 34  Шемердин уулдары: Аки, Рага, Жехуба, Арам. 35  Анын бир тууганы Хелемдин уулдары: Зопах, Имна, Шелеш, Амал. 36  Зопахтын уулдары: Суах, Харнепер, Шуал, Бери, Имра, 37  Безер, От, Шама, Шилша, Итран, Бера. 38  Жетердин уулдары: Жепун, Писпа, Ара. 39  Уланын уулдары: Арах, Ханиел, Рисия. 40  Булардын баары Ашырдын уулдары, эр жүрөк+, күчтүү тандамал тукум башчылары+, аскер башчыларынын башчылары болушкан. Алардын санжырага кирген+ согушууга жарактуу жоокерлеринин саны 26 000 болгон+.

Шилтемелер

Еврей тилиндеги текстте аты жок.