1 Жылнаама 6:1—81

6  Лебинин+ уулдары: Гершон+, Каат+, Мерари+.  Кааттын уулдары: Амрам+, Итсар+, Хеброн+, Узиел+.  Амрамдын+ балдары: Арун+, Муса+, Мириям+. Арундун уулдары: Надап+, Абый+, Элазар+, Итамар+.  Элазардан+ Пинехас+, Пинехастан Абышуа+ төрөлгөн.  Абышуадан Буки, Букиден Узи+ төрөлгөн.  Узиден Зерахия, Зерахиядан Мераот+ төрөлгөн.  Мераоттон Амария, Амариядан Акитуп+ төрөлгөн.  Акитуптан Садок+, Садоктон Акимаас+ төрөлгөн.  Акимаастан Азария, Азариядан Жоханан төрөлгөн. 10  Жоханандан Азария+ төрөлгөн. Ал Иерусалимдеги Сулайман курган үйдө дин кызматчы болгон. 11  Азариядан Амария+, Амариядан Акитуп+ төрөлгөн. 12  Акитуптан Садок+, Садоктон Шалум төрөлгөн. 13  Шалумдан Хилкия+, Хилкиядан Азария төрөлгөн. 14  Азариядан Серая+, Сераядан Жеосадак+ төрөлгөн. 15  Жахаба Жүйүт менен Иерусалимдин тургундарын Небухаданасардын колуна салып бергендиктен, ал аларды туткундап кеткен. Алардын арасында Жеосадак да болгон. 16  Лебинин уулдары+: Гершом*, Каат, Мерари. 17  Гершомдун уулдары: Либни+ менен Шимей+. 18  Кааттын уулдары+: Амрам+, Итсар, Хеброн, Узиел+. 19  Мераринин уулдары: Махли менен Муши+. Лебилердин тукум башчылары булар+: 20  Гершомдон Либни+ төрөлгөн. Либниден Жахат, Жахаттан Зима төрөлгөн. 21  Зимадан Жоах+, Жоахтан Идо, Идодон Зерак, Зерактан Жеатрай төрөлгөн. 22  Кааттан Аминадап төрөлгөн. Аминадаптан Корак+, Корактан Асир төрөлгөн. 23  Асирден Элкана, Элканадан Эбиасап+, Эбиасаптан Асир төрөлгөн. 24  Асирден Тахат, Тахаттан Уриел, Уриелден Узия, Узиядан Шабул төрөлгөн. 25  Элкананын+ уулдары: Амасай менен Акимот. 26  Зопай Элкананын уулу болгон. Зопайдан+ Нахат төрөлгөн. 27  Нахаттан Элиап+, Элиаптан Жерохам, Жерохамдан Элкана+ төрөлгөн. 28  Шемуелдин+ уулдары: тун уулу — Жоел, экинчиси — Абия+. 29  Махли+ Мераринин уулу болгон. Махлиден Либни, Либниден Шимей, Шимейден Уза төрөлгөн. 30  Узадан Шима, Шимадан Хагая, Хагаядан Асая төрөлгөн. 31  Келишим сандыгы Жахабанын үйүнө коюлгандан кийин+, Дөөтү+ ал үйдө ырдай тургандарга башчы кылып буларды дайындаган. 32  Сулайман Иерусалимге Жахабанын үйүн курганга чейин+, алар ыйык чатырдын, тактап айтканда, жыйын чатырынын алдында ырдала турган ырларга+ жооптуу болушкан+. Ар бири өздөрүнө тапшырылган кызматты аткарган+. 33  Ал кызматчылар менен алардын уулдары булар: Кааттын уулдарынан ырчы Хеман+. Ал Жоелдин, Жоел+ Шемуелдин+ уулу болгон. 34  Шемуел Элкананын+, Элкана Жерохамдын, Жерохам Элиелдин+, Элиел Тоахтын уулу болгон. 35  Тоах Зуптун+, Зуп Элкананын, Элкана Махаттын, Махат Амасайдын уулу болгон. 36  Амасай Элкананын, Элкана Жоелдин, Жоел Азариянын, Азария Сепаниянын уулу болгон. 37  Сепания Тахаттын, Тахат Асирдин, Асир Эбиасаптын+, Эбиасап Корактын+ уулу болгон. 38  Корак Итсардын+, Итсар Кааттын, Каат Лебинин, Леби Ысрайылдын уулу болгон. 39  Анын оң жагында бир тууганы Асап+ кызмат кылчу. Асап Шиманын небереси, Берекиянын уулу болгон+. 40  Шима Микеилдин, Микеил Баасеянын, Баасея Малкиянын уулу болгон. 41  Малкия Этнинин, Этни Зерактын, Зерак Адаянын уулу болгон. 42  Адая Этандын, Этан Зиманын, Зима Шимейдин уулу болгон. 43  Шимей Жахаттын+, Жахат Гершомдун+, Гершом Лебинин уулу болгон. 44  Алардын сол жагында турган бир туугандары, Мераринин+ уулдары булар: Кишинин+ уулу Этан+. Киши Абдынын, Абды Малухтун уулу болгон. 45  Малух Хашабиянын, Хашабия Амазиянын, Амазия Хилкиянын уулу болгон. 46  Хилкия Амзинин, Амзи Банинин, Бани Шемердин уулу болгон. 47  Шемер Махлинин, Махли Мушинин, Муши+ Мераринин, Мерари+ Лебинин уулу болгон. 48  Алардын бир туугандары лебилер+ ыйык чатырда, чыныгы Кудайдын үйүндө, ар кандай кызмат аткарууга дайындалган+. 49  Арун+ менен анын уулдары, чыныгы Кудайдын кызматчысы Мусанын буйругу боюнча, Ысрайылды+ күнөөдөн арылтыш үчүн+ жана өзгөчө ыйык нерселерге байланышкан бардык милдеттерин аткарыш үчүн бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар+ чалынчу курмандык жайы менен жыпарзат түтөткүчтүн+ үстүндө курмандык түтүнүн түтөтүшчү+. 50  Арундун+ уулдары булар: анын уулу Элазар+, Элазардын уулу Пинехас+, Пинехастын уулу Абышуа+. 51  Абышуанын уулу Буки, Букинин уулу Узи, Узинин уулу Зерахия+ болгон. 52  Зерахиянын уулу Мераот+, Мераоттун уулу Амария, Амариянын уулу Акитуп+ болгон. 53  Акитуптун уулу Садок+, Садоктун уулу Акимаас+ болгон. 54  Кааттын тукумдарынан+ болгон Арундун уулдары өздөрүнө бөлүнүп берилген аймакта дубал менен курчалган жерлерде жашашкан+. Өкчөмө таш ыргытылганда аларга ошол жерлер бөлүнүп берилген. 55  Аларга Жүйүт жериндеги Хеброн+ жана анын тегерегиндеги бүт жерлер тийген. 56  Ал эми ал шаардын тегерегиндеги талаалар+ менен айыл-кыштактар Жепундун уулу+ Калепке берилген+. 57  Арундун уулдарына баш калкалай турган шаар*+ Хеброн+, Либна+ жана анын тегерегиндеги жерлер, Жатир+, Эштемо+ жана анын тегерегиндеги жерлер берилген. 58  Ошондой эле аларга Хилен+, Дебир+ жана алардын тегерегиндеги жерлер, 59  Ашан+, Бет-Шемеш+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 60  Бенжемин уруусуна таандык жерден аларга Геба+, Алемет+, Анатот+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. Алардын үй-бүлөлөрүнө бардыгы болуп он үч шаар берилген+. 61  Өкчөмө таш ыргытылганда Кааттын калган уулдарына башка уруунун үй-бүлөлөрүнө жана Менаше уруусунун жарымына таандык он шаар берилген+. 62  Гершом уулдарынын+ үй-бүлөлөрүнө Исахар+, Ашыр+, Напталы урууларына+ жана Башандагы Менаше уруусуна+ таандык жерлерден он үч шаар берилген. 63  Мерари+ уулдарынын үй-бүлөлөрүнө Рубейин+, Гат+ жана Забулун+ урууларына таандык жерлерден он эки шаар берилген. 64  Ошентип, Ысрайыл уулдары лебилерге шаарларды жана алардын тегерегиндеги жерлерди+ беришкен+. 65  Ошондой эле өкчөмө таш ыргытылганда аларга Жүйүт+, Шымон+ жана Бенжемин урууларына+ таандык жерлерден төмөндө аттары аталган шаарлар берилген. 66  Кааттын уулдарынын айрым үй-бүлөлөрүнө Эпрайым уруусуна таандык жерден шаарлар тийген+. 67  Аларга Эпрайымдын тоолуу аймагындагы баш калкалай турган шаар* Шекем+ жана анын тегерегиндеги жерлер, Гезер+ жана анын тегерегиндеги жерлер, 68  Жокмеим+, Бет-Орон+ жана алардын тегерегиндеги жерлер, 69  Айлон+, Гат-Римон+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 70  Кааттын уулдарынын калган үй-бүлөлөрүнө Менаше уруусунун жарымына таандык жерден Анер+, Билам+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген+. 71  Гершомдун уулдарына+ Менаше уруусунун жарымына таандык үй-бүлөнүн жеринен Башандагы Голан+ жана анын тегерегиндеги жерлер, Аштарот+ жана анын тегерегиндеги жерлер берилген. 72  Исахар уруусуна таандык жерден аларга Кедеш+, Даберат+ жана алардын тегерегиндеги жерлер, 73  Рамот+, Анем+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 74  Ашыр уруусуна таандык жерден аларга Машал, Абдон+ жана алардын тегерегиндеги жерлер, 75  Хукок+, Рекоп+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 76  Напталы уруусуна+ таандык жерден аларга Галилеядагы+ Кедеш+ жана анын тегерегиндеги жерлер, Хамон, Кириатайым+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 77  Мераринин калган уулдарына Забулун уруусуна+ таандык жерден Римоно+, Табор жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 78  Иордандын аймагынан, Жерихонун жанынан, Иордандан чыгышты карай аларга Рубейин уруусуна+ таандык жерден чөлдөгү Безер+ жана анын тегерегиндеги жерлер, Жаас+ жана анын тегерегиндеги жерлер, 79  Кедемот+, Мепат+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген. 80  Гат уруусуна+ таандык жерден аларга Гилаттагы Рамот+ жана анын тегерегиндеги жерлер, Маханаим+ жана анын тегерегиндеги жерлер, 81  Хешпон+, Жазер+ жана алардын тегерегиндеги жерлер берилген.

Шилтемелер

1Жл 6:1-аятта «Гершон».
Сөзмө-сөз: «шаарлар».
Сөзмө-сөз: «шаарлар».