Некемия 11:1—36

11  Элди башкарган төрөлөр+ Иерусалимге отурукташышты+. Ал эми калган элдин арасынан ыйык шаарда+, Иерусалимде, жашаганга ар бир он кишинин бирин тандаш үчүн өкчөмө таш ыргытышты+. Алардын калган тогузу башка шаарларга отурукташышты.  Эл Иерусалимге өз ыктыяры менен+ көчүп баргандардын баарына батасын берди+.  Дубан+ башчылары да Иерусалимге отурукташышты+. Ал эми калган ысрайылдыктар+, дин кызматчылар+, лебилер+, нетиндер+ жана Сулаймандын кызматчыларынын уулдары+ Жүйүт жериндеги башка шаарларда, өздөрүнүн шаарында+, өздөрүнүн менчик жеринде жашашты.  Жүйүт уулдары менен Бенжемин уулдарынын айрымдары Иерусалимге отурукташышты+. Жүйүт уулдарынын дубан башчылары: Узиянын уулу Атая (Узия Закарыянын, Закарыя Амариянын, Амария Шепатиянын, Шепатия Перестин тукумдарынан+ болгон Маалалилдин уулу болгон),  ошондой эле Барухтун уулу Маасея. Барух Колхозенин, Колхозе Хазаянын, Хазая Адаянын, Адая Жоариптин, Жоарип Закарыянын уулу болгон. Закарыя Шелахтын тукумдарынан болгон.  Перестин Иерусалимде жашаган уулдарынын жалпы саны 468. Алардын баары жөндөмдүү кишилер болушкан.  Бенжемин уулдарынын+ дубан башчылары: Мешуламдын уулу Салу+ (Мешулам Жоеттин, Жоет Педаянын, Педая Колаянын, Колая Маасеянын, Маасея Итиелдин, Итиел Жешаянын уулу болгон),  андан кийин Габай менен Салай, бардыгы биригип 928 киши.  Ошондой эле аларга көзөмөлдүк кылган Зихринин уулу Жоел жана шаардагы экинчи көзөмөлчү Асенуйдун уулу Жүйүт. 10  Дин кызматчылар: Жоариптин+ уулу Жедая, Жахин+ жана 11  чыныгы Кудайдын үйүндөгү башчылардын бири Серая (ал Хилкиянын, Хилкия Мешуламдын+, Мешулам Садоктун+, Садок Мераоттун, Мераот Акитуптун уулу+ болгон), 12  ошондой эле алардын Кудайдын үйүндөгү иштерди аткарган бир туугандары+, бардыгы биригип 822 киши. Андан сырткары, Жерохамдын уулу+ Адая (Жерохам Пелалиянын, Пелалия Амзинин, Амзи Закарыянын, Закарыя Пашкурдун+, Пашкур Малкиянын уулу+ болгон) жана 13  анын бир туугандары, бардыгы биригип 242 тукум башчы+. Андан сырткары, Азарелдин уулу Амашсай (Азарел Аказайдын, Аказай Мешилемоттун, Мешилемот Имердин уулу болгон) жана 14  анын бир туугандары, бардыгы биригип 128 күчтүү, эр жүрөк киши+. Аларга атактуу үй-бүлөдөн болгон Забдиел көзөмөлдүк кылган+. 15  Лебилер+: Хашуптун уулу Шемая. Хашуп Азрикамдын, Азрикам Хашабиянын+, Хашабия Бунинин уулу болгон. 16  Андан сырткары, лебилердин башчылары Шабетай+ жана Жозабат+. Алар чыныгы Кудайдын үйүндө сырттагы иштерге көзөмөлдүк кылган. 17  Ошондой эле даңктоо ырларын ырдагандарды+ башкарган жана тиленүү учурунда Кудайды даңктаган+ Микейдин уулу Матания+. Микей Забдинин, Забди Асаптын уулу+ болгон. Андан сырткары, өзүнүн бир туугандарынын арасында экинчи болгон Бакбукея жана Шамуянын уулу Абда. Шамуя Галалдын+, Галал Жедутундун+ уулу болгон. 18  Ыйык шаардагы+ лебилердин жалпы саны 284. 19  Дарбазачылар+: Акуп менен Талмон+ жана алардын дарбаза кайтарган бир туугандары+, бардыгы биригип 172 киши. 20  Калган ысрайылдыктар, дин кызматчылар жана лебилер Жүйүт жериндеги башка шаарларда, ар бири өзүнүн менчик жеринде жашады+. 21  Нетиндер+ Опелде+ жашашты. Аларга Зиха менен Гишпа башчылык кылды. 22  Иерусалимде чыныгы Кудайдын үйүндөгү иштерди аткарган лебилерге Банинин уулу Узи башчылык кылды+. Бани Хашабиянын, Хашабия Матаниянын+, Матания Миханын уулу болгон. Миха+ Асаптын уулдарынан+, ырчылардан+, болгон. 23  Падыша буйрук чыгаргандыктан+, ырчылар күн сайын керектүү нерселер менен камсыз кылынып турчу+. 24  Жүйүттүн уулу Зерактын уулдарынан болгон Мешезабелдин уулу Петахия падышага элге байланышкан бардык маселелерди чечүүгө жардам берчү. 25  Жүйүт уулдарынын айрымдары жашаган аймактар+ менен аларга караштуу жерлер булар: Кириат-Арба+, Дибон жана аларга караштуу шаарлар, Жекапзел+ жана ага караштуу айыл-кыштактар, 26  Жешуя, Молада+, Бет-Пелет+, 27  Хазар-Шуал+, Беир-Шеба+ жана ага караштуу шаарлар, 28  Сыклак+, Мехона жана ага караштуу шаарлар, 29  Эн-Римон+, Сора+, Жармут+, 30  Заноах+, Адулам+ жана аларга караштуу айыл-кыштактар, Лакиш+ жана ага караштуу жерлер, Азек+ жана ага караштуу шаарлар. Алар Беир-Шебадан Ином өрөөнүнө+ чейинки жерлерге отурукташышты. 31  Бенжемин уулдары жашаган жерлер булар: Геба+, Михмаш+, Ай+, Бейтел+ жана ага караштуу шаарлар, 32  Анатот+, Ноп+, Анания, 33  Хазор, Рама+, Гитаим+, 34  Хадит, Себоим, Небалат, 35  Лот+, Оно+ жана усталардын өрөөнү. 36  Жүйүт уруусунун жеринде жашаган лебилердин айрым топтору Бенжемин уруусунун жерине отурукташышты.

Шилтемелер