Luka 3:1-38

  • Lubantiku lwa salu kia Yoane (1, 2)

  • Yoane osamwini luvubu (3-20)

  • Luvubu lwa Yesu (21, 22)

  • Luvila lwa Yesu Kristu (23-38)

3  Muna mvu una wa 15 wa luyalu lwa Tiberio Kaisa, o Pontio Pilato nguvulu a Yuda kakala, o Erodi* nyadi a mvivu a Ngalili, o Filipo wa mpangi andi nyadi a mvivu a Ituraya ye Trakoniti, o Lusania nyadi a mvivu a Abilene,  muna lumbu ya nganga zambuta, Anasi yo Kayafa, e diambu dia Nzambi dizidi kuna kwa Yoane wa mwan’a Zakariya muna makanga.  Wele muna zunga yawonso ya Yodani, wele alonginge luvubu luna vo i sinsu kia luviluku lwa ntima muna luloloko lwa masumu,  wauna wasonama muna nkand’a Yesaya wa ngunza vo: “Nding’a muntu obokanga muna makanga, oku vo: ‘Nukubika nzil’a Yave. Nusingika nzila zandi.  Ndimba miawonso mizadiswa, e miongo ye kundubulu yawonso yikululwa; e nzila zatekama zisingikwa, e nzila za kundubulu zilelekwa;  wantu awonso bemona luvuluzu lwa Nzambi.’”*  Oyantikidi vovesa ndonga izidi vubwa kwa yandi vo: “Yeno wan’a mpidi, nani unulukisi nwatina o makasi mekwiza?  Nusonga mavangu ma luviluku lwa ntima. Ke nuvovi muna ntima mieno ko vo, ‘Tuna yo Abarayama wa se dieto.’ Kadi inuvovese wo vo, Nzambi wafwana vaikisila Abarayama o wana muna matadi mama.  Sengele kisilu kala vana sina dia nti. Ozevo, konso nti ulembi yima bundu yambote, keswa ukeswa yo tubwa vana tiya.” 10  E ndonga inyuvuidi vo: “Oyeto, adieyi tufwete vanga?” 11  Ubavutwidi vo: “Ona wina ye yinkutu yole,* yambula kakawulwila ndiona okondelo, ndiona una ye madia, yambula kavanga diau dimosi.” 12  Kana nkutu avakulwisi a mpaku bezidi vubwa, bamvovese vo: “E nlongi, oyeto, adieyi tufwete vanga?” 13  Ubavovese vo: “Ke nulombi lekwa kiankaka ko, nuvakulwisa kaka e mpaku ina yasikidiswa.” 14  O makesa mpe manyuvuidi vo: “Oyeto, adieyi tufwete vanga?” Ubavovese vo: “Ke nubangika wantu ko,* ke nufundi muntu mfundu a luvunu ko, nuyangalela kaka o mfutu eno.” 15  Wau vo nkangu Kristu wavingidinge, yau awonso bayindwidi muna ntima miau mu kuma kia Yoane vo, “Nga yandi i Kristu e?” 16  Yoane ovutwidi kwa yau awonso, oku vo: “Omono inuvubidi muna maza, kansi ndiona unsundidi o nkuma okwiz’andandi, omono nkutu kiafwana ko mu kutulula nsing’a nsampatu zandi. Yandi okunuvubila muna mwand’avelela yo muna tiya. 17  Una ye vevelwa vana moko mandi, ovelelesa e bundilu diandi yo sia masa muna lundilu diandi, kansi oyoka e titi vana tiya ke tuzimanga ko.” 18  Mambu mayingi mpe kavova mu kasakesa nkangu yo kubasamunwina e nsangu zambote. 19  Kansi Yoane watumba Erodi wa nyadi a mvivu mu kuma kia Erodia wa nkaz’a mbut’andi, ye muna mambu mambi mawonso kavanga o Erodi, 20  vana ntandu a mambu mama mawonso, osidi Yoane muna pelezo. 21  O wantu awonso una bavubwa, o Yesu mpe wavubwa. Una kasambanga, e zulu diziukidi, 22  o mwand’avelela unkulumukini, nze yembe, e ndinga itukidi kuna zulu, oku vo: “Ongeye u Mwan’ame anzolwa; ngeye iyangalelanga.” 23  Vava Yesu kayantika e salu kiandi, tezo kia mvu 30 kakala, wauna bambadikilanga vo, mwan’a Yosefe, wa mwan’a Eli, 24  wa mwan’a Matata, wa mwan’a Levi, wa mwan’a Meleki, wa mwan’a Yanai, wa mwan’a Yosefe, 25  wa mwan’a Matatia, wa mwan’a Amose, wa mwan’a Nakumi, wa mwan’a Esele, wa mwan’a Nangai, 26  wa mwan’a Mati, wa mwan’a Matatia, wa mwan’a Simi, wa mwan’a Yoseke, wa mwan’a Yoda, 27  wa mwan’a Yoana, wa mwan’a Resa, wa mwan’a Zerubabele, wa mwan’a Saletiele, wa mwan’a Nere, 28  wa mwan’a Meleki, wa mwan’a Adi, wa mwan’a Kosame, wa mwan’a Elemadame, wa mwan’a Ere, 29  wa mwan’a Yesu, wa mwan’a Eleyeze, wa mwan’a Yorime, wa mwan’a Matata, wa mwan’a Levi, 30  wa mwan’a Simone, wa mwan’a Yuda, wa mwan’a Yosefe, wa mwan’a Yoname, wa mwan’a Eleyakime, 31  wa mwan’a Melea, wa mwan’a Mena, wa mwan’a Matata, wa mwan’a Natani, wa mwan’a Davidi, 32  wa mwan’a Yisai, wa mwan’a Obede, wa mwan’a Boaze, wa mwan’a Salemone, wa mwan’a Nakesone, 33  wa mwan’a Aminadabi, wa mwan’a Areni, wa mwan’a Keserone, wa mwan’a Perese, wa mwan’a Yuda, 34  wa mwan’a Yakobo, wa mwan’a Isaki, wa mwan’a Abarayama, wa mwan’a Tera, wa mwan’a Nako, 35  wa mwan’a Serunge, wa mwan’a Ru, wa mwan’a Pelenge, wa mwan’a Ebe, wa mwan’a Sela, 36  wa mwan’a Kainani, wa mwan’a Ampakesede, wa mwan’a Seme, wa mwan’a Noa, wa mwan’a Lemeke, 37  wa mwan’a Metusela, wa mwan’a Kanoke, wa mwan’a Yarede, wa mwan’a Malalele, wa mwan’a Kainani, 38  wa mwan’a Enose, wa mwan’a Sete, wa mwan’a Adami, wa mwan’a Nzambi.

Mvovo vana yand'a lukaya

I sia vo, Erodi Antipa. Tala Nsas’a Mvovo.
Yovo “nzila kesadila Nzambi muna vuluza.”
Yovo “kinkutu kiankaka.”
Yovo “ke nukutumuna lekwa ya wantu ko.”