Mavangu ma Zintumwa 2:1-47

  • Mwand’avelela ubungwilo muna Pentikosti (1-13)

  • Longi dia Petelo (14-36)

  • Ndonga ikwikidi muna longi dia Petelo (37-41)

    • 3.000 ma wantu bavubilu (41)

  • Kala entwadi ye akweto Akristu (42-47)

2  Muna lumbu kia Nkinzi a Pentikosti,*+ yau awonso bakutakene va fulu kimosi.  Vana vau, e mazu matukidi kuna zulu nze tembwa kiangolo, mazele muna nzo awonso ina bakedi.+  Bamwene tubini tukedi nze tiya, tuvambanene yo tensama vana ntandu a konso muntu muna yau,  awonso bazele yo mwand’avelela,+ bayantikidi vovela muna ndinga zaswaswana, wauna o mwanda ubafididi mu vova.+  Muna ntangwa yayina, Ayuda bavuminanga Nzambi, ana batuka muna zula yawonso ya nza, muna Yerusaleme bakala.+  Dianu vo, vava mazu mama mawakana, e ndonga ikutakene yo sivika kikilu, e kuma kadi konso muntu ubawidi bevovelanga muna nding’andi.  Basivikidi kikilu yo vova vo: “Tala, awonso awaya bevovanga, ke esi Ngalili ko e?+  Ozevo, aweyi konso muntu muna yeto kewilanga muna nding’andi kawutukila e?  Mimpartia, esi Madai,+ esi Elame,+ esi Mesopotamia, esi Yuda, esi Kapadokia, esi Ponto, esi mvivu a Asia,+ 10  esi Ferungia, esi Pamfulia, esi Engipito, esi zunga ya Libia ina lukufi ye Kurene, nzenza zitukidi kuna Roma, Ayuda ye minkwikila mia kiyuda,+ 11  esi Kerete ye esi Arabia—oyeto tubawidi vava bavovelenge mavangu manene ma Nzambi muna ndinga zeto.” 12  Kieleka, awonso basivikidi yo telamwa mioyo, bavovaziane vo: “O mambu mama nkia nsasa mena?” 13  Kansi, ankaka babasevele yo vova vo: “Vinyu yanzenzo bakolelo.” 14  Petelo otelamene kumosi ye Kumi ye Mosi,+ otumbwidi ndinga, ubavovese vo: “Esi Yuda yo yeno awonso nukalanga mu Yerusaleme, yambula diambu diadi diazayakana kwa yeno yo toma wá mana ivova. 15  Wantu awaya ke bena ku nkolwa ko nze una nubenze, kadi mu ola yatatu* se twina. 16  Kansi, ediadi idiau diavovua muna Yoele wa ngunza vo: 17  ‘“Muna lumbu yambaninu,” u kavovele o Nzambi, “ibungula mwand’ame kwa wantu a mpila zawonso, o wan’eno amakala ye wan’eno amakento besakula, matoko meno bemona e mona-meso, anunu eno belota ndozi,+ 18  muna lumbu yayina ibungula nkutu o mwand’ame muna ntaudi zame zamakala ye zamakento, besakula.+ 19  Isonga masivi kuna zulu ye sinsu ova ntoto—menga, tiya ye matuti ma mwisi. 20  E ntangwa ikituka se tombe, e ngonde ikituka se menga una ke kiayizidi ko e lumbu kia Yave,* kianene yo nkembo. 21  Konso ona ovovela e nkumbu a Yave,* ovuluzwa.”’+ 22  “Esi Isaele, nuwá mambu mama: Yesu wa musi Nazarete, muna yandi o Nzambi i kanusongela mavangu mankuma, masivi ye sinsu ina o Nzambi kavanga muna yandi vana kati kweno,+ wauna nuzeye yeno kibeni. 23  Muntu ndioyo, ona wayekolwa kwa mbeni zandi mun’owu wa lukanu lwa Nzambi ye ngangu zandi za teka zaya mambu mekwiza,+ oyeno nuankoma vana nti muna moko ma yimpumbulu yo kumvonda.+ 24  Kansi Nzambi wamvuluza muna lufwa* vava kamfutumuna,+ e kuma kadi o lufwa ke lwakala ye nkuma ko muna kunsimbinina.+ 25  Kadi Davidi wavova mu kuma kiandi vo: ‘Nsidi Yave* ova ndose ame* ntangwa zawonso, wau vo wina oku koko kwame kwalunene kilendi nikunua ko. 26  Muna kuma kiaki ntim’ame uyangalele, o lubini lwame luzele ye kiese. Ikala* ye vuvu; 27  e kuma kadi kukunsisa ko* muna Ziami,* ngatu yambula munkwikizi aku kawola.+ 28  Unsongele nzil’a moyo; okunzadisa ye kiese kiayingi vana ndose aku.’+ 29  “Ampangi, yambula yanuvovesa kuna unkabu oma ma Davidi wa nkulu eto, wafwa yo zikwa,+ e ziami kiandi kina yeto yamu lumbu kia unu. 30  Wau vo ngunza kakala yo zaya e ndofi ina Nzambi kandila vo mosi muna mbongo andi* ovuanda vana kunda kiandi,+ 31  wateka mona yo vovela lufuluku lwa Kristu vo, kasiswa muna Ziami* ko ngatu yambula nitu andi yawola.+ 32  Nzambi wafula Yesu, yeto awonso tu mbangi za diambu diadi.+ 33  Wau katundidikwa kuna koko kwalunene kwa Nzambi+ yo tambula mwand’avelela una o Se kasia o nsilu,+ obungwidi wo, numwene wo yo wá. 34  Davidi katomboka ku zulu ko, kansi yandi kibeni wavova vo: ‘Yave ovovese Mfumu ame vo: “Vuanda oku koko kuame kwalunene 35  yavana isia e mbeni zaku se sikinua kia tambi yaku.”’+ 36  Dianu vo, e nzo a Isaele yawonso nutoma dio zaya vo Yesu ndiona nuavondela vana nti,+ o Nzambi wankitwidi se Mfumu+ ye Kristu.” 37  Vava bawidi ediadi, bayangamene ntima, bavovese Petelo ye ntumwa zankaka vo: “Ampangi, adieyi tufwete vanga?” 38  Petelo ubavutwidi vo: “Nuviluka e ntima,+ yambula konso muntu mu yeno kavubilwa+ muna nkumbu a Yesu Kristu muna luloloko lwa masumu meno,+ nutambula lukau lwa ngovo lwa mwand’avelela. 39  Kadi i nsilu+ nuasilwa yo wan’eno ye awonso ana bena kwandá, awonso ana o Yave wa Nzambi eto kebokela kwa yandi kibeni.”+ 40  Wabasila mpe umbangi una ufwene muna mambu mayingi mankaka yo kubawondelela, oku vo: “Nuvuluzwa muna mbandu yayi yatekomoka.”+ 41  Dianu vo, awana batambwidi e diambu diandi ye ntima mosi, bavubilu.+ Muna lumbu kiakina, tezo kia 3.000 ma wantu bakulama.+ 42  Bakwamanana muna mana balongwa kwa antumwa, badianga e ntwadi+ yo samba kumosi.+ 43  Awonso bamona wonga, kadi masivi mayingi ye sinsu yivangamene muna antumwa.+ 44  Awonso ana bakitukidi minkwikizi kumosi bakala, basadilanga ntwadi e lekwa yawonso bakala yau, 45  bateka mavua mau+ ye salanganu yau, bakayanesa kwa awonso e nzimbu babakidi, mun’owu wa nsatu za konso muntu.+ 46  Lumbu yawonso bakutakananga muna tempelo ye kani dimosi, badilanga muna nzo zaswaswana yo kayana madia kuna kiese kiayingi ye ntim’asikila, 47  bakembelanga Nzambi yo yangalelwa kwa nkangu awonso. E lumbu yawonso, Yave* mpe wabakudikilanga ana bavuluzwanga.+

Mvovo vana yand'a lukaya

I sia vo, tezo kia ola ya 9 muna mene.
Mvovo wa sina: “wamvuluza muna nsongo mia lufwa.” Nanga, “muna nsinga mia lufwa.”
Yovo “ova meso mame.”
Mvovo wa sina: “Nitu ame ikala.”
Yovo “Hades.” I sia vo, ziami kia wantu awonso. Tala Nsas’a Mvovo.
Mvovo wa sina: “kusisa moyo ame ko.”
Mvovo wa sina: “mosi muna mbongo a luketo lwandi.”
Yovo “Hades.” I sia vo, ziami kia wantu awonso. Tala Nsas’a Mvovo.