Zasoneka Maku 14:1-72

  • Anganga bavuandidi Yesu e mfulu kimana bamvonda (1, 2)

  • Yesu okusilu mazi mansunga (3-9)

  • Yuda oyekwele Yesu (10, 11)

  • Nduta yansuka (12-21)

  • Nlekelo a Mfumu usikidisu (22-26)

  • Osakwidi vo Petelo okumvakulwila o nkalu (27-31)

  • Yesu osambidi muna mpatu a Ngetesemane (32-42)

  • Yesu okangilu (43-52)

  • Ofundisu kuna Mbazi a Nkanu (53-65)

  • Petelo ovakulwidi Yesu o nkalu (66-72)

14  Vava kiavioka lumbu yole,+ vakedi Nkinzi a Nduta+ ye Mbolo Zakondwa Mfuna.+ Nganga zambuta ye asoneki kuna ndekwa zawonso bavavidi kunkanga kimana bamvonda,+  kadi edi bavovele vo: “Ke muna kolo kia nkinzi ko; kadi nkangu ulenda vanga mavuanga.”  Ekolo kadianga muna nzo a Simone wa nkwa wazi kuna Betania, vezidi nkento mosi ye mbwat’a* mazi mansunga, ma nardu yambote, yantalu. Oziudi e mbwata, oyantikidi mo yitila vana ntu andi.+  Akaka bakendalele kikilu yo vovaziana vo: “Ekuma kefwasilanga mazi mama mansunga?  Ekuma tulembi tekela mazi mama mu 300 za denali* yo vana zo kw’asukami?” Bamfungidi kikilu o makasi.*  Kansi Yesu ovovele vo: “Nunyambula. Ekuma lunkutokanesenanga? Diambote kavangidi kwa mono.+  Kadi asukami nukala yau ntangwa zawonso,+ nulenda kubavanga mawete konso ntangwa nuzolele, kansi omono ke nukala yame ntangwa zawonso ko.+  Ovangidi dina kalendele, otekele kunkusa mazi mansunga mu kuma kia luziku lwame.+  Kieleka, inuvovese vo, konso kuna kusamunuinua e nsangu zambote muna nza yawonso,+ edi kavangidi o nkento ndioyo disamunua mpe muna luyindulu lwandi.”+ 10  Yuda wa musi Kereote, mosi vana vena yau Kumi ye Zole, wele kwa nganga zambuta kimana kanyekola kwa yau.+ 11  Vava bawidi wo, bamwene kiese, basidi o nsilu wa kumvana nzimbu za palata.+ Dianu vo, wavavanga ntangw’ambote muna kunyekola. 12  Muna lumbu kiantete kia Mbolo Zakondwa Mfuna,+ kina bakelanga kimenga kia Nduta,+ alongoki andi banyuvuidi vo: “Akweyi ozolele twenda kukubikila e lambu dia Nduta kimana wadia?”+ 13  Otumini alongoki andi wole, ubavovese vo: “Nuenda muna mbanza, nuwanana yo muntu onete mvungu a maza. Nunlanda,+ 14  konso muna kekota, nuvova kwa mfumu a nzo vo, ‘O Nlongi ovovele vo: “Akweyi dina e seka dia nzenza muna ndenda dila e lambu dia Nduta ye alongoki ame?”’ 15  Okunusonga seka diampwena dia ntandu, diakubikwa. I mûna nukutukubikila e lambu dia Nduta.” 16  Alongoki bele, bakotele muna mbanza, bawene mawonso kabavovese, bakubikidi e lambu dia Nduta. 17  Vava kuma kwafwa, wizidi ye yau Kumi ye Zole.+ 18  Vava bavuende vana meza yo dia, Yesu ovovele vo: “Kieleka inuvovese vo, mosi vovo nuina, ona odianga yame, okungiekola.”+ 19  Bamwene ntantu, konso muntu muna yau unyuvuidi vo: “Nga i mono e?” 20  Ubavovese vo: “Mosi muna yeno Kumi ye Zole, ndiona osidi yame o koko muna longa.+ 21  Kadi Mwan’a muntu se kekwenda kwandi, nze una wasonama mu kuma kiandi, kansi tâtu kwa ndiona oyekola Mwan’a muntu!+ Diambote diadi kala, kele vo muntu ndioyo kawutuka ko.”+ 22  Ekolo bedianga, obongele e mbolo, osambidi, obukunuini yo, ubavene yo, ovovele vo: “Nudia yo; eyayi nitu ame isunzulanga.”+ 23  Obongele e mbungwa, ovutwidi matondo, ubavene yo, yau awonso banuini yo.+ 24  Ubavovese vo: “E mbungwa yayi isunzulanga ‘menga+ mame ma kangu,’+ mana mebunguka mu kuma kia wantu ayingi.+ 25  Kieleka, inuvovese vo, kinua diaka vinyu ko yamuna lumbu kina inua vinyu yampa muna Kintinu kia Nzambi.” 26  I bosi, vava bamene yimbila e nkunga, bele kuna Mongo a Olive.+ 27  Yesu ubavovese vo: “Yeno awonso sakuba nuta, kadi diasonama vo: ‘Iwanda mvungudi,+ e mameme memwangana.’+ 28  Kansi vava ifulwa, ikunuvita kuna Ngalili.”+ 29  Petelo umvovese vo: “Kana nkutu awonso batel’e sakuba, omono kita dio ko.”+ 30  Yesu umvovese vo: “Kieleka ivovese vo, o unu, o fuku wau, vitila e nsusu yakokola nkokola zole, okumpanina nkalu nkumbu tatu.”+ 31  Kansi, osiamanene vo: “Kana nkutu vo mfwete fwa yaku, kilendi kuvanina nkalu ko.” Yau awonso mpe bavovele diau dimosi.+ 32  Balweke vana fulu kina ye nkumbu vo Ngetesemane, ovovese alongoki andi vo: “Nuvuanda vava ekolo ikwenda samba.”+ 33  Onete Petelo, Yakobo yo Yoane,+ okendalele kwayingi yo yangama o ntima. 34  Ubavovese vo: “Moyo ame ukendalele kikilu,+ yamu tezo kia fwa. Nukala vava yo yingila.”+ 35  Ovavukidi fiakete, ofukamene vana ntoto, osambidi vo, avo dilendakana, yambula ntangwa yayi yampioka. 36  Ovovele vo: “Aba,* e Tata,+ mambu mawonso malendakana kwa ngeye; unkatula e mbungwa yayi. Kansi, ke una nzolele ko, una kaka ongeye ozolele.”+ 37  Ovutukidi, ubawene baleka kwau, ovovese Petelo vo: “E Simone, nga olele kwaku e? Nga kuna ye ngolo ko mu yingila ola mosi e?+ 38  Nuyingila yo kwamanana samba kimana nualembi bwa muna ntonta.+ Kieleka, o mwanda uzolele, kansi e nitu yatovoka.”+ 39  Okatukidi diaka, osambidi, ovovele mambu mau mosi.+ 40  Wizidi diaka, ubawene baleka, kadi meso mau mazita ye tulu, dianu ke bazaya edi bekumvutula ko. 41  Ovutukidi muna nkumbu ina yatatu, ubavovese vo: “Nulele kweno yo vunda mu ntangwa nze yayi! Difwene! E ntangwa ifwene!+ Mwan’a muntu oyekolwa vana moko ma asumuki. 42  Nutelama, twenda. Ndiona okungiekola ofinamene.”+ 43  Ekolo kavovelenge, vana vau, o Yuda, mosi vana vena yau Kumi ye Zole, wizidi ye ndonga bena ye nsosolo ye bota, batuminu kwa mbuta za nganga, asoneki ye akuluntu.+ 44  Ndiona wanyekola, wabavana e sinsu, oku vo: “Ndiona ifiba, i yandi ndiona; nunkanga yo toma kunyingila ekolo nunkunata.” 45  Vava kalweke, wele vana kena, umvovese vo: “E Rabi!”* i bosi, umfibidi. 46  Bankangidi, bele yandi. 47  Mosi mun’awana batelamene vana ndambu, ovolele nsosolo andi, ozengele kutu kwa ntaudi a ngang’ambuta.+ 48  O Yesu ubavovese vo: “Nuizidi ye nsosolo ye bota mu kunkanga nze mwivi?+ 49  E lumbu yawonso yakelenge yeno muna tempelo yo longa,+ yeno kenunkangi. Kansi, ediadi divangamene muna lunganesa e Sono.”+ 50  Alongoki awonso bansisidi, batinini kwau.+ 51  Kansi vakedi toko dimosi walembi vuata, uyizingidi kaka nlele a lino, oyantikidi kunlanda lukufi, bavavidi kumbaka, 52  kansi osisidi e nlele a lino, otinini e nkonga.* 53  Banete Yesu kwa ngang’ambuta,+ kuna kukutakene mbuta za nganga zawonso, ye akuluntu ye asoneki.+ 54  Kansi, Petelo unlende kuna vala yakuna yanzala kia ngang’ambuta; ovuende kumosi ye selo, vana vena tiya yo yotela.+ 55  E mbuta za nganga ye Mbazi a Nkanu* yawonso bavavidi kimbangi mu kuma kia Yesu kimana bamvonda, kansi ke basolwele kio ko.+ 56  Ayingi bansididi o umbangi waluvunu,+ kansi umbangi wau ke wele betela ko. 57  Ankaka batelamene, bansididi umbangi waluvunu, oku vo: 58  “Oyeto twanwidi wau kavovelenge vo: ‘Bangula ibangula e tempelo yayi yavangilwa muna moko ma wantu, muna lumbu tatu itunga yankaka yalembi vangilwa mu moko ma wantu.’”+ 59  Kana nkutu muna diambu diadi, o umbangi wau, ke wele betela ko. 60  I bosi, o ngang’ambuta otelamene vana kati, oyuvuidi Yesu vo: “Nga kuvutula diambu ko e? Adieyi ovovele mu kuma kia diambu bekumfundilanga o wantu awaya?”+ 61  Odingalele kwandi, kavutwidi diambu ko.+ O ngang’ambuta unyuvuidi diaka, oku vo: “Nga ngeye u Kristu, wa Mwan’a Mveledi e?” 62  Yesu ovovele vo: “I mono; numona Mwan’a muntu+ ovuende kuna koko kwalunene+ kwa nkuma yo kwiza yo matuti ma zulu.”+ 63  Muna diadi ngang’ambuta otiazwini e mvuatu miandi yo vova vo: “Nkia kimbangi diaka tuvuidi o mfunu?+ 64  Nuwidi o lutiangu lwandi. Nkia nzengo nubakidi?”* Awonso bavovele vo, lufwa lumfwanukini.+ 65  Akaka bayantikidi kuntaulwila o mete,+ yo fuka lose lwandi, yo kunwanda nkome. Bamvovese vo: “Sakula!” Banwende mbata vana lose, o makesa banète.+ 66  Petelo wau kakedi vana yanda, vana yanzala, vezidi mosi muna ntaudi za makento za ngang’ambuta,+ 67  vava kamwene Petelo oyotelanga tiya, untadidi, oku vo: “Ongeye mpe wakala yo Yesu wa musi Nazarete.” 68  Kansi, ovakwidi wo nkalu, oku vo: “Kinzeye kwame ko ngatu bakula dina ovovele,” ovaikidi, wele vana mbel’a vitu.* 69  O ntaudi ankento umwene, ovovele diaka kw’awana batelamene vana ndambu, oku vo: “Ondioyu mosi muna yau.” 70  Ovakwidi wo diaka nkalu. Ke vavioka kolo ko, awana batelamene vo, bavovese diaka Petelo vo: “Kieleka, ongeye mpe u mosi muna yau, kadi u Mungalili.” 71  Kansi, oyantikidi kuyisiba yo dia e ndofi, oku vo: “Kizeye kwame muntu ndioyo ko oyikidi!” 72  Vana vau, e nsusu ikokwele nkumbu wanzole,+ Petelo osungamene dina Yesu kamvovesa: “Vitila e nsusu yakokola nkokola zole, okumpanina nkalu nkumbu tatu.”+ Okendalele, oyantikidi dila.

Mvovo vana yand'a lukaya

Mvovo wa sina: “mbwat’a alabasta.” Tala Nsas’a Mvovo, “Alabasta.”
Yovo “bamvovesele kuna makasi; bantumbidi.”
I mvovo wa Kiyibere yovo wa Ki-aramiti una ye nsasa vo: “E Tata!”
Yovo “Nlongi.”
Yovo “otinini ye kupe kiansi kaka.”
Mvovo wa sina: “Sanedina.” Tala Nsas’a Mvovo.
Yovo “Adieyi nubenze?”
Yovo “vana yanzala.”