Wantete wa Tusansu 9:1-44

  • Luvila lwa wantu batuka muna kinkole (1-34)

  • Luvila lwa nzo a Saulu luyikilu diaka (35-44)

9  Aneyisaele awonso basonama muna ndandani za tuvila twau, basonama muna Nkanda wa Ntinu mia Isaele. Yuda yanatwa muna kinkole kuna Babele mu kuma kia kondwa kwandi kwa kwikizi.+  O wantu antete bavutuka muna nsi au ye muna mbanza zau, ndambu ya Aneyisaele, anganga, Anelevi ye selo ya tempelo.*+  Akaka muna kanda dia Yuda,+ dia Benyamini,+ dia Eferaime ye kanda dia Manase bele zingila muna Yerusaleme:  Utai wa mwan’a Amiudi, wa mwan’a Omere, wa mwan’a Imere, wa mwan’a Bani, wa mwan’a Perese,+ wa mwan’a Yuda.  Esi Silo, Asaya wa mwan’antete yo wan’andi.  Wan’a Zera:+ Yuele ye 690 lwa mpangi zandi.  Wan’a Benyamini: Salu wa mwan’a Mesulame, wa mwan’a Odaveya, wa mwan’a Asenua,  Yibeneya wa mwan’a Yerokame, Ela wa mwan’a Uzi, wa mwan’a Mikere yo Mesulame wa mwan’a Sefateya, wa mwan’a Ruele, wa mwan’a Yibeniya.  E mpangi zau basonama muna ndandani a tuvila, 956. Awaya awonso ntu mia nzo za mase mau.* 10  Anganga: Yedaya, Yoyaribe, Yakini,+ 11  Azareya wa mwan’a Kilekiya, wa mwan’a Mesulame, wa mwan’a Sadoke, wa mwan’a Merayote, wa mwan’a Akitubi, wa ntu a nzo* a Nzambi aludi, 12  Adaya wa mwan’a Yerokame, wa mwan’a Paseku, wa mwan’a Malekiya, Masai wa mwan’a Adiele, wa mwan’a Yakezera, wa mwan’a Mesulame, wa mwan’a Misilemite, wa mwan’a Ime, 13  ye mpangi zau, ntu mia nzo za mase, awonso 1.760 ma akwa nkuma, bakubama muna salu kia nzo a Nzambi aludi. 14  Anelevi: Semaya+ wa mwan’a Kasubi, wa mwan’a Azerikami, wa mwan’a Kasabiya wa wan’a Merare; 15  yo Bakabaka, Kerese, Ngalale, Mataneya wa mwan’a Mika, wa mwan’a Zikere, wa mwan’a Asafi, 16  Obadiya wa mwan’a Semaya, wa mwan’a Ngalale, wa mwan’a Yedutune, yo Berekeya wa mwan’a Asa, wa mwan’a Elekana ona wakalanga muna mavata ma esi Netofa.+ 17  Ayingidi a mavitu:+ Salumi, Akubi, Talemone, Akimani, ye mpangi au Salumi wa ntu, 18  muna kolo kiakina wakala se nyingidi a vitu dia ntinu kuna este.+ Awaya i ayingidi a mavitu ma ndo za Anelevi. 19  Salumi wa mwan’a Kore, wa mwan’a Ebiasafi, wa mwan’a Kora ye mpangi zandi za nzo za mase mandi, wan’a Kora yau bakala ye kiyekwa kia yingila e mielo mia saba, mase mau yau bateka kala ye kiyekwa kia yingila e nkotelo a ndo a Yave. 20  Finekase+ wa mwan’a Elaza+ yandi wakala ntu muna yau; Yave wakala yandi. 21  Zakariya+ wa mwan’a Meselemeya, yandi wakala nyingidi a mwelo a saba kia wananina. 22  Awaya awonso basolwa se ayingidi a mavitu, 212. Bakala muna mavata mau, basonama muna ndandani za tuvila twau.+ Davidi yo Samuele wa moni,+ babavana kiyekwa kiaki kiavewanga kwa wantu babundwanga e vuvu. 23  Oyau yo wan’au bakala ye kiyekwa kia yingila mavitu ma nzo a Yave,+ i sia vo, nzo a tenda. 24  Ayingidi bakala muna ndambu zau yá—kuna este, weste, node yo sude.+ 25  Ntangwa ke ntangwa, mpangi zau batukanga muna mavata mau, mu sala yau entwadi mu lumbu nsambwadi. 26  Ayingidi yá akwa nkuma, Anelevi ana babundwanga e vuvu, bakala ye kiyekwa kia masuku* ye malundilu muna nzo a Nzambi aludi.+ 27  Ayingidi awaya bakalanga fuku wamvimba muna fulu yau muna nzunguluk’a nzo a Nzambi aludi, kadi bakala ye kiyekwa kia yingila yo, yau mpe bakala ye kiyekwa kia lunda nsabi yo ziula e nzo konso mene. 28  Ankaka bakala ye kiyekwa kia lunga-lunga salanganu+ ya salu; batanganga yo vava yavaikiswanga yo vutulwa muna fulu yandi. 29  Ankaka bavewa kiyekwa kia salanganu, salanganu yawonso yavauka,+ mfumfu,+ vinyu,+ mazi,+ ndumbu a nti a lebona+ ye mazi ma balasamu.+ 30  Ankaka muna wan’a nganga bavanganga mazi ma balasamu masangwa lekwa ya nsunga. 31  Matiteya wa Nlevi wa mwan’antete a Salumi wa Nkora, yandi wakala ye kiyekwa kia awana babundwanga e vuvu mu lunga-lunga e lekwa yakadingilwanga muna kadingwa.+ 32  Ankaka muna mpangi za Anekora, bakala ye kiyekwa kia vanga mbolo za lubakanisu,*+ bakubikanga zo lumbu yawonso ya vundu.+ 33  Awaya i ayimbidi, ntu mia nzo za mase ma Anelevi muna masuku,* bavevolwa muna salu yankaka; kadi bakala ye kiyekwa kia sala fuku yo mwini. 34  Awaya i ntu mia nzo za mase ma Anelevi, basonama muna tuvila twau. Yau bazingilanga muna Yerusaleme. 35  O Yiele wa se dia Ngibone, kuna Ngibone kazingilanga.+ E nkumbu a nkaz’andi, Maka. 36  Abedone i mwan’andi antete, walandilwa kwa Suro, Kisi, Bale, Ne, Nadabi, 37  Ngedo, Akio, Zakariya yo Mikelote. 38  Mikelote wawuta Simami. Yau awonso muna Yerusaleme bazingilanga lukufi ye mpangi zau, kumosi ye mpangi zau zankaka. 39  O Ne+ wawuta Kisi; Kisi wawuta Saulu;+ Saulu wawuta Yonatane,+ Mankisu,+ Abinadabi+ yo Esebale. 40  Yonatane wawuta Mere-bale.+ Mere-bale wawuta Mika.+ 41  Wan’a Mika: Pitone, Meleke, Terea yo Akazi. 42  Akazi wawuta Yara; Yara wawuta Alemete, Azevamete yo Zimere. Zimere wawuta Mosa. 43  Mosa wawuta Bina yo Refaya wa mwan’andi, Elasa wa mwan’andi, Asele wa mwan’andi. 44  Asele wan’a sambanu kakala yau, e nkumbu zau: Azerikami, Bokeru, Yisemaele, Sareya, Obadiya yo Kanane. Awaya i wan’a Asele.

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “Anetine.” Mvovo wa sina: “Ana batambikwa.”
Mvovo wa sina: “ntu mia mase muna nzo za mase mau.”
Yovo “tempelo.”
Yovo “maseka ma dila.”
I sia vo, mbolo za lutambiku.
Yovo “maseka ma dila.”