Wantete wa Tusansu 7:1-40

  • Mbongo a Yisakare (1-5), a Benyamini (6-12), a Nafetale (13), a Manase (14-19), a Eferaime (20-29), ye mbongo a Asere (30-40)

7  O wan’a Yisakare: Tola, Pua, Yasubi yo Simerone+—nyá.  O wan’a Tola: Uzi, Refaya, Yeriele, Yakemai, Yibesame yo Semuele, yau i ntu mia nzo za mase mau. Wan’a Tola makesa mankuma, o lutangu lwau muna lumbu ya Davidi, 22.600.  O wan’a* Uzi: Yizerakeya; wan’a Yizerakeya: Mikaele, Obadiya, Yoele yo Yisiya—yau ntanu ntu mia makanda.  Muna ndandani a tuvila twau, muna nzo za mase mau, bakala yo 36.000 ma makesa makubama muna nuana, kadi bakala ye akento ayingi yo wana.  E mpangi zau, muna vumu yawonso ya Yisakare makesa mankuma, wauna basonama muna ndandani a tuvila, 87.000.+  O wan’a Benyamini:+ Bela,+ Beke+ yo Yediyaele+—ntatu.  O wan’a Bela: Esebone, Uzi, Uziele, Yerimote yo Iri—ntanu—ntu mia nzo za mase mau, makesa mankuma, basonama muna ndandani a tuvila twau, 22.034.+  Wan’a Beke: Semira, Yoase, Elieze, Eloenai, Omere, Yeremote, Abiya, Anatote yo Alemete​—awaya awonso wan’a Beke.  Basonama muna ndandani a tuvila twau, mun’owu wa ntu mia nzo za mase mau, 20.200 za makesa mankuma. 10  O wan’a Yediyaele:+ Bilani yo wan’a Bilani: Yusi, Benyamini, Eude, Kenana, Zetane, Tasisi yo Akisaka. 11  Yau awonso i wan’a Yediyaele muna ntu mia mase mau. Mwakala ye 17.200 za makesa mankuma bakubama mu nuana vita. 12  Sufimi yo Akupimi i wan’a Ire;+ Akusi i wan’a Ake. 13  O wan’a Nafetali:+ Yakesiele, Nguni, Yesere yo Salumi—wan’a Bila.+ 14  O wan’a Manase:+ Aseriele ona kawutila muna nkaz’andi wa musi Suria. (Yandi wawuta Makire+ wa se dia Ngiladi. 15  Makire wabongela Kupimi yo Sufimi akento, e nkumbu a nsang’andi, Maka.) E nkumbu a ndiona wanzole Selofekade,+ Selofekade wan’amankento kaka kakala yau.+ 16  O Maka wa nkaz’a Makire wawuta mwan’ayakala, umvene nkumbu a Perese; e nkumbu a mpangi andi Serese; wan’andi Ulami yo Rekeme. 17  O mwan’a* Ulami: Bedane. Awaya i wan’a Ngiladi wa mwan’a Makire wa mwan’a Manase. 18  O nsang’andi, Amolekete. Wawuta Isodi, Abieze yo Makela. 19  Wan’a Semida: Akiani, Sekeme, Lekeki yo Aniami. 20  O wan’a Eferaime:+ Sutelaki,+ Berede wa mwan’andi, Takati wa mwan’andi, Eleyada wa mwan’andi, Takati wa mwan’andi. 21  Zabadi wa mwan’andi, Sutelaki wa mwan’andi, Eze yo Elada. Esi Ngati+ a mingutukila mia nsi, bakulumukini mu yiya twelezi ya wan’a Eferaimi, bavondele Eze yo Elada. 22  Eferaime wa se diau, odididi lumbu yayingi, e mpangi zandi bezidi kumfiaulwisa. 23  I bosi, olele yo nkaz’andi, oyimiti, owutidi mwan’a yakala. Umvene nkumbu a Bereya,* kadi wanwuta vava mpasi zakota muna nzo andi. 24  O Sera wa mwan’andi ankento, watunga Bete-korone ya Yanda+ ye Bete-korone+ ya Ntandu ye Uzene-sera. 25  Refake yo Resefe wan’a Eferaime mpe, Resefe wawuta Telake wa mwan’andi, Takani wa mwan’andi, 26  Ladani wa mwan’andi, Amiudi wa mwan’andi, Elisama wa mwan’andi, 27  Nuni wa mwan’andi yo Yosua*+ wa mwan’andi. 28  E vua diau ye mavata mau i Betele+ ye mpata-vata zandi, kuna este, Narani, kuna weste, Ngeze ye mavata mandi,* Sekeme ye mavata mandi, yakuna Aza* ye mavata mandi; 29  lukufi yo wan’a Manase, Bete-sana+ ye mavata mandi, Tanaki+ ye mavata mandi, Mengido+ ye mavata mandi, Dore+ ye mavata mandi. Omama i mavata mazingilanga wan’a Yosefe wa mwan’a Isaele. 30  O wan’a Asere: Yimena, Yiseva, Yisevi, Bereya,+ o Serake i nsang’au.+ 31  O wan’a Bereya: Kebe yo Malekiele wa se dia Birezavite. 32  Kebe wawuta Yafelete, Some, Kotame yo Sua wa nsang’au. 33  Wan’a Yafelete: Pasake, Bimale yo Asevate. Awaya i wan’a Yafelete. 34  O wan’a Semere:* Aki, Ronga, Yekuba yo Arami. 35  O wan’a Eleme* wa mpangi andi: Sofake, Imena, Selese yo Amale. 36  O wan’a Sofake: Suki, Kalenefe, Suale, Bere, Yimera, 37  Bese, Ode, Sama, Silesa, Yiterane yo Bera. 38  Wan’a Yete: Yefune, Pisepa yo Ara. 39  O wan’a Ula: Araki, Kaniele yo Riseya. 40  Yau awonso i wan’a Asere, ntu mia nzo za mase mau, makesa mankuma, masolwa, ntu mia akuluntu; o lutangu lwau lwasonama muna ndandani za tuvila+ twau, 26.000 ma makesa+ bakubama muna vita.

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “E mbongo a.”
Mvovo wa sina: “wan’a.”
Ina ye nsasa vo: “Muna Mpasi.”
Ina ye nsasa vo: “Yave i Mvuluzi.”
Yovo “mavata mandi manzungidi.”
Nanga, “Ngaza,” kansi ke Ngaza ya Filesetia ko.
Oyikilwanga mpe vo Some muna tini kia 32.
Nanga yandi i Kotame oyikilu muna tini kia 32.