Wantete wa Tusansu 1:1-54

  • Tuka muna Adami yakuna Abarayama (1-27)

  • Mbongo ya Abarayama (28-37)

  • Anedome ye atinu au ye mfumu zau (38-54)

1  Adami,Sete,+Enose,  Kenane,Malalele,+Yarede,+  Enoke,+Metusela,Lameke,+  Noa,+Seme,+ Kami yo Yafete.+  O wan’a Yafete: Ngome, Mangonge, Madai, Yavani, Tubali,+ Meseke+ yo Tirasi.+  O wan’a Ngome: Asekenaze, Rifati yo Tongarema.+  O wan’a Yavani: Elisa, Tasisi, Kitimi yo Rodanime.  O wan’a Kami: Kuse,+ Miseraime, Puti yo Kenani.+  O wan’a Kuse: Seba,+ Kavila, Sabeta, Rama+ yo Sabeteka. O wan’a Rama: Seba yo Dedane.+ 10  Kuse wawuta Nimerode.+ O Nimerode i muntu antete wakituka nkwa nkuma ova ntoto. 11  Miseraime wawuta Ludime,+ Yanami, Labi, Nafetukime,+ 12  Paterusi,+ Kaselu (muna yandi mwatuka Afelesetia)+ yo Kafeto.+ 13  Kenani wawuta Sidone+ wa mwan’andi antete yo Kete,+ 14  ye Aneyebuse,+ Aneyamore,+ Anengirengase,+ 15  Anekivi,+ Aneyareke, Anesini, 16  Aneyaruvadi,+ Anesemara ye Anekamati. 17  O wan’a Seme: Elame,+ Asure,+ Ampakesade, Ludi yo Arami,yo* Usi, Kule, Ngetere yo Masi.+ 18  Ampakesade wawuta Sela,+ o Sela wawuta Ebe. 19  Ebe wawuta wana wole. Mosi nkumbu andi Pelenge,*+ kadi muna lumbu yandi o ntoto* wavambana. E nkumbu a mpangi andi Yoketane. 20  Yoketane wawuta Amodade, Selefe, Kasamavete, Yerake,+ 21  Kadorama, Uzale, Dikela, 22  Obale, Abimaele, Seba, 23  Ofire,+ Kavila+ yo Yobabe; yau awonso awaya wan’a Yoketane. 24  Seme,Ampakesade,Sela, 25  Ebe,Pelenge,+Reu,+ 26  Serunge,+Nako,+Tera,+ 27  Abarama, i sia vo, Abarayama.+ 28  Wan’a Abarayama: Isaki+ yo Yisemaele.+ 29  O twatu i tuvila twau: O mwan’antete a Yisemaele i Nebayote,+ i bosi Keda,+ Adebele, Mibesame,+ 30  Misema, Duma, Masa, Kadadi, Tema, 31  Yetule, Nafisi yo Kedema. Awaya i wan’a Yisemaele. 32  O wan’a Ketura+ wa nkento ankaka a Abarayama i Zimerane, Yokesane, Medane, Midiani,+ Yisebake yo Sua.+ O wan’a Yokesane: Seba yo Dedane.+ 33  O wan’a Midiani: Efa,+ Efe, Kanoke, Abida yo Eleda. Awonso awaya i wan’a Ketura. 34  Abarayama wawuta Isaki.+ Wan’a Isaki: Esau+ yo Isaele.+ 35  O wan’a Esau: Elifaze, Ruele, Yusi, Yalami yo Kora.+ 36  O wan’a Elifaze: Temane,+ Oma, Zefo, Ngatami, Kenaze, Timena yo Amaleke.+ 37  O wan’a Ruele: Nakati, Zera, Sama yo Miza.+ 38  O wan’a Seyire:+ Lotane, Sobale, Sibone, Ana, Disone, Eze yo Disani.+ 39  O wan’a Lotane: Kori yo Emane. Timena i nsang’a Lotane.+ 40  O wan’a Sobale: Alevane, Manakati, Ebale, Sefo yo Oname. Wan’a Sibone: Aya yo Ana.+ 41  O mwan’a* Ana: Disone. O wan’a Disone: Kemedane, Esebane, Yiterane yo Kerane.+ 42  O wan’a Eze:+ Bilani, Zavani yo Akane. O wan’a Disani: Usi yo Arani.+ 43  Awaya i atinu ana bayala muna nsi a Edome+ vitila Aneyisaele* bayalwa kwa konso ntinu:+ Bela wa mwan’a Beo; e nkumbu a mbanz’andi, Dinaba. 44  Vava Bela kafwa, Yobabe wa mwan’a Zera wa musi Bozera,+ oyantikidi yala vana fulu kiandi. 45  Vava Yobabe kafwa, Kusami wa musi nsi ya Temane, oyantikidi yala vana fulu kiandi. 46  Vava Kusami kafwa, Kadadi wa mwan’a Bedade ona watufakesa Midiani kuna zunga kia* Moabe, oyantikidi yala vana fulu kiandi. E nkumbu a mbanz’andi, Aviti. 47  Vava Kadadi kafwa, Samela wa musi Masereka oyantikidi yala vana fulu kiandi. 48  Vava Samela kafwa, Saulu wa musi Rekobote ina vana ndambu a Nkoko, oyantikidi yala vana fulu kiandi. 49  Vava Saulu kafwa, Bale-kanani wa mwan’a Akebo, oyantikidi yala vana fulu kiandi. 50  Vava Bale-kanani kafwa, Kadadi oyantikidi yala vana fulu kiandi. E nkumbu a mbanz’andi Pau, e nkumbu a nkaz’andi Metabele wa mwan’ankento a Materede wa mwan’ankento a Mezabi. 51  I bosi, Kadadi ofwidi. Ezazi i mfumu za makanda ma Edome: Timena, Aleva, Yetete,+ 52  Olibama, Ela, Pinone, 53  Kenaze, Temane, Mibesa, 54  Mangediele, Irami. Ezazi i mfumu za makanda ma Edome.

Mvovo vana yand'a lukaya

E nkumbu zilende za wan’a Arami. Tala Tuku 10:23.
Ina ye nsasa vo: “Vambana.”
Yovo “nkangu.”
Mvovo wa sina: “Wana.”
Mvovo wa sina: “wan’a Isaele.”
Mvovo wa sina: “nzanza wa.”