Yirugana yetu yokuzuvhisa

Yirugana yetu yokuzuvhisa

Kuzuvhisira komukunda gokoure​—moAustralia

Tarera ngomu epata lyoNombangi daJehova lina hafa mokukazuvhisira usili woBibeli vantu wokomukunda gokoure gomoAustralia.

Yirugana yetu yokuzuvhisa

Kuzuvhisira komukunda gokoure​—moAustralia

Tarera ngomu epata lyoNombangi daJehova lina hafa mokukazuvhisira usili woBibeli vantu wokomukunda gokoure gomoAustralia.

Kuruganesa JW.ORG mokuhanesa mbudi zongwa

Navenye vakondi novanona, kwa hara kuruganesa intaneta ezi mokuzogera novantu wovanzi mbudi zongwa zoUhompa waKarunga.