Sirugana setu sokunduruka

YIRONGWA YIMWE

Kwa pwagesere Bibeli zoNew world Translation ezi va wapukurura moRusipanye

Ngapi omu vatoroki nava rugana Bibeli mouzuni ezi nazi vhura kukara nonkango zimwe ezi za kutanta yininke yoyinzi?

YIRONGWA YIMWE

Kwa pwagesere Bibeli zoNew world Translation ezi va wapukurura moRusipanye

Ngapi omu vatoroki nava rugana Bibeli mouzuni ezi nazi vhura kukara nonkango zimwe ezi za kutanta yininke yoyinzi?

Ekwateko lyoBibeli lyomawoko-woko omu mwa hamena varesi wovanzi

Ekwateko lyoBibeli zEtoroko lyouzuni woupe mo-2013 kwa ruganesere mazwi gokulisiga govantu ava va tumbura moBibeli.

Vaestonia kwa tambura “sininke sosiwa sili”

Bibeli zEtoroko lyouzuni woupe zoRuestonia kwa zi horowere posilika sokugavera nonzapo moEstonia mo-2014.

Bibeli ezi va rugana zi karerere

Ewapukururo lyoBibeli zEtoroko lyouzuni woupe lyoMatjangwa goRugereka goSikriste lyomo-2013, azo ngwa ntani zokukarerera.

Kumona Nonkango daKarunga meraka lyange

Valikwali woyipurupuru ava va kara novana wokuzuvha kugwanena mo uwa moBibeli zorupurupuru.

Bibeli zemeraka eli atu uyunga

Bibeli zEtoroko lyouzuni woupe kwa vyuka ntani ureru kuzikwata egano. Azo kwa tengwidira po edina “Jehova” yikando yokusika koyiha 240 mEtestamende Lyepe.

Kuhara usili nokuufumadeka

Nkenye ogu a resa yimbapiratjangwa yetu nokutarera novidiyo detu, kuvhura a kare nehuguvaro asi nombudi damo kwa di konakona nawa.

Mbudi zongwa moAndes

Vantu womoPeru ava ava uyunga Ruquechua kuhedera pepi naJehova morwa awo va kara noyimbapiratjangwa ntani noBibeli zoNew World Translation zemeraka lyawo.

Nonkango daKarunga kwa kuvahafesa

Buke zaMateusa kwa zi pwagesere morupurupuru romoYapani. Koneka omu ya kara nomulyo kukara noBibeli zemeraka eli ali gumu mutjima goge.

Ehaneso lyoyimbapiratjangwa yoBibeli moKongo

Nombangi daJehova kutwara yimbapiratjangwa komavango gokoure nkenye kwedi moKongo.