Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA SOKUHOVA | NGAPI KARUNGA A TARA YITA?

Omu Karunga a tara yita naina

Omu Karunga a tara yita naina

Vantu kuna kuvahepeka. Wovanzi kuhundira kwaKarunga ekwafo nokulipura nsene asi nga va kwafa. Karunga kuzuvha mahundiro gawo ndi? Ngapi ava ava ru yita mokuhagekesa po ehepeko? Karunga kukwatesa ko yita oyo ndi?

PoHarumagedoni Karunga nga hagekesa po yita

Pomuhowo, tara nonkango edi dokuhengagwida: Karunga kumona ruhepo romouzuni ntani nga ru gusa po. (Episarome 72:13, 14) MoNonkango dendi Bibeli ga tumbwidira asi ‘nga pa epwizumuko ava vana kuhepa.’ Siruwoke nga yi rugana? “Apa nga horoka Hompa Jesus a tunde meguru, kumwe novaengeli vendi wononkondo . . . Nga wiza asi a ya futise ava va dira kudiva Karunga nava ava dili kulimburukwa koMbudi zoNgwa zaHompa gwetu Jesus.” (2 Vatesaronika 1:7, 8) Jesus nga wiza komeho ‘a ya rwe yita mezuva olyo lyenene lyaKarunga Munankondo,’ eli ava tumbura hena asi Harumagedoni.—Ehororo 16:14, 16.

Moyita oyo Karunga kapi nga ruganesa vantu, nye nga ruganesa Munwendi Jesus Kristusa ntani novaengeli mokuzonagura po vantu wovadona. Karunga nga hagekesa po ruhepo.—Jesaya 11:4; Ehororo 19:11-16.

Mutaro gwaKarunga kuhamena yita kapi gwa runduruka. Age nga ruganesa yita mokugusa po ehepeko ntani udona. Nye ngwendi moomu ga yi rugene nare, Karunga mwene nga tokora siruwo ntani nava ngava hamena mo moyita oyo. Moomu tuna yi zogere, Karunga ga tokora nare kugusa po udona ntani ehepeko moyita yokomeho eyi nga rwa Munwendi Jesus Kristusa. Eyi kulikida asi  yita eyi vana kurwa ngesi vantu, Karunga kapi a yi kwatesa ko, nampili pa kare konda zongwa zeyi vana kurwira.

Mokuyifanekesa: Vantu namumbyendi tava rwana awo oguhwe vana tundu po. Makura tava hageke kurwana, nokutoonena oguhwe ngodi. Gumwe pokatji kawo ta tantere oguhwe asi mukwawo yige ana howo kumurwanesa, ano ogu mukwawo nage ta tantere oguhwe asi kuna mu tekura momudona. Nkenye gumwe ana hara asi oguhwe va mu kwatese ko. Konyima zokupurakena kwanavenye guhya ta va tantere asi va hageke kurwana, yipo va mu ndindire a ya kohonone po udigu. Makura vantu namumbyendi tava hageke kurwana nokundindira oguhwe karuwogona. Nye tava tameke hena kurwana. Apa na ya sika guhya membo tava tengeke navenye morwa kapi vana mu limburukwa.

Naina sinzi sonomuhoko edi adi zi koyita kuhundira kwaKarunga ekwafo. Nye Karunga kapi a kwatesa ko yita oyo. MoNonkango dendi, Bibeli, age kwa tanta asi: “Walye omu likwatere-kwatere nonkoko,” ntani “walye omu lirugwidire-rugwidire udona noudona.” (Varoma 12:17, 19) Ntani Karunga kwa tanta asi vantu va hepa kuhuguvara mwendi nga rugane ko yuma poHarumagedoni. (Episarome 37:7) Apa nomuhoko adi dili kundindira siruwo saKarunga sokuyagusa po maudigu nokuza koyita, kapi ayi hafesa Karunga. Poyita yaHarumagedoni Karunga nga likida ehandu lyendi nokukohonona po maudigu nagenye ntani ‘nga hagekesa po yita mouzuni mudima.’ (Episarome 46:9; Jesaya 34:2) PoHarumagedoni Karunga nga hagekesa po yita nayinye.

Kuhagesa po yita kuna kara etungiko limwe ngau reta Uhompa waKarunga. Jesus kwa tumbwire epangero olyo mekanderero lyaHompa asi: ‘Uhompa woge au wize. Mpango zoge ava zi sikise mo pevhu ngwendi meguru.’ (Mateusa 6:10) Uhompa waKarunga ngau ya hagekesa po hena nayinye ayi retesa po yita ntani udona. * (Episarome 37:9, 10, 14, 15) Eyi yiyo vasikuli vaJesus vana kundindilira nononkondo matungiko ngau ka reta Uhompa waKarunga.—2 Peturusa 3:13.

Siruwoke Uhompa waKarunga ngau ya gusa po ruhepo nehepeko ntani udona? Esikiliromo lyomauporofete kulikida asi ose kuna kuparuka “pomazuva gopouhura” gouzuni ou. (2 Timoteusa 3:1-5) * Ntaantani Uhompa waKarunga ngau ka hagekese po mazuva gopouhura poHarumagedoni.

Ngwendi moomu tuna yi tumbura, owo ngava ka zonauka moyita oyo woowo ava nyoka kulimburukwa “koMbudi zoNgwa zaHompa gwetu Jesus.” (2 Vatesaronika 1:8) Nye diworoka asi Karunga kapi a hafere nomfa dankenye gumwe, kukwatera mo dovantu wovadona. (Hesekiyeli 33:11) Morwa “kapi ga hara asi ngapa zonauke nampili gumwe” apa ngayi wiza yita oyo, age ngesi kuna kudivilisa asi mbudi zongwa zaHompa gwetu Jesus kuna ‘kuzidivisa mwa za uzuni mudima, zi kare umbangi wonomuhoko nadinye’ komeho uhura u wize. (2 Peturusa 3:8, 9; Mateusa 24:14; 1 Timoteusa 2:3, 4) Kupitira mezuvhiso lyoNombangi daJehova mouzuni mudima, vantu kuna kugwana mpito mokudiva Karunga, nokulimburukwa kombudi zongwa kuhamena Jesus ntani awo kuna kundindira siruwo esi ngayi haga po yita.

^ para. 9 Uhompa waKarunga ngau ka gusa po hena nkore zonene zovantu, nomfa. Karunga nga ka vhumbura vantu wovanzi, kukwatera mo ava va fira moyita.

^ para. 10 Konombudi dimwe kuhamena mazuva gopouhura tara egaununo 9 mobuke Yinke azi rongo Bibeli sili? va rugana Nombangi daJehova.