Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Wa yi diva ndi?

Wa yi diva ndi?

Yisinke ngava ruganesa nare mokukweya mbuto?

Nare ngava ruganesa mamanya mokukweya mbuto va gwane ko usura wokuduva mboroto. Ayo kwa kere yirugana yankenye ezuva yovakadi novapika. Pwanare momambo ngamu zuvhika muhagaro govantu vana kukweya mbuto.—Exodus 11:5; Jeremiya 25:10.

Mafano ganare va gwene moEgipite kwa likida omu ngava kweya mbuto. Azo ngava zi tura pemanya lyokudama. Makura muntu nga tongeke nongoro nokukwata emanya lyokukweyesa a ligoge pemanya apa ana tura mbuto. Kuliza nomaumbangi mukumo gomamanya gokukweyesa kwa sikire ponokilograma mbali ndi ne. Nsene va lidayesa muntu, ta fu.—Vapanguli 9:50-54.

Vantu ngava parukire mokukweya mbuto, yiyo Veta za kara mwaDeuteronomium 24:6 za silikire asi: “Nsene wa heheda muntu yuma, nokumugusa si mamanya gokugogera nombuto mevega lyayo, ngoso eparu lyomuntu mwene tupu nye ono gusa.”

Yisinke za tamba nkango “mevha”?

Bibeli kutanta asi Jesus kwa “kara mevha lyaGuhwe.” (Johanesa 1:18) Nkango ozo kwa tamba kelikwatakano neharo lyenene ga kara nalyo Jesus naKarunga. Nkango ozo kwa zi gusa kompo zoVajuda ngava kwama apa ngava li.

Momazuva gaJesus, Vajuda apa ngava kara kositafura kapi ngava hingire kuvyukilira nye ngava zendama. Nkenye ogu nga zegamene ewoko lyendi lyorumoho pomusato. Ano ewoko lyendi lyorulyo yilyo nga vhuru kuruganesa. Mokumona asi navenye ava ngava hingire kositafura ngava zegamene korumoho, buke zimwe kwa tanta asi ‘awo ngava lihingire mevha.’

Kuhingira mevha lyanturagumbo ndi lyamwenya sipito kwa kere mfumwa zonene. Apa Jesus ga lire Paska zokuhulilira “gumwe ogu ga here unene” mupositoli Johanesa yige ga hingilire mevha lyendi. Johanesa ga vhulire ‘kuzegamena Jesus’ nokumupura epuro.Johanesa 13:23-25; 21:20.