Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Omu no hafera ukurupe

Omu no hafera ukurupe

NGAPI o lizuvhu apa o gazadara kuhamena ukurupe? Vamwe kuvaretera sinka noutjirwe. Morwa nsene muntu ana kurupa sipapa kukara nomagonye, kulidivara-divara ntani kuvera-vera.

Nye vantu va lisiga omu ava kurupa. Vamwe kukara noukanguki wouwa, ntani kapi ava divara-divara. Morwa uhaku wouwa, vamwe kapi ava vera-vera. Moyirongo yimwe vantu kuparuka siruwo sosire moukangure.

Yi kare asi kuna kuligwanekera noudigu woukurupe ndi hawe, vantu wovanzi vana hara kuhafera ukurupe. Ngapi nava yi rugana? Ayo kwa korera monkareso zawo ntani neharo lyawo lyokuyitambura asi vana kurupa. Mokutuvatera, tu tareni nompango dimwe domoBibeli.

LINUNUPIKA: “Unongo kukara pwava va linunupika.” (Yisewe 11:2) ‘Valinunupiki’ montanto ezi kuvhura kutamba kovakurupe ava ava tambura ukaro wawo. Charles, gonomvhura 93, moBrasilia, kwa uyunga usili asi: “Nsene to paruka siruwo sosire, wa hepa kundindira ukurupe. Kapi to vhuru kutengwira hena kounona.”

Kulinunupika kapi yina kutanta asi o kare nonkareso zokuuyunga asi: “Ame na kurupa kwato eyi nani vhura kurugana ko.” Nkareso ozo tazi ku gusa mukumo. Yisewe 24:10 kutanta asi: “Nsene ove o munkundi momahepeko, o munkundi hena moyirugana.” Nye muntu gokulinunupika, kutambura ukaro wendi nokuhetekera ko kurugana eyi na sikisa mo.

Corrado, gonomvhura 77, moItalia kwa tanta asi: “Nsene ono kurupa, wa hepa kusesupika yirugana yoge.” Muntu ga hepa kutura po marunduruko nsene ana kurupa. Corrado namukadendi apa ava rugana yirugana yemembo awo kutura po siruwo sokupwizumuka yipo va dire kuroroka unene. Marian gonomvhura 81, moBrasilia, nage ga yi tambura asi ga kurupa. Age kwa tanta asi: “Na lironga kupwizumuka po nsene tani rugana. Ame kuhingira ndi kuwombomana po ni rese ndi ni purakene konomusika. Na yi tambura asi kapi tani vhuru kurugana eyi ngani rugana nare.”

Kara nonondunge

KARA NONONDUNGE: “Vakadi nawo ava dware yidwara yoyiwa yokuliza nonkareso zongwa.” (1 Timoteusa 2:9) Ntanto kudwara “yidwara yoyiwa” kulikida asi twa hepa kuruganesa nondunge tu horowore nawa. Barbara, gonomvhura 74, moKanada kwa tanta asi: “Ame kuhetekera ko ni zere yipo ni moneke nawa. Kapi na hara kukara nonkareso zokulisigilira asi morwa na kurupa.” Fern, gonomvhura 91, moBrasilia, kwa tanta asi: “Poyiruwo yimwe ame kuranda yipako yoyipe ni lizuvhe uwaawa.” Ngapi kuhamena vaswamane? Antônio, gonomvhura 73, moBrasilia kwa tanta asi: “Ame kuhetekera ko ni moneke nawa pokudwara yidwara yokuzera.” Kuhamena ukuhuki, age kwa tanta hena asi: “Ame kulikuhwa nokulikurura nonzwedu nkenye ezuva.”

Ya kara nomulyo kukara nosinka kuhamena yidwara yoge nye mulyo hena kulikida ‘nkareso zongwa.’ Pasihonena Bok-im, gonomvhura 69, moSouth Koreya kuruganesa nondunge kombinga zeyi a dwara. Age kwa tanta asi: “Ame na yi dimburura asi kapi tani vhuru kudwara yidwara eyi ngani dwara apa na kere simpe mukadona.”

Kara nomagazaro gomawa

KARA NOMAGAZARO GOMAWA: “Mwenyo gohepere, kwa kara moudigu narunye, nye vantu ava ava kara nerago, kuhafera ukaro wawo.” (Yisewe 15:15) Nsene ono kurupa, kuvhura o guve pokudiworoka nonkondo edi wa kere nado poudinkantu noyininke yoyinzi eyi ngo vhuru kurugana. Kapisi epuko kulizuvha ngoso. Nye hetekera ko kunyokera po malizuvho gangoso. Nsene o gazadara yanare tayi ku guvisa makura kapi to kara nononkondo dokurugana yuma. Joseph, gonomvhura 79, moKanada, kwa tanta asi: “Ame kuhafera kurugana eyi ani vhuru kusikisa mo mevango lyokugazadara eyi ngani vhuru kurugana nare.”

Kuresa nokulironga ngayi ku vatera o kare nomagazaro gomawa nokugwederera kediwo lyoge. Hetekera ko kupapara nompito dokuresa nokulironga yininke yoyipe. Ernesto, gonomvhura 74, moFilipine, kuza kobibilyoteka a ka simbe nobuke dokuresa. Age kwa tanta asi: “Apa ani resa ame kulizuvha ngwendi kuna kudingura mavango gokulisiga-siga.” Lennart gonomvhura 75, moSweden kwa lizamberere a lironge eraka lyapeke.

Kara nougavi

KARA NOUGAVI: “Omu gave, none ngava mu pe.” (Rukasa 6:38) Litulira po sitambo sokuruganesa siruwo noyiweka yoge mokuvatera wopeke. Ayo ngayi ku retera ruhafo. Hosa, gonomvhura 85, moBrasilia kuhetekera ko kuvatera wopeke nampili ngomu ga kurupa. Age kwa tanta asi: “Ame kutoonena ngodi vakaume vange wokuvera ndi wokudomba mutjima ntani kuvatjangera nombilive. Pamwe kuvatumina ko mauhwi. Ame hena kwa hara kutereka nondya nokukangera yikuki owo vana kuvera.”

Nsene tu kara nougavi, wopeke nawo ngava kara nougavi. Jan, gonomvhura 66, moSweden kwa tanta asi: “Nsene o likida eharo kovakweni, nawo ngava ku likida eharo.” Vantu kuhafera kukara kumwe nomuntu gougavi.

KARA GOKUMANGURUKA: “Vantu ava va dira kuliza novakwaawo, yavene yelike yiyo va tokomena; awo kunyoka eyi va mona navenye asi ya hungama.” (Yisewe 18:1) Kapi ya kara epuko poyiruwo yimwe o kare nyovelike, nye nyokera po kuligusa ko kovakweni nkenye apa. Innocent, gonomvhura 72, moNigeria kuhafera kukara novakwaawo. Age kwa tanta asi: “Ame kuhafera kukara novantu womapupi nagenye.” Börje, gonomvhura 85, moSweden, kwa tanta asi: “Ame kuhetekera ko kukara novadinkantu. Enyanyuko lyawo kuninkisa nge ni lizuvhe udinkantu.” Hetekera ko kuzigida vakweni kembo lyoge. Han-sik, gonomvhura 72, moSouth Koreya kwa tanta asi: “Name namukadange kwa hara kuzigida kembo lyetu vantu womapupi nagenye tu ya lye kumwe.”

Kara gokumanguruka

Muntu gokumanguruka kwa hara kuzogera novantu. Kuzogera kwa hamena mo hena kupurakena eyi vana kuuyunga vakweni. Likida vakweni asi wa va hafera. Helena, gonomvhura 71, goMozambique kwa tanta asi: “Ame kwa mangurukira vantu ntani kuvatekura nefumadeko. Ame kuvapurakena nsene tava uyunga yipo ni dive magano gawo neyi va hara.” José, gonomvhura 73, moBrasilia kwa tanta asi: “Vantu kwa hara kukara novantu wokuvapurakena wokuvahafera wokuvapandadeka ntani wokuzoresa.”

Nsene to uyunga, ruganesa ‘nonkango donongwa donontovara.’ (Vakorosi 4:6) Purakena vakweni nokuvakorangeda.

KARA NORUPANDU: “Omu pandure.” (Vakorosi 3:15) Likida rupandu nsene vana ku vatere. Kukara norupandu, kunkondopeka ukaume. Marie-Paule, gonomvhura 74, moKanada kwa tanta asi: “Apa name namugara gwange twa dirukilire kembo lyapeke, vakaume vetu wovanzi va wizire va ya tu vatere. Kapi twa vhulire kuvapandura navenye. Yipo twa tuminine nkenye gumwe kakarata kokulikida rupandu ntani vamwe ngatu va zigida kembo lyetu tu ya lye kumwe.” Jae-won, gonomvhura 76, moSouth Koreya, kulikida rupandu kwava ava mu pitura ko koSinyanga soUhompa. Age kwa tanta asi: “Ame kuhafera evatero eli ani gwana nokulikida rupandu rwange pokuvapa ko yimaliva yomawoli. Pamwe kuvatumina tumbapira torupandu kumwe nomauhwi.”

Unene po likida rupandu keparu. Hompa Saromo kwa tente asi: “Mbwa zonzuni za pitakana nyime gokufa.” (Muudisi 9:4) Nsene o kara nonkareso zongwa neharo lyokutambura ukaro woge, ngo vhura kuhafera ukurupe.

Kara norupandu