Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Morwasinke pwa karera ruhepo?

Morwasinke pwa karera ruhepo?

Mokukwata egano eyi runa vhukire ruhepo neyi ya dilira kuvatompoka vantu kurugusa po, twa hepa kudimburura eyi ayi retesa po ruhepo. Bibeli kutuvatera tu dimburure yininke yokulisiga-siga eyi ayi retesa po ruhepo. Mosirongwa esi tatu ka konakona nokonda ntano eyi runa vhukire ruhepo. Kuna kukuhundira o konakone nawa eyi za uyunga ko Bibeli o dimburure omu Nonkango daKarunga adi tu vatere tu dimburure eyi ayi retesa po ruhepo.—2 Timoteusa 3:16.

MAPANGERO GOMADONA

Bibeli kwa uyunga asi: ‘Mouzuni mwa kwara vanankondo ava ava hepekere mo vakwaawo.’—Muudisi 8:9.

Kutundilira kwanare, mouzuni kwa kara mo vapangeli wonyanya, ava ava hepeke vantu. Nye, vapangeli navenye kapisi vadona. Vamwe kuharera vantu vawo uwa. Nye, apa ava gwana nonkondo dokupangera, awo nokuvhura si kutura po marunduruko morwa marwaneso gokutundilira kovapangeli vakwawo. Ndi kuvhura va ruganese upangeli momudona nokugwanena mo tupu uwa wavene, makura wopeke tava hepa. Hamutjanga gwanare gwaAmerika Henry Kissinger kwa tente asi: “Mohistoli tatu resa kuhamena yitambo eyi ya dira kusika mo.”

Bibeli kulikida hena asi: “Nzira zovantu kapi za kara mepangero lyamwene.” (Jeremiya 10:23) Vantu wokudira kusikilira mo kapi va kara nounongo yipo va pangere monaruwa. Nsene vantu kapi tava vhuru kulipitisira vene, ngapi nava pitisira sirongo? Ono dimburura asi morwasinke vapangeli ya dira kuvatompoka kugusa po ruhepo ndi? Mapangero gomadona yigo aga retesa po ruhepo!

MAUKERELIKARUNGA GOYIMPEMPA

Jesus kwa uyungire asi: “Nsene mu lihara-hara, yipo ngava divira vantu asi one sili varongwa vange.”—Johanesa 13:35.

Vampitisili womaukarelikarunga kuronga kuhamena eharo nouumwe. Nye ya va sumpira kuvatera varongwa vawo va tunge po eharo eli ali gusa po malitondororo. Mevango lyokutunga eharo, rorunzi maukarelikarunga kuna kugaununa vantu. Hans Küng kwa tjenge asi: “Mapangero aga ga kara unene nonyanya kuna kara aga ga likwatakana nomaukarelikarunga.”—Christianity and the World Religions

Mokugwederera ko, maukarelikarunga kwa pulisira ruhonda ntani kulikwara mugara nomugara ndi mukadi nomukadi. Eyi kwa twaredesa kehaneso lyomahamba neliguso mazimo, nomazimo  gokudira kuhara, netezo lyononkwara nomapata, ano eyi kwa twaredesa kokukora kokunene.

KUDIRA KUSIKILIRA MO NOMADOWO GOSINTU

“Nkenye ogu kumuzeda edowo lyendi lyedona, eli ali mu koko tali mu kumbagere. Edowo lyedona ntene lina kuru, tali tulisa muntu nzo.”—Jakopo 1:14, 15.

Morwa kwa pinga kupira kusikilira mo, ose kurugana mapuko, ntani twa hepa kukondja mokudira ‘kukwama madowo neharo nomagazaro gomarutu ganyamwetu.’ (Vaefeso 2:3) Apa madowo gomadona aga gwana mpito zokugasikisa mo, udigu kuganyokera po. Nsene tu ligava komadowo getu, yitundwamo kuvhura yi kare yoyidona.

Mutjangi P. D. Mehta kwa tjenge asi: “Ruhepo rorunzi oru atu ligwanekere naro kutunda pokukwama madowo ganyamwetu nokuhara kulihafesa ntani nedowo lyemona noyitambo eyi twa hara kusikisa mo.” Edowo lyokudowokera yininke ngwendi yikorwesa noyikwepangwe nomarumbasano gokuhara kugwana yimaliwa nokuhondera nayimwe ngoso ya tura wovanzi moupika nokuretera maruhepo komapata novakaume vawo. Morwa kudira kusikilira mo, kuvhura tu kwatese ko Bibeli ezi za uyunga asi: “Twa diva asi unsitwe mudima kukema dogoro nantaantani ngesi, awo kuzuvha kukora ngwendi mukadi goporuzega.”—Varoma 8:22.

NOMPEPO DONONDONA

Bibeli kwa horora asi Satana “mupangeli gomudona gouzuni ou” ntani vaengeli ndi nompepo donondona kwa lipakerera kumwe nendi.—2 Vakolinte 4:4; Ehororo 12:9.

Ngwendi Satana, nompepo donondona kuna kupangera nokupukisa vantu. Mupositoli Paurusa ga yi divire yipo ga uyungire asi: “Yeeyi kapisi vantu atu rwanesa, nani nye mapangero gonompepo atu rwanesa novanankondo novapangeli wouzuni ou womundema, nonompepo donondona dekeguru-guru.”—Vaefeso 6:12.

Nampili ngomu nompepo donondona adi hafere kuhepeka vantu, nye kapisi yiso sitambo sado sosinene po. Sitambo sado kuna kara sokugusa vantu koMupangeli gomunene Jehova Karunga. (Episarome 83:18) Mafeno noumpure nounganga kuna kara yininke yimwe adi ruganesa nompepo donondona mokupukisa vantu. Eyi yiyo Jehova ana kurondwera nokupopera ava ava nyokere po Satana nonompepo donondona.—Jakopo 4:7.

OSE KUNA KUPARUKA “POMAZUVA GOPOUHURA”

Nomvhura mayovi gavali dina ka pita, Bibeli kwa pumbire asi: “Diva asi, pomazuva gopouhura ngapa kara yiruwo yoyidigu.”

Mokutumbura eyi ayi ninkisa mazuva aga ga kare yiruwo yoyidigu, azo kwa uyunga asi: “Yeeyi vantu ngava lihara tupu vene, ngava dowokera yimaliva, ngava lifumadeka, ngava linenepeka, . . . kapi ngava paka mpandu, kapi ngava pongoka. Awo kapi ngava paka nkenda, ngava kara woyimbokauka novarundili, vankenye omu nava woyikotjongana, awo kwa nyenga yoyiwa. Awo ngava kara nombudi novalingi-lingi novalitumbi, ngava hara mahafo goparutu kupitakanesa omu va hara Karunga.” Konda zonene eyi ruhepo runa vhukire, morwa ose kuna kuparuka “pomazuva gopouhura.”—2 Timoteusa 3:1-4.

Kuliza neyi tuna konakona, tuna mono eyi vantu ava dilire kuvhura kuhagekesa po ruhepo, nampili va kare nositambo sosiwa sokuyirugana. Kupi natu gwana evatero? Twa hepa kuvyuka koMusiti gwetu ogu ga tumbwidira ‘kuharaganesa po yirugana yoMuzonaguli’ novantu vendi. (1 Johanesa 3:8) Sirongwa sokukwama ko tasi ka zogera omu Karunga nga gusa po nayinye eyi ayi reta ruhepo.