Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 Hedera Karunga Pepi

Jehova “kapi ga paka mpongo”

Jehova “kapi ga paka mpongo”

Nove va ku tekura rumwe monkedi zelitondoro ndi? Va tengwida rumwe ehundiro lyoge lyoyirugana ndi va ku tekura rumwe monkedi zondona morwa rudi ndi eraka ndi ntundiliro zoge ndi? Vantu wovanzi nawo ya va horokera. Nye pwa kara mbudi zongwa: Pevhu kwa kara po elitondoro nye kapisi meguru. Mupositoli Peturusa kwa uyungire nomukumo asi: “Karunga kapi ga paka mpongo.”—Resa Yirugana 10:34, 35.

Peturusa kwa uyungire nonkango odo membo lyaKoroneliusa gomupagani. Peturusa, Mujuda ga kere, ano posiruwo sina Vajuda ngava tara vapagani asi kapi va pongoka ntani nokulikwatakana si nawo. Morwasinke Peturusa ga zililire membo lyaKoroneliusa? Jehova Karunga yige ga yi gendesere. Peturusa kwa gwene emoneko lyokutunda kwaKarunga omu va mu tanterere asi: “Eyi ga kuhura Karunga, ove nokuyininka si asi kapi ya pongoka.” Ezuva lyoolyo, Koroneliusa nage kwa gwene emoneko omu muengeli ga mu tanterere a ka zigide Peturusa. (Yirugana 10:1-15) Apa Peturusa ga yi dimbwilire asi Jehova yige ana gendesa sihorokwa oso, makura tayi mu tumangeda a uyunge.

Peturusa kwa uyungire asi: “Ntaantani nina yi kwata egano nawa-nawa asi Karunga kapi ga paka mpongo.” (Yirugana 10:34) Kuhamena nonkango doRugereka va ruganesa kontanto “mpongo,” mutjangi gumwe kwa zi fatwilire asi: “Azo kutamba komupanguli ogu a tara muntu kosipara makura ta mu tokwere kuliza nemoneko lyendi nye kapisi kuliza neyi ga rugana.” Karunga kapi a hafere muntu kuliza nosipa ndi norudi ndi nomuhoko ndi nankenye emoneko lyokontunda.

Jehova kutara eyi ya kara momutjima gwetu. (1 Samwere 16:7; Yisewe 21:2) Peturusa ta gwederere ko hena asi: “Mwankenye muhoko nkenye ogu a mu tjira, nye ta rugana youhunga, ta mu tambura.” (Yirugana 10:35) Kutjira Karunga kutanta asi kumufumadeka nokumuhuguvara, ntani kunyokera po kurugana eyi ayi mu guvisa. Kurugana youhunga kwa hamena mo kukara neharo lyokurugana eyi ya hungama kosipara saKarunga. Jehova kuhafera muntu ogu a mu tjira kutundilira komutjima nokurugana youhunga.—Deuteronomium 10:12, 13.

Apa Jehova a tara pevhu, age kumona vantu asi awo rudi rumwe tupu

Nsene va ku tekura rumwe monkedi zelitondoro, nonkango daPeturusa kuvhura di ku korangede kuhamena omu Karunga a ku tara. Jehova kuna kukoka vantu navenye koukareli wousili. (Johanesa 6:44; Yirugana 17:26, 27) Age kupurakena nokulimburura makanderero govakareli vendi womomarudi ndi womonomuhoko ndi wokonontundiliro dokulisiga-siga. (1 Vahompa 8:41-43) Kuvhura tu kare nousili asi apa Jehova a tara pevhu, age kumona vantu asi awo rudi rumwe tupu. Ono hara kudiva ko yoyinzi kuhamena Karunga ogu ga dira mpongo ndi?

Resa moBibeli zoge

Johanesa 17-21Yirugana 1-10