Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 Ronga Vana Woge

Peturusa naAnaniyasa kwa kumbagerere—Yisinke natu lirongera ko?

Peturusa naAnaniyasa kwa kumbagerere—Yisinke natu lirongera ko?

Ngamoomu wa yi diva, kukumbagera kuna kara kuuyunga yininke eyi ono diva asi kapisi usili. Wa kumbagera rumwe ndi? * Nampili vakondi vamwe ava va hara Karunga kwa kumbagerere. Nampo wa diva ko gumwe moBibeli ogu ga kumbagerere. Edina lyendi yige Peturusa, gumwe govapositoli vaJesus 12. Tu ze tu purakene kesimwititi kuhamena eyi ya mu ninkisire a kumbagere.

Apa va mu kwete Jesus, age kwa mu twere kembo lyomupristeli gomunene. Ayo kwa kere koyiha yomasasiku. Peturusa ya mu tompokere kuhwilira membo lyomupristeli gomunene age va hana kumudimburura. Apa va zotere mundiro, mukareli gumwe gomukadi ta dimburura Peturusa. Ta tanta asi: ‘Nove kumwe naJesus wa kere.’ Morwa woma, Peturusa ta patana.

Bibeli kutanta asi ‘mukareli gumwe hena’ ta mu dimburura. Ta tanta asi: “Ogu nage kumwe ga kere naJesus.” Peturusa ta patana hena. Konyima zokaruwogona, vamwe tava hedere Peturusa nokutanta asi: “Yosili, nove nyove mukwaawo.”

Peturusa kwa kere nowoma. Ta kumbagere hena sikando sautatu, pokuuyunga asi: “Ndangame ame, muntu ogo kapi na mu diva.” Makura sikondomboro tasi zigi. Jesus ta tara Peturusa, makura Peturusa ta diworoka nonkango edi ga mu tanterere Jesus asi: “Sikondomboro aso sa hana kuziga, ove nare ono patana nge rutatu.” Peturusa makura ta lili makurulira. Age kwa liverere sili unene!

Kuvhura yininke yangoso yi ku horokere ndi?— Nampo kosure ono kara makura to zuvhu vanasure vakweni tava uyunga kuhamena Nombangi daJehova. Gumwe ta tanta asi: “Awo kapi ava djamene erembe.” Ano gumwe ta gwederere ko asi: “Awo kapi ava rwire sirongo sawo.” Gumwe hena ta patukire po asi: “Awo kapisi Vakriste  wousili, morwa kapi ava dana Krismesa.” Ano gumwe ta ku pura asi: “Nove kapisi gumwe goNombangi daJehova?” Ngapi omu no mu limburura?

Komeho yi ka horoke oyo, wa hepa kuliwapaikira mokugava elimbururo lyewa. Peturusa kapi ga liwapaikilire. Ano apa ga ligwanekerere nomakondjeso, ga kumbagerere! Nye konyima ga ya liverere kweyi ga rugene, makura Karunga ta mu gusire po.

Ananiyasa, murongwa gumwe gwaJesus nage kwa kumbagerere. Nye Karunga kapi ga va gusilire po namukadendi Safira. Age kwa kwatesere ko mugara gwendi mokukumbagera. Tu ze tu tare eyi Karunga ga dilire kugusira po Ananiyasa naSafira.

Konyima zomazuva murongo kutunda apa Jesus ga sigire varongwa vendi nokutengura meguru kwaKarunga, vantu wokusika ko-3 000 kwa va kuhwire moJerusarema. Sinzi sawo kwa tundire konomukunda dokoure mokuyadana sipito soPentekoste, ntani konyima zokukara varongwa vaJesus awo kwa here kukara tanko siruwo songandi mokulironga kuhamena epuro lyawo lyepe. Varongwa vamwe vaJesus kwa ruganesere yimaliwa yavene mokuvavatera.

Ananiyasa namukadendi kwa randesere epya lyawo limwe yipo va gwane yimaliwa yokuvateresa varongwa wovape. Apa Ananiyasa ga retere yimaliwa kovapositoli, age kwa tente asi yiyo ana gwana mo mweyi ana randesa. Nye ayo kapisi usili! Age kwa horekere ko yimaliwa yimwe! Karunga ta yi horwere Peturusa, makura ta tantere Ananiyasa asi: “Kapi ono kumbagere vantu, Karunga ono kumbagere!” Makura Ananiyasa ta liganda ta fu. Konyima zonovili ntatu, mukadendi nage ta wiza mo. Age ga hana kudiva eyi yina horokere mugara gwendi, nage ta kumbagere makura ta liganda ta fu.

Esi kuna kara sirongwa somulyo unene: Ayo mulyo kuuyunga usili! Natuvenye twa hepa kulironga kuuyunga usili! Natuvenye kurugana mapuko, unene po nsene tu vanona. Kapi yina kukuhafesa asi Jehova ga ku hara ntani nga ku gusira po ngwendi moomu ga gusilire po Peturusa ndi?— Nye diworoka asi twa hepa kuuyunga usili. Nsene tuna kumbagere, twa hepa kulikwambera kwaKarunga a tu gusire po. Oyo yiyo ga rugene Peturusa, ntani va mu gusilire po. Nsene tu hetekera ko mokudira kukumbagera hena, Karunga nga tu gusira po!

^ para. 3 Nsene kuna kuresera munona, sidivisoreseso esi (—) aso kukudiworokesa o pwizumuke nokukorangeda munona a pwagese magano gendi.