RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Murongankuru 2015

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo eyi ngava zogera kutamekera 6 Kudumogona dogoro 3 Kudumonkuru 2015.

Honena elinunupiko nonkenda zaJesus

1 Peturusa 2:21 kutukorangeda tu kwame sihonena saJesus. Ngapi ose vantu wokudira kusikilira mo natu honena elinunupiko nonkenda zaJesus?

Honena uradi nounongo waJesus

Kupitira mweyi va tjanga moBibeli, ose kulironga omu ga kara Jesus. Konakona omu natu kwama sihonena sendi ntani nokuhonena uradi nounongo wendi.

Kuwapaikira nomuhoko ‘kerongo’ lyaJehova

Ngapi Vakriste ya va tompokere kuzuvhisa mbudi zongwa? Yisinke ya rerupikisire sirugana sokuzuvhisa posiruwo sina kupitakana yiruwo ya ya kweme ko?

Jehova kugendesa sirugana sokuronga uzuni mudima

Yisinke ya horoka momazuva getu eyi ya vatera vakareli vaJehova va zuvhise mbudi zongwa mouzuni mudima?

Uhwi wokutetukisa koVayapani

Buke zompe zosiparatjangwa ‘The BibleThe Gospel According to Matthew’ kwa zi pwagesere koVayapani. Yirongwa musinke ya kara mo mobuke ezi? Morwasinke va zi wapaikira?

Kwaterera koupampi woge mosirugana sokuzuvhisa

Twa yi diva asi kuzuvhisa mbudi zongwa kuna kara sirugana somulyo po esi vana kurugana naina pevhu. Ngapi omu natu vhura kukwaterera nokunkondopeka upampi wetu mosirugana sokuzuvhisa?