Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Age ‘ga divire nzira’

Age ‘ga divire nzira’

GUY HOLLIS PIERCE, gumwe gomoMbungagendesi zoNombangi daJehova, kwa fire moUvali, 18 Nsinano 2014 nonomvhura 79. Ano ehuguvaro lyendi lyokumuvhumbwira meguru ngagumwe govamumbya vaKristusa yipo lya sikire mo.—Heb. 2:10-12; 1 Pet. 3:18.

Guy Pierce kwa mu hampurukira momukunda gwaAuburn, moKalifoniya, mosirongo saAmerika, 6 Mangundu 1934, ano 1955 yipo ga gwene ekuho. Mo-1977 yipo ga kwere Penny nokukara novanona. Mokukara ngaguhya, eyi ya mu ninkisire a kare neharo lyosiuguhya. Mo-1982, nage namukadendi Penny kwa litulire mo unene mouzuvhisi wokukarerera, ano 1986 yipo ga kere nonomvhura 11 mosirugana soutareli moAmerika.

Mo-1997, Guy naPenny Pierce yipo va ka tamekere kurugana koBeteli zomoAmerika. Munazinyetu Pierce kwa rugene koDepartemende zoYirugana yokuzuvhisa, ano 1998 kwa mu horowere ngomuvateli goMbungagendesi zoKomitiye zovalizambeli. Momazuva 2 Sikukutu 1999, munazinyetu Pierce yipo va mu divisire ngagumwe gomoMbungagendesi pepongo lyankenye mvhura lyoWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Monomvhura edi da ya kweme ko, age kwa rugene moKomitiye zovalizambeli nezi zokutjanga nezi zoyimbapiratjangwa ntani zokuwapaika.

Vantu wokonontundiliro nonompo dokulisiga-siga kwa here munazinyetu Pierce morwa emenyamenyo lyendi nonkareso zendi zongwa. Yikara eyi ya mu ninkisire vantu va mu hare unene, kuna kara eharo nelinunupiko nefumadeko lyendi konoveta nokonompango douhungami ntani nepuro lyendi lyokupama mwaJehova. Guy Pierce ga divire asi matumbwidiro gaJehova ngaga sika mo, ntani ga here kutantera ko wopeke usili ou.

Munazinyetu Pierce kwa rugene unene mosirugana saJehova, nga pinduka ngurangura zonene ntani nga rugana dogoro masiku. Age nga dingura Vakriste vakwawo mouzuni mudima mokuvakorangeda, ntani nga litulire po siruwo sokukara kumwe noVabeteli vakwawo navamwe ava ngava papara evatero nevyukiso lyendi noukaume. Nampili konyima zonomvhura dongandi, vapuli vakwawo simpe ngava diworoka ugavi noukaume wendi nomakorangedo gendi gomoMatjangwa.

Munazinyetu nakaume ketu kwa kere namukadendi novana vendi ntazimwe ntani novatekuru vendi nava wokononkokona. Age ga kere hena novana wovanzi wopampepo. Siuyungwa sonomfa dendi kwa si geve Mark Sanderson 22 Nsinano 2014 moMapeu moBeteli zomoBrooklyn. Age kwa uyungire hena ehuguvaro lyemeguru lyamunazinyetu Pierce nokuresa nonkango daJesus edi: “MwaTate kwa kara mo mauturo gomanzi. . . . Apa ngani za nye, ni ka mane kumuwapaikira evega, yipo ngani ka tengura ni ya mu simburure, none ngomu ka kare oku na kara. Nzira zoku na kuza mwa zi diva.”—Joh. 14:2-4.

Nampili ngomu ngatu rongora unene munazinyetu Pierce, nye tuna hafa asi age ‘ga divire nzira zouturo’ wendi wanarunye.