Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Nkore zokuhulilira ngava zonagura, nomfa

Nkore zokuhulilira ngava zonagura, nomfa

“Nkore zokuhulilira ezi ngava zonagura, nomfa.”—1 KOL. 15:26.

1, 2. Ngapi eparu lya kere kwaAdamu naEva petameko, ntani mapuro musinke ya retesa po?

APA va ungire Adamu naEva, kapi va kere nononkore. Awo kwa sikilire mo ntani kwa tungire moparadisa. Awo kwa kere nelikwatakano lyewa noMusiti gwawo ngovana vendi. (Gen. 2:7-9; Ruk. 3:38) Karunga kwa va pere sirugana somulyo. (Resa Genesis 1:28.) Siruwo sokuhura kupi va hepere kuparuka mokusikisa mo sirugana oso? ‘Mokuzwida evhu’ kapi va hepere kuparuka narunye, nye mokupangera ‘yisitwa nayinye yepevhu’ va hepere kuparuka narunye. Awo va vhulire kuhafera sirugana esi narunye.

2 Morwasinke yininke yina lisigire naina? Morwasinke tuna karere nononkore dononzi, kukwatera mo nkore zonene nomfa? Yisinke Karunga nga rugana mokuzonagura po nonkore edi? MoBibeli yimo natu gwana malimbururo komapuro aga. Ngesi tatu ka konakona malimbururo ogo.

 ERONDORO LYEWA

3, 4. (a) Mpangera musinke Karunga ga pere Adamu naEva? (b) Morwasinke ya karerere nomulyo kulimburukwa mpangera zina?

3 Nampili ngomu Adamu naEva va va sitire mokuparuka narunye, kapi va kere nomwenyo gwa ha fu. Mokuparuka va hepere kuhesera nokunwa nokulya ntani nokurara. Nye yomulyo po, eparu lyawo kwa korerere mokukara nelikwatakano noMusiti gwawo. (Deut. 8:3) Mokuparuka narunye nokuhafera eparu va hepere kukwama mpangera zaKarunga. Komeho va site Eva, Jehova kwa pangerere Adamu asi: “Yiyimwa yokoyitji nayinye yomosikunino kulya tupu, ntudi yokositji esi asi gava ediwo lyeyi yoyiwa neyi noyidona no. Siyimwa saso nokanunu si asi o si lye. Nsene ngo yi hetekera, ngo fa lyoolyo ezuva.”—Gen. 2:16, 17.

4 ‘Sitji esi asi gava ediwo lyeyi yoyiwa neyi noyidona’ kwa likidire asi Karunga ga kara nononkondo dokutokora yoyiwa neyi yoyidona. Adamu ga kwete egano kuhamena yoyiwa neyi yoyidona, morwa kwa mu ungire mosihwi saKarunga ntani ga kere nezwi lyokomutjima. Sitji kwa diworokesere Adamu naEva asi awo va hepere nkenye apa mavyukiso gaJehova. Pokulya kositji esi, ayo kwa fene ngwendi kuna kutantera Karunga asi “kapi tuna hepa upangeli woge.” Pokudira kulimburukwa mpangera zaKarunga, awo va ligwanekerere noyitundwamo yoyidona.

NGAPI OMU NOMFA DA WIZA PO?

5. Yisinke ya ninkisire Adamu naEva va dire kulimburukwa Karunga?

5 Adamu ga tanterere Eva mpangera zaKarunga. Eva ga zi divire, morwa konyima ga ya zi rugurukire. (Gen. 3:1-3) Age ga zi rugurukire kwaSatana, ogu ga mu uyungisire kupitira mezoka. Satana Muzonaguli kwa pulisilire madowo gendi gokuhara kupangera nokukara noumanguruki ga kure. (Hetakanesa Jakopo 1:14, 15.) Mokusikisa mo madowo gendi, age kwa rundilire Karunga asi munayimpempa. Age kwa tanterere Eva asi nsene va dira kulimburukwa Karunga kapi ngava fa, nye ngava fana Karunga. (Gen. 3:4, 5) Eva ga yi pulire, makura ta li kositji, ga ninka ta pe ko Adamu nage ta li. (Gen. 3:6, 17) Muzonaguli kwa kumbagerere Eva. (Resa 1 Timoteusa 2:14.) Nampili ngomu Adamu ga yi divire asi epuko, age kwa ‘zuvhire lyamukadendi.’ Ezoka eli kwa monekere ngwendi kaume, nye ogu ga uyungire kupitira mezoka kwa kere Satana Muzonaguli nkore zonyanya ezi za divire yitundwamo yoyidona yokudira kulimburukwa Karunga.

6, 7. Ngapi omu Jehova ga pangwire Adamu naEva?

6 Adamu naEva kwa rwanesere Jehova, ogu ga va pere eparu nanayinye yoyiwa eyi va kere nayo. Jehova ga divire nayinye eyi ya horokere. (1 Hist. 28:9; resa Yisewe 15:3.) Nye ga pulisilire Adamu naEva ntani naSatana va likide omu va lizuvhire kumuhamena. NgaGuhya, Jehova kwa mu guvisire unene eyi va rugene. (Hetakanesa Genesis 6:6.) NgoMupanguli, age ga va pangwire monkedi zouhunga.

7 Karunga kwa tanterere Adamu asi: ‘Nsene ngo lya kositji sokugava ediwo lyeyi yoyiwa neyi yoyidona, ngo fa lyoolyo ezuva.’ Adamu nampo kwa gazarere asi ta fu lyoolyo “ezuva.” Nye ‘ngurova zoozo ako kuna tenderere,’ Jehova kwa  ya uyungisire Adamu naEva. (Gen. 3:8) NgoMupanguli gouhunga, pomuhowo age kwa purakenene eyi va uyungire ko. (Gen. 3:9-13) Ano konyima yipo ga va pangwilire konomfa. (Gen. 3:14-19) Ngano ga va dipagere poopo, ngano sitambo sendi kapi sa sikire mo. (Jes. 55:11) Nampili ngomu yitundwamo yonzo ya tamekere, Jehova kwa pulisilire Adamu naEva va paruke siruwo sokugwanena po yipo va vhure kureta vanona, ava ngava ka gwana meho zongwa. Komutaro gwaKarunga, Adamu naEva ngwendi kwa fire lyoolina ezuva va zonene, ntani kwaKarunga nomvhura eyovi ngwendi “ezuva limwe.”—2 Pet. 3:8.

8, 9. Ngapi vana vaAdamu za va kundama nzo zendi? (Tara efano pepenuno 23.)

8 Eyi ga rugene Adamu naEva ya ya kundamene vana vawo ndi? Nhi. Varoma 5:12 kwa faturura asi: “Nzo, muntu gumwe tupu ga zi reta mouzuni. Ano nzo zendi kwa reta mo nomfa. Nomfa yiyo da lihanena movantu mudima, morwa vantu navenye kwa zona.” Muntu gokuhova kufa kwa kere Abeli gomulimburukwi. (Gen. 4:8) Makura vana vaAdamu kwa ya kurupire nokuyafa. Nawo va pingire nonzo nonomfa ndi? Mupositoli Paurusa kwa limburura asi: ‘Morwakudira kulimburukwa komuntu gumwe navenye kwa kara vananzo.’ (Rom. 5:19) Nonzo nonomfa edi va pinga kwaAdamu kwa ya kara nkore zovantu, ezi nava dira kuhenduka. Kapi twa yi diva nawa-nawa omu nonzo nonomfa va yi pinga vana vaAdamu, nye yitundwamo ose kuyimona.

9 Bibeli kuhetakanesa nonzo nonomfa eyi twa pinga ‘keremo lyoruhodi eli lya kudumika nomuhoko nadinye.’ (Jes. 25:7) Kwato muntu na vhura kuhenduka nonzo nonomfa. Eyi yiyo Bibeli azi tantere asi ‘vantu navenye kufa morwa ruvharo rwaAdamu.’ (1 Kol. 15:22) Yipo nye Paurusa ga pulilire epuro eli asi: “Yilye ogu nga yoworora nge mo morutu oru rokutwara nge konomfa?” Kweli gumwe na vhura kuyoworora Paurusa ndi? *Rom. 7:24.

NONZO NONOMFA NGAVA YI GUSA PO

10. (a) Novelise musinke domoBibeli adi likida asi Jehova nga gusa po nomfa? (b) Yisinke adi tu rongo novelise odo kuhamena Jehova naMunwendi?

10 Jehova kuvhura a yoworore Paurusa. Bibeli kuuyunga asi: “HOMPA Mupangeli nga hanagura po nomfa dogoro narunye! Navenye ngava kokota mahodi.” (Jes. 25:8) Ngwendi Guhya ogu a gusa po ruhepo rwamunwendi nokumukokota mahodi, Jehova ngayi hafera mokukagusa po nomfa! Jesus kuruganena kumwe noGuhwe. Mo-1 Vakolinte 15:22 kutanta asi: “Moomu ava fu vantu navenye morwa yiwo ruvharo rwaAdamu, yimo ngorooro hena ngava va tura navenye mwenyo.” Mokulifana, konyima zapa Paurusa ga pulire asi: “Yilye ogu nga yoworora nge?” age kwa gwedere ko asi: “Ame tani pandwire Karunga mwaJesus Kristusa, Hompa gwetu.” (Rom. 7:25) Jehova kapi ga hagekere kuhara vantu konyima zapa Adamu naEva va zonene. Ntani Jesus, ogu ga vaterere oGuhwe mokusita Adamu naEva, nage kwa hara vantu. (Yis. 8:30, 31) Nye  ngapi vantu ngava va yoworora kononzo nokonomfa?

11. Ewapaiko musinke ga tulire po Jehova mokuvatera vantu?

11 Apa ga zonene Adamu, age kwa mu pangwilire konomfa, ngoyitundwamo vantu navenye kwa pinga kudira kusikilira mo ntani nomfa. (Rom. 5:12, 16) Tatu resa asi: ‘Nzo zomuntu gumwe kwa retera vantu navenye epanguro.’ (Rom. 5:18) Yisinke ga rugana Jehova mokuvatera vantu, nye ga hana kuncenuna nompango dendi? Ose kugwana elimbururo mononkango daJesus asi: ‘MunwaMuntu kwa wizira a ya gave mwenyo gwendi, gu kare sizoweseso sovanzi.’ (Mat. 20:28) Ngomuntu gokusikilira mo, Jesus ga vhulire kuligava mwene, a kare sizoweseso. Ngapi sizoweseso sa sikisa mo uhungami?—1 Tim. 2:5, 6.

12. Ngapi sizoweseso sa sikisa mo uhungami?

12 Ngomuntu gokusikilira mo, Jesus ga vhulire kuparuka narunye, eyi yiyo Jehova ga harerere Adamu. Morwa eharo lyenene koGuhwe nokoruvharo rwaAdamu, Jesus ga zembe eparu lyendi mokutengwidira po eyi ga zumbanesere Adamu. Konyima Jehova ga vhumbwire Jesus ngomuntu gopampepo. (1 Pet. 3:18) Jehova ga tambwire nzambo zaJesus, muntu gokusikilira mo, mokufuta eparu lyokusikilira mo eli ga zumbanesere Adamu. Ano eyi kwa gava mpito koruvharo rwaAdamu mokukagwana mwenyo gwanarunye. Paurusa kwa fatwilire asi: “‘Muntu gopomuhowo Adamu, kwa mu ungire a kare nomwenyo gwendi.’ Ano Adamu gomoruhura ogo Mpepo ezi azi gava mwenyo.”—1 Kol. 15:45.

Abeli, ogu ga hovere kufa, nga gwanena mo uwa mosizoweseso saJesus (Tara paragarafu 13)

13. Yisinke nga rugana “Adamu gomoruhura” mokuvatera vafe?

13 Ntaantani “Adamu gomoruhura” nga gave mwenyo gwanarunye koruvharo rwaAdamu. Eyi ngayi kwatera mo sinzi sava va fa nare. Awo ngava va vhumbura pokuvatengwidira hena keparu apa pevhu.—Joh. 5:28, 29.

14. Ngapi vantu ngava va mangurura kokudira kusikilira mo oku va pinga?

14 Ngapi vantu ngava va mangurura kokudira kusikilira mo oku va pinga? Jehova kwa tura po epangero lyemeguru eli ngali sikisa mo nayinye eyi, ntani ga horowora vantu 144 000 ava ngava ka pangera naJesus. (Resa Ehororo 5:9, 10.) Morwa awo kwa kere vantu wokudira kusikilira mo, yiyo ngava kwatera egano vantu ava ngava ka pangera. Monomumvho eyovi, Jesus nava ngava ka pangera nendi ngava ka vatera vantu va ka sikilire mo.—Ehor. 20:6.

15, 16. (a) ‘Nkore musinke zokuhulilira,’ ntani siruwoke ngava ka zi zonagura po? (b) Kuliza 1 Vakolinte 15:28, yisinke nga ka rugana Jesus?

15 Kehagero lyepangero lyoUhompa lyonomumvho eyovi, vantu wokulimburukwa ngava manguruka ko konkore zawo. Bibeli kwa tanta asi: “Ano moomu ava fu vantu navenye morwa yiwo ruvharo rwaAdamu, yimo ngorooro hena ngava va tura navenye mwenyo morwa yeeyi awo kwa likwatakana naKristusa. Nye nkenye ogu porufo rwendi: gomuhoverera va pindura koufe Kristusa, ntani vava va hama kwaKristusa [ava ngava ka pangera nendi], apa nga wiza. Ntani nye ngali wiza ehuro, nsene ana mana kuhanagura po epangero nerero lyoMudona nononkondo nadinye donompepo donondona, makura nga gave uhompa kwaKarunga Guhwe. Kristusa  yige tupu kupangera dogoro noku nga tura nonkore nadinye konhi zonompadi dendi. Nkore zokuhulilira ezi ngava zonagura, nomfa.” (1 Kol. 15:22-26) Nomfa edi twa pinga kwaAdamu ngava ka di gusa po. “Eremo lyoruhodi” eli lya kudumika vantu navenye kapi ngali ka kara po hena.—Jes. 25:7, 8.

16 Mupositoli Paurusa kwa gweda ko asi: “Nsene asi yininke nayinye vana yi gava mepangero lyoMuna, makura Muna nage mwene ta ligava kogu ga mu pa nayinye. Karunga makura ta kara nye gelike mupangeli goyininke nayinye.” (1 Kol. 15:28) Epangero lyaJesus ngali ka sikisa mo nayinye. Age nga hafa mokukatengwida epangero kwaJehova ntani novantu wokusikilira mo.

17. Yisinke ngayi ka horokera Satana?

17 Yisinke ngayi ka horokera Satana, ogu ga retesa po ruhepo rovantu? Ehororo 20:7-15 kwa gava elimbururo. Kehagero lyonomumvho eyovi, Satana ngava ka mu pulisira a ka heteke kupukisa vantu wokusikilira mo sikando sokuhulilira. Muzonaguli nava ava mu kwama ngava ka va zonagwilira po, kutanta asi “nomfa dauvali.” (Ehor. 21:8) Ava ngava fa “nomfa dauvali,” kapi ngava ka paruka hena. “Nomfa dauvali,” kapi ngadi kundama ava va hara Musiti gwawo nokumukarera.

18. Ngapi sirugana esi Karunga ga pere Adamu ngasi ka sikilira mo?

18 Vantu navenye ngava ka sikilira mo ntani nokukakara nelikwatakano lyewa naJehova. Nonkore nadinye dovantu kapi ngadi ka kara po hena. Sirugana esi va pere Adamu ngasi ka sika mo, pwa hana Adamu. Ruvharo rwendi ngaru ka hafera kupangera yikorama nokupakera mbili evhu. Ee, ruhafo musi tuna kara naro rokudiva asi Jehova ntaantani a ka zonagure po nkore zokuhulilira, nomfa!

^ para. 9 Buke Insight on the Scriptures kwa tanta asi apa vadiviunsitwe ava faturura eyi atu kurupire nokufa, kapi ava kwata egano usili womulyo. Kapi va diva asi Musiti yige ga pangwilire Adamu naEva konomfa. Eyi yiyo ava dilire kukwata egano eyi atu kurupire nokufa.—Vol. 2, epe. 247.