Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Kupakera mbili vakurupe

Kupakera mbili vakurupe

“Vana vange, walye atu kareni neharo lyoolyo lyomononkango ndi lyomokana, atu kareni neharo lyosili, eli ali lihorora moyirugana youhunga nomousili.”—1 JOH. 3:18.

1, 2. (a) Maudigu musinke aga ligwanekere nago mapata gomanzi, ntani mapuro musinke aga retesa po? (b) Ngapi omu vakurona novanona nava liwapaikira elitjindjo lyoukaro?

AYO kukoresa unene mokumona vakurona woge ava va kere nononkondo ntani nokulirera vene, kapi hena vana kulipakera mbili. Pamwe ozina ndi oguhwe kwa gwa nokuteka nyonga ndi asi vana piyagana nokuzumbana ndi asi va va kwateka uvera wounene. Ano vakurona nawo kuvakoresa mokutambura malitjindjo moukanguki ndi moukaro wawo, unene po nsene kapi vana kuvhura hena kulirera vene. (Joba 14:1) Yisinke nava vhura kurugana? Ngapi omu natu vhura kuvapakera mbili?

2 Sirongwa sokuhamena kupakera mbili vakurupe kwa tanta asi: “Nampili ngomu ayi kara udigu kuuyunga kuhamena maudigu goukurupe, mapata aga ga tura po mawapaiko komeho zosiruwo kuliwapaikira mokutura po matokoro gouhunga nsene vana hepa kukohonona po udigu woukanguki.” Twa hepa ku yi dimburura asi maudigu govakurupe kapi tatu vhuru kugahenduka. Eyi yiyo ya karera nomulyo gokuliwapaikira ngepata. Ngapi omu mapata naga ruganena kumwe mokutura po matokoro aga gomadigu?

 KULIWAPAIKIRA ‘MAZUVA GOMADONA’

3. Yisinke vemepata nava rugana nsene asi yihepwa yomukurupe kuna kuligwederera? (Tara efano pepenuno 25.)

3 Siruwo kuwiza apa sinzi sovakurupe ava dili hena kuvhura kulipakera mbili vene nokuhepa evatero. (Resa Muudisi 12:1-7.) Apa ayi horoka eyi, vakurupe novana vawo va hepa kutokora kumwe asi epakerombili musinke nali hepa po ntani neyi nava vhura kusikisa mo. Ayo ya wapa epata li kare nepongo nokuzogera evatero eli lya hepa po nomu evatero nava li gava, ntani nomu navenye nava ruganena kumwe. Navenye va hepa kuuyunga kumwe nemanguruko nokupwagesa mausili aga ga kara po. Kuvhura vakurona va twikire simpe kuparuka pwavene ndi? * Zogereni eyi na rugana nkenye gumwe gweni yipo vakurona va gwane evatero. (Yis. 24:6) Pasihonena, vamwe kuvavhulika mokugava evatero lyokuvapakera mbili nkenye ezuva, ano vamwe kuvhura kugava tupu evatero lyoyimaliwa. Nkenye gumwe ga hepa kudiva situmbukira sendi, nye mwaza siruwo, yitumbukira oyo kuvhura kurunduruka ntani vamwe kuvhura kulipa marufo kuliza noyitumbukira oyo.

4. Kupi vemepata nava vhura kugwana evatero?

4 Ngomu ono kutameka kupakera mbili vakurupe, litura mo mokudiva ukaro wawo. Nsene asi mukurupe ogo kuna kara nouvera ou ngau dida, liwapaikira maudigu aga ngaga ka horoka komeho. (Yis. 1:5) Zogera kumwe nomberewa zemepangero za karera po vakurupe mokudiva evatero eli lya kara po. Gwana mauzera nsene pa kara mavatero gomomukunda aga naga ku vatera mokupakera mbili mukurupe goge. Ngomu ono kugazara ko kuhamena marunduruko gomukurupe ogo, kuvhura yi kundame malizuvho goge ngwendi kuguva ndi kukara ngwendi ono piyagana. Pwagesera malizuvho goge kaume ogu wa huguvara. Nye yomulyo po, pwagesera malizuvho goge Jehova. Age nga ku pa mbili zopamagazaro ezi wa hepa mokulididimikira nkenye ukaro.—Epis. 55:22; Yis. 24:10; Fil. 4:6, 7.

5. Morwasinke ya wapera kuliwapaikira komeho zosiruwo kuhamena nompito dokupakera mbili vakurupe?

5 Ayo ya wapa kovakurupe novana vawo mokudiva nompito dimwe dokuhamena uhaku komeho zosiruwo. Pasihonena, kuvhura va dimburure asi nayi wapa komukurupe mokutunga namwendi gomugara ndi gomukadi ndi mokukakara momambo govakurupe ndi kuruganesa nompito dimwe edi da kara momukunda ogo. Monkedi zangesi, awo kuna kuliwapaikira “upyakadi noudigu” ou au retesa po ukurupe. (Epis. 90:10) Komapata nagenye aga aga dili kuliwapaikira komeho zosiruwo, kuvaninkisa va ture po matokoro gopangenderera nsene udigu una horoka. Mulirongi gumwe kwa tanta asi: “Esi kapi asi kara siruwo sosiwa kutulisa po matokoro.” Mosiruwo esi sosidigu, vemepata kuvhura kupiyagana nokutameka kulitangwisa. Nye kuliwapaikira komeho zosiruwo kurerupika yininke apa aga wiza malitjindjo.—Yis. 20:18.

Epata kuvhura kuzogera kumwe omu nava vatera mukurupe (Tara paragarafu 6-8)

6. Ngapi vemepata nava gwanena mo uwa mokuzogera oku ngava ka tunga vakurona apa ngava kurupa?

6 Ayo kuvhura yi kare udigu kuuyunga novakurona woge kuhamena marunduruko gemembo ndi hepero zokudiruka. Nye wovanzi kwa tanta asi nonzogera dangoso da ya va vaterere konyima zosiruwo. Morwasinke? Morwa ayo ureru kuzogera kuhamena maudigu nokulipurakena nawa ntani nokutura po mawapaiko gomulyo komeho maudigu ga ka horoke. Apa ava zogere  yuma yangoso monkedi zeharo ntani zongwa komeho zosiruwo, awo kuyavarerupira kutulisa po matokoro apa nasi sika mo siruwo. Nampili ngomu vakurupe ava hara kulikarera velike nokulirera vene, ayo ya wapa mokuzogera novana vawo kuhamena omu nava vhura kuvapakera mbili nsene vana hepa evatero.

7, 8. Yirongwa musinke mapata ga hepa kutura monzogera zawo, ntani morwasinke?

7 Vakurona, pononzogera dangoso, tantereni epata lyeni eyi mwa hara noyimaliwa eyi nomu vhura kuruganesa ntani noku muna hara kukakara. Eyi ngayi rerupira vana veni mokutulisa po matokoro nsene kapi muna kuvhura hena kutura po matokoro. Ano awo ngava fumadeka matokoro geni nokusikisa mo eyi mwa hara. (Efe. 6:2-4) Pasihonena, ove ono hara kukakara membo lyagumwe govana woge ndi ono hara kukatunga nakopeke? Diworoka asi vamwe vemepata kuvhura va kare nomagano gokulisiga naga goge, ntani ayo kugusa siruwo kwanavenye mokutambura marunduruko ogo.

8 Navenye va hepa kudimburura asi maudigu kuvhura kugakohonona po pokuzogera kumwe. (Yis. 15:22) Eyi kwa kwatera mo kuzogera kuhamena uhaku noyihepwa yimwe. Monzogera zeni ngepata, kuvhura mu hamesere mo magano ga kara posikarata sediro kutambura honde soNombangi daJehova. Nkenye muntu ga kara nononkondo dokumudivisa kuhamena uhaku ou nava mu pa ntani ga kara nononkondo dokuutambura ndi dokuunyoka. Posikarata sediro kutambura honde pwa kara matokoro aga ono hara. Nsene o horowora muntu ogu wa huguvara nga ku karere po, nga tura po matokoro gomawa apa ngayi kara hepero. Owo va hamena mepakerombili lyomukurupe va hepa kukara nomavhukiso gosikarata sendi sediro kutambura honde. Vakurupe vamwe kukara noyidokumente yokuhamena ogu nga pinga yiweka yawo ntani nayimwe ngoso.

KULIDIDIMIKIRA MARUNDURUKO

9, 10. Siruwoke vakurona ava hepa evatero lyenene kovana vawo?

9 Moyihorokwa yoyinzi, vemepata kuhara vakurupe vawo va kare noumanguruki. Awo kuvhura va literekere vene nokuzeresa nokugendesa yininke pwavene ntani nokuzogera kumwe. Awo kuhuguvaresa vana vawo asi kapisi hepero va kare nosinka kuhamena eparu lyawo. Nye ngomu sina kupita siruwo, nsene vakurona kapi vana kuvhura hena kuliruganena vene yininke nokutameka kudivara-divara, makura vana vawo va hepa kutura po marunduruko.

10 Vakurupe kuvhura va dompe mutjima nokutameka kudira kuzuvha nokumona nokudivara-divara ndi udigu kuruganesa kasaise. Nsene maudigu ngaaga taga horoka, wa hepa kuvatwara kosipangero va  ka gwane uhaku. Vana vawo va hepa kulihameka mo unene mokuvatera vakurona kupitakana pwanare. Mokuninka asi vakurupe va gwane evatero lyewa, vana vawo va hepa kuvauyungira po, kuvatjangera po, nokuvatwara oku vana hepa kuza ntani nayimwe ngoso.—Yis. 3:27.

11. Yisinke no rugana mokurerupika erunduruko lyoukaro womukurupe?

11 Nsene ukanguki wovakurona woge kuna kudida, wa hepa kutura po marunduruko kuliza nepakerombili eli vana hepa. Ngomu no tura po marunduruko gomanunu yimo hena nayi ku rerupira. Nsene asi ove kwa kara ure novakurona woge, kuvhura yi gwanene po nsene o hundira munanyoko ndi musinda zawo ava tarere po nkenye apa nokukudivisa omu vana karere ndi? Ndi awo kuna hepa tupu evatero lyokuvaterera nokuvazeresera? Kuwapukurura embo lyawo kuvhura yi va rerupikire mokuliruganena vene ndi? Nampo awo kuna hepa tupu murugani. Nye nsene kapi tayi ka va rerupa mokukara velik1e, va hepa gumwe ogu na kara nawo siruwo nasinye. Yi kare asi moukaro musinke va kara, gwana mauzera kuhamena mavatero ga kara momukunda gwawo. *Resa Yisewe 21:5.

OMU AYI VA TOMPOKA VAMWE

12, 13. Ngapi vanona wovakondi ava va tunga ure novakurona vawo nava twikira kuvafumadeka nokuvapakera mbili?

12 Tuna hara vakurona vetu va paruke monaruwa morwa twa va hara. Ayo kutuhafesa mokudiva asi vakurona vetu kuna kugwana epakerombili lyewa. Morwa yirugana, vanona wovakondi vamwe kapi va tunga pepi novakurona vawo. Ava va kara moukaro wangesi, awo kuruganesa mapwizumuko gawo mokukadingura vakurona vawo nokukavavatera koyihepwa yawo. Kuvatoonena ngodi nkenye ezuva nokuvatumina nombudi kupitira moselefoni kuvaninkisa va lizuvhe asi twa va hara.—Yis. 23:24, 25.

13 Nampili yi kare asi ure wa kara, wa hepa kutokora asi evatero musinke vakurona woge va hepa nkenye apa. Nsene asi kapi wa tunga pepi nawo ntani awo Nombangi, kuvhura o zogere novakuronambunga womombungakriste zawo mokugwana ko magano. Ntani kanderera kwaJehova kuhamena ukaro wovakurona woge. (Resa Yisewe 11:14.) Nampili vakurona woge kapisi Nombangi, wa hepa kusikisa mo mpangera ezi ‘zokufumadeka oguho nonyoko.’ (Ex. 20:12; Yis. 23:22) Yimo, kapisi mapata nagenye kutura po matokoro gokulifana. Vamwe kutulisa po mawapaiko yipo vakurupe vawo va ya tunge nawo ndi va kare pepi nawo. Ayo kapi ayi kara ureru nkenye apa. Vakurona vamwe kuvhura va dire kuhara kukatunga novana vawo wovakondi ndi nekoro lyawo, awo kuvhura va hare kulikarera velike nokudira kupa mudigo vana vawo. Vamwe kuvhura kukuta muntu ogu nava pakera mbili membo lyavene.—Muud. 7:12.

14. Maudigu musinke pamwe nava ligwanekera nago ava ava pakere mbili vakurupe?

14 Momapata gomanzi, vana wovagara ndi wovakadi ava va tunga pepi novakurona vawo yiwo ava rugana unene mokuvapakera mbili. Nye vapakelimbili va hepa kukara nehetakano ngomu vana kupakera mbili yihepwa yovakurona vawo neyi yomapata gawo. Nkenye muntu kuvhura a vatere kuliza nosiruwo ntani nononkondo dendi. Nsene ukaro wogu a pakere mbili vakurupe u runduruka, epata kuvhura kutarurura ukaro owo. Gumwe gemepata kuna kara noyitumbukira yoyinzi ndi? Ndi  vana vawo vamwe kuvhura va rugane unene, pokulipa marufo mokuvapakera mbili?

15. Ngapi omu vapakelimbili nava kandana po eroroko?

15 Nsene asi mukurupe ga hepa epakerombili nkenye apa, mupakelimbili ngayi mu digopera unene. (Muud. 4:6) Vanona kwa kara neharo lyokuvatera vakurona vawo, nye nsene yihepwa yomukurupe yinzi, kurorora vanona. Vapakelimbili ava ava kara moukaro wangesi, va hepa kumanguruka nokupura evatero. Nsene o gwana ko evatero nkenye apa ngayi ku rerupira mokutwikira kuvavatera wa hana kuvatwara komambo gokupakera mbili vakurupe.

16, 17. Maudigu musinke ava ligwanekere nago ava ava pakere mbili vakurupe, ntani ngapi nava ga lididimikira? (Tara hena kakende “Pandura vapakelimbili.”)

16 Ayo kuguvisa pokumona vakurona vetu vana kuzuvha kukora morwa ukurupe. Vapakelimbili poyiruwo yimwe kulizuvha eguwo nosinka nenyengenyo nehandu ndi kulipa usima. Poyiruwo yimwe mukurupe kuvhura a uyunge yininke yokuhandukisa ndi kudira kugava rupandu. Nsene yi horoka oyo, hetekera ko kudira kuhanduka usimbu. Mulirongi gumwe gouhaku kwa tanta asi: “Nkedi zongwa zokukohonona po malizuvho geguwo kuna kara pokuyitambura asi twa kara nago ntani twa ha lizuvha udona mokukara nomalizuvho gangoso.” Uyunga nomulikwali goge ndi nagumwe gekoro ndi kaume ogu wa huguvara omu ono kulizuvha. Nonzogera dangoso kuvhura kukuvatera o kwate egano malizuvho goge nokukara ono litura.

17 Pamwe kuyakara asi kapi to vhuru hena kupakera mbili mukurupe nye ntudi kumutwara komambo gokupakera mbili vakurupe. Munazinyetukadi gumwe nga dingura ozina kembo lyovakurupe konyara nkenye ezuva. Age kwa tanta asi: “Kapi ngatu vhuru kugava evatero lyosiruwo nasinye eli va hepere onane. Onane kapi va haferere etokoro lyokuvatwara kembo lyovakurupe. Ayo kwa va kundamene unene pamalizuvho. Nye apa ukaro wawo wa ya didire unene yipo va tambwire etokoro olyo.”

18. Ehuguvaro musinke nava kara nalyo vapakelimbili?

18 Situmbukira sokupakera mbili vakurona ngomu vana kukurupa udigu unene ntani kukoresa pamalizuvho. Kapi pwa kara nkedi zimwe tupu zokukohonona po omu no vhura kupakera mbili vakurupe. Nye nsene o tura po mawapaiko komeho zosiruwo nokuruganena kumwe nepata nokuyizogera ntani nokukanderera kwaJehova kuhamena udigu owo, ove kuvhura ngo sikise mo situmbukira soge sokufumadeka vakurupe. Pokurugana ngoso, ove ngo gwana ruhafo mokudiva asi ove kuna kuvapa evatero nepakerombili eli va hepa. (Resa 1 Vakolinte 13:4-8.) Yomulyo po, ove ngo kara nombili zomomutjima ntani Jehova nga ku tungika.—Fil. 4:7.

^ para. 3 Monompo dimwe, kapi ya kara epuko kovakurupe mokutunga kumwe novana vawo.

^ para. 11 Nsene asi vakurona woge simpe membo lyawo vana kara, divilisa asi ogu a va pakere mbili a kara nononsapi dekembo morwa simpagwa kuvhura kuhoroka nkenye siruwo.