Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Mapuro gokutunda kovaresi

Mapuro gokutunda kovaresi

Yisinke ya ninkisire Vajuda va kare ‘nendindiro’ lyaMesiyasa?

Momazuva gaJohanesa Mukuhwi, “endindiro lyenene tali tameke kupinduka movantu. Awo tava tameke kulimbilirwa kombinga zaJohanesa, tava gazara asi nampo yige Mesiyasa.” (Ruk. 3:15) Morwasinke Vajuda va ndindilire Mesiyasa mokuyamoneka posiruwo sina? Pana kara nokonda dongandi.

Apa Jesus va mu hampurukire, muengeli gwaJehova kwa monekerere vasita ava va kungire nonzwi dawo mezana pepi naBeterehema. Muengeli kwa divisire asi: “Gaaga masiku ngesi aga vana mu hampurukire Muzowoli, yige Kristusa, Hompa, mositata saNdafita.” (Ruk. 2:8-11) Konyima zoyo, muengeli kwa lipakererere ‘nombunga zovakwayita vemeguru, makura tava dimbi efumadeko kwaKarunga asi: * “Efumano kwaKarunga meguru-guru! Mpora pevhu kovantu ava ga hara!”’—Ruk. 2:13, 14.

Ediviso lina kwa kundamene unene vasita vena wokulinunupika. Makura tava zi koBeterehema, ano apa va ka gwene Josefa naMariya nomukeke Jesus, “tava va tantere eyi ga va tanterere muengeli yokuhamena mukeke ogu.” Ngoyitundwamo, “navenye ava va zuvhire eyi va sansekere vasita, kwa komokere.” (Ruk. 2:17, 18) Nonkango “navenye ava va zuvhire,” kulikida asi vasita kwa tanterere ko wopeke kugusa ko Josefa naMariya. Makura vasita tava tengura “oku tava fumadeke nokuhamberera Karunga kweyi nayinye eyi vana zuvhu neyi vana mono, moomu ka va tantere muengeli.” (Ruk. 2:20) Yosili, vasita kapi va lipungwilire mbudi zongwa ezi va zuvhire kuhamena Kristusa!

Apa Mariya ga twere mbeli zendi koJerusarema va ka mu monekese kosipara saJehova kuliza noVeta zaMosesa, Ana, muporofete gomukadi ‘ta fumadeke Karunga, oku ta uyunga yokuhamena munona ogu kwanavenye ava va ndindira ezoworo lyaJerusarema.’ (Ruk. 2:36-38; Ex. 13:12) Makura mbudi zokuhamena Mesiyasa tazi twikire kulihana.

Konyima, ‘vakonentu vamwe kwa wizire koJerusarema, va tunde koUpumezuva. Makura tava pura asi: “Kupi ko ana kara hompa goVajuda, ogu kava hampurukire? Yeeyi ose kwa monena mbungururu zendi koUpumezuva, makura yiyo tuna wiza, tu ya mu tongamene.”’ (Mat. 2:1, 2) Apa ga yi zuvhire hompa Herodesa eyi, ‘tagu mu pwaga,  ano Jerusarema mudima tagu zi pwaga kumwe nendi. Makura age ta zigida nye vapristeli wovanene novalirongi womatjangwa womomuhoko gwawo, ta va pura asi: “Kristusa kupi ko ngano ngava mu hampurukira?”’ (Mat. 2:3, 4) Ano vantu wovanzi kwa va divisire asi Mesiyasa ogu va ndindira ana ya siki! *

Moomu vana yi tumbura nare Rukasa 3:15, alyo kulikida asi Vajuda vamwe kwa gazarere asi Johanesa Mukuhwi yige Mesiyasa. Nye, Johanesa kwa va tanterere nonkango edi asi: ‘Ogu nga wiza konyima zange, ga vhura nge mononkondo. Ame kapi na wapera kuhutura ko nonkaku dendi. Age nga ya mu kuhwa noMpepo zoKupongoka nomundiro.’ (Mat. 3:11) Nonkango daJohanesa da ninkisire vantu va kare nendindiro lyenene kuhamena Mesiyasa.

Vajuda kwa varwire siruwo esi ngano ga ya monekere Mesiyasa kuliza nouporofete woyivike 70 womwaNdaniyera 9:24-27 ndi? Kapi tuna diva. Usili wou asi pwa kere mafatururo gokulisiga-siga kuhamena yivike 70 momazuva gaJesus, ntani kwato ogu ga yi kwete egano ngomu tuna yi kwata egano ose. *

Vajuda vamwe ngava rongo asi Vamesiyasa vavali ngava moneka kehagero lyonomvhura 490, nye kapi twa diva asi evaruro lyawo kwa liza nouporofete waNdaniyera ndi hawe. Epukiso lyokambungagona aka kwa kundamene Vajuda.

Vajuda vamwe kwa pulire asi yivike 70 kwa kwaterere mo siruwo sezonaguro lyokuhova lyontembeli momvhura 607 komeho zokuwiza Kristusa dogoro ezonaguro lyauvali lyontembeli momvhura 70, ano vamwe kwa kwatakanesere esikiliromo lyouporofete nosiruwo soMaccabean, esi sa tamekere koyiha yomvhura 170 komeho zokuwiza Kristusa. Ano kapi pwa kere nkedi zokuzera omu nava vhura kuvarura yivike 70.

Ngano vapositoli noVakriste wokuhova va kwete egano siruwo soyivike 70, ngano va geve umbangi wemoneko lyaMesiyasa getumbwidiro ngaJesus Kristusa. Nye, kwato mauzera aga aga likida asi Vakriste wokuhova va yi kwete egano.

Egano limwe twa hepa kukoneka lyeli asi vatjangi woMavangeli kwa likida asi mauporofete gemEtestamende Lyekurukuru kwa ya sikilire mo mwaJesus Kristusa. (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16) Nye, kwato ogu ga hetakanesere uporofete woyivike 70 kemoneko lyaJesus pevhu.

Pausupi: Kwa kumoneka ngwendi asi vantu womomazuva gaJesus nampo kapi va kwete egano uporofete woyivike 70. Nampili ngoso, vatjangi woMavangeli kugava nokonda deyi vantu va karerere ‘mendindiro’ lyaMesiyasa.

^ para. 4 Bibeli kapi azi uyunga asi vaengeli kwa ‘dimbire’ pehampuruko lyaJesus.

^ para. 7 Kuvhura tu lipure asi: Ngapi vakonentu va yi divire asi emoneko ‘lyombungururu’ zokoUpumezuva kwa kuvadivisa ‘ehampuruko lyahompa goVajuda’? Kuvhura yi kare asi awo kwa zuvhire mbudi zehampuruko lyaJesus apa va pitire moIsraeli ndi?

^ para. 9 Komauzera gomanzi kuhamena ekwatogano lyetu kouporofete woyivike 70, tara buke Yinke azi rongo Bibeli sili? epenuno 197-199.