Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Vasita, honeneni Musita goMunene

Vasita, honeneni Musita goMunene

‘Kristusa nyone ga hepera, yiyo ga mu sigira sihonena, mu rugane moomu nga rugana age.’—1 PET. 2:21.

1, 2. (a) Yitundwamo musinke ayi kara apa nonzwi ava di pakere mbili? (b) Morwasinke vantu womomazuva gaJesus va karerere ngwendi nonzwi da hana musita?

NONZWI kukara da ndjewa-ndjewa nsene di kara nomusita gomuwa. Buke zimwe zokuhamena kuweka nonzwi kwa tanta asi: “Musita ogu a sigilire nonzwi dendi momaliro ga hana kupakera mbili yihepwa yado, nonzwi kuyatameka kuvera-vera.” Nye nsene musita a pakera mbili nkenye nzwi, nonzwi ngadi pama ntani ngadi kara da ndjewa-ndjewa.

2 Epakerombili eli ava gava vasita wosiunda saKarunga kwankenye nzwi, ngali vatera mbungakriste nazinye zi gwanene mo mauwa. Diworoka asi Jesus kwa fililire nkenda mbunga morwa azo kwa ‘hepere zi lifane nononzwi dokuzumbana da hana musita.’ (Mat. 9:36) Morwasinke va karerere moukaro wangoso? Morwa owo ya tumbukilire yokuronga vantu Veta zaKarunga kwa kere nonyanya nouyilipaki ntani ngava sininike vantu. Mevango lyokuvatera siunda, vampitisili womaukarelikarunga goVaisraeli kwa kambaikire ‘nomudigo donondigu poyipepe yovantu.’—Mat. 23:4.

3. Yisinke vakuronambunga va hepa kudiworoka ngomu vana kutekura nonzwi?

3 Naina vasita woVakriste ndi vakuronambunga kwa kara nositumbukira sosinene. Nonzwi domosiunda kwa hamena kwaJehova ntani naJesus, ogu a litumbura mwene asi “musita gomuwa.” (Joh. 10:11) Nonzwi kwa di “randa ndiro” “nohonde zondiro” zaJesus. (1 Kol. 6:20; 1 Pet. 1:18, 19) Vakuronambunga va hepa kudiworoka asi monkedi omu ava tekura siunda ngava ka yi zeresera komupitisili gwawo Jesus Kristusa, “Musita goMunene gononzwi.”—Heb. 13:20.

4. Yisinke natu ka zogera mosirongwa esi?

 4 Ngapi omu vakuronambunga va hepa kutekura nonzwi? Womombungakriste kuvakorangeda va ‘limburukwe oku tava zuvhu vapitisili vawo.’ Nye Jehova kutantera vakuronambunga va dire kukara ‘ohompa vava va va pa asi va va takamese.’ (Heb. 13:17; resa 1 Peturusa 5:2, 3.) Ngapi omu vakuronambunga nava twikira kukara vapitisili nye va dire kukara vahompa wosiunda? Ntani hena, ngapi omu nava pakera mbili yihepwa yosiunda va hana kupitakanesa poupangeli ou ga va pa Karunga?

‘TA DI SIMBIRE PONTURO ZENDI’

5. Ngapi nonkango domwaJesaya 40:11 adi singonona Jehova?

5 Kuhamena Jehova, muporofete Jesaya kwa tanta asi: ‘Siunda sendi nga si lisa ngwendi musita. Nga pongaika nonzwigona mokuwoko kwendi a di simbire ponturo zendi, nondidi ta di sindangeda nombili.’ (Jes. 40:11) Etjangwa eli kusingonona omu Jehova a pakere mbili yihepwa yava ava tengura monyima ndi ava vana hepa evatero. Age ga diva yihepwa yankenye ogu gomombungakriste ntani age kuhafa mokugava evatero, ngwendi moomu musita ga diva eyi za hepa nkenye nzwi zendi. Ngwendi moomu tupu poyiruwo yimwe musita a simbi nzwigona, Jehova kugava ehengagwido nepakerombili lyokulikarera apa atu ligwanekere neheteko ndi nomaudigu. Jehova “age Guhya ga zura nkenda.”—2 Kol. 1:3, 4.

6. Ngapi mukuronambunga na temwinina sihonena saJehova?

6 Ee, sihonena musi sosiwa na lirongera ko mukuronambunga kwaGuhyetu gemeguru! Ngwendi Jehova, ga hepa kupakera mbili yihepwa yononzwi. Nsene mukuronambunga a diva maudigu aga vana kuligwanekera nago womombunga, age nga diva omu nava pa ekorangedo nokuvavatera ntani nosiruwo esi nayi rugana. (Yis. 27:23) Mukuronambunga ga hepa kulitulira po siruwo sokuzogera kumwe novapuli vakwawo. Nampili ngomu mukuronambunga na dira kukondjera kudiva nayinye, ga hepa kudemenena kweyi a mono neyi a zuvhu mombungakriste ntani nokulitulira po siruwo ‘sokukwafa vankundi.’—Yirug. 20:35; 1 Tes. 4:11.

7. (a) Ngapi nonzwi ngava di tekura momazuva gaHesekiyeli naJeremiya? (b) Yisinke nava lirongera ko vakuronambunga kwaJehova kokunyokera po vasita wovahalimburukwi?

7 Gazara kuhamena nkareso zovasita ava ngava pitisire vantu vaKarunga momazuva gaHesekiyeli naJeremiya. Jehova kwa nyokere vasita owo morwa awo ngava pitisire nonzwi dendi monkedi zondona. Kwato nga pakere mbili nonzwi, siunda kwa si sere yikasama makura tasi lihana. Mevango lyokudipakera mbili, vasita owo ngava di tekura momudona ‘nokulipakera tupu vene mbili.’ (Hes. 34:7-10; Jer. 23:1) Mokulifana, Karunga kwa nyoka vampitisili womomaukarelikarunga goyimpempa. Nye ya kara nomulyo kovakuronambunga mokupakera mbili siunda saJehova monkedi zongwa zeharo.

“NINA MU PE SIHONENA”

8. Ngapi vakuronambunga nava temwinina sihonena sosiwa saJesus apa ava pukurura vapuli vakwawo?

8 Morwa kudira kusikilira mo, vamwe womombungakriste kuvhura va dire kukwata nawa egano eyi ga hepa Jehova kwawo. Awo kuvhura kutura po matokoro aga ga dira kuliza nonompango doBibeli ndi nkareso zawo kuvhura zi likide asi kapi va kura pampepo. Yisinke nava rugana ko vakuronambunga?  Va hepa kuhonena elididimiko lyaJesus kovarongwa vendi. Varongwa vaJesus ngava litatana asi yilye munene po pwawo nye Jesus kapi ga va handukilire. (Ruk. 9:46-48; 22:24-27) Pokukuhwa nompadi dawo, Jesus kwa va rongere elinunupiko, sikara esi va hepa kulikida vakuronambunga.—Resa Johanesa 13:12-15; 1 Pet. 2:21.

9. Nkareso musinke zovapositoli ga vyukisire Jesus?

9 Mupositoli Jakopo naJohanesa kwa gazarere asi kukara musita kutanta asi kupangera wopeke. Vapositoli ava vavali kwa yi likidire apa va hundilire Jesus asi va ka kare noyipundi yokuzeruka moUhompa. Nye Jesus kwa vyukisire nkareso zawo, pokutanta asi: “Mwa diva asi, ohompa wonomuhoko kupangera nomuhoko dawo, ano vanene kudiruganesa nononkondo dawo. Nye kweni one ya ha kara ngoso. Ogu ga hara kukara munene pokatji keni, a kare mukareli gweni.” (Mat. 20:25, 26) Vapositoli va hepere kunyokera eharo lyokukara “ohompa” ndi ‘lyokupangera vakwawo.’

10. Ngapi Jesus ga harera vakuronambunga va tekure siunda, ntani sihonena musinke gava tulira po Paurusa?

10 Jesus kundindira ko kovakuronambunga va tekure siunda monkedi omu nga si tekura. Awo va hepa kukara neharo lyokuruganena vanavazinyawo, kapisi va kare vapangeli vawo. Ngwendi Jesus, mupositoli Paurusa kwa kere nonkareso zelinunupiko sokuruganena vakwawo, yipo ga tanterere vakuronambunga womoEfeso asi: “One mwa diva sa asi kutundilira kezuva lyopomuhowo eli na wizire moAsiya, yipo na gusa kukara neni. Ame ngani ruganene Hompa mokulisupipika.” Paurusa kwa here vakuronambunga va linunupike nokulitura mo unene mokuruganena vanavazinyawo. Age kwa tente asi: “Ame na mu likida mwanayinye asi mokurugana ngesi omu kwafe vankundi.” (Yirug. 20:18, 19, 35) Paurusa kapi ga pangerere Vakolinte eyi nava pura, nye kwa ruganenene kumwe nawo morwa uwa wawo. (2 Kol. 1:24) Age kuna kara sihonena sosiwa kovakuronambunga naina selinunupiko nokurugana unene.

‘UDISA NONKANGO DOKUVHURA KUHUGUVARA’

Vakuronambunga kuvatera mapata gawo ga liwapaikire sirugana sokuzuvhisa (Tara paragarafu 13)

11, 12. Ngapi mukuronambunga na vatera mupuli mukwawo a ture po matokoro gomawa?

11 Mukuronambunga ga hepa ‘kuudisa nonkango dokuvhura kuhuguvara, edi da liza nerongo eli va mu ronga.’ (Tit. 1:9) Nye ga hepa kuyirugana ‘monkedi zongwa.’ (Gar. 6:1) Mevango lyokusininika vanavazina va kare monkedi zongandi, musita gomuwa kuhetekera ko kuvavatera va ture po matokoro gavene kuliza neharo lyawo kwaJehova nokoNonkango dendi. Pasihonena, mukuronambunga kuvhura kuvatera mupuli mukwawo a ture po etokoro lyomulyo pokuzogera nage nompango domoBibeli ndi sirongwa songandi moyimbapiratjangwa yetu. Age kuvhura hena kupura mupuli mukwawo a gazadare ko omu matokoro gokulisiga naga vhura kukundama elikwatakano lyendi naJehova. Mukuronambunga kuvhura a diworokese mupuli mukwawo omu ya kara nomulyo yokuhundira Karunga evyukiso mekanderero komeho zokutura po etokoro. (Yis. 3:5, 6) Konyima zokuzogera, mukuronambunga nga pulisira mupuli mukwawo a ture po etokoro lyamwene.—Rom. 14:1-4.

12 Vakuronambunga va hepa kuruganesa Matjangwa. Nye ayo kwa kara nomulyo asi va ruganese nawa Bibeli yipo  va demenene kweyi azi tanta. Mokurugana ngoso, vakuronambunga kapi ngava pitakanesa upangeli ou ga va pa Karunga morwa nonzwi kapisi dawo. Nkenye gumwe gomombungakriste nga ka yi zeresera kwaJehova noku kwaJesus kuliza nomatokoro aga a tura po.—Gar. 6:5, 7, 8.

“KARENI SIHONENA KOMBUNGA”

13, 14. Mononkedi musinke mukuronambunga na tulisa po sihonena sosiwa?

13 Konyima zokupukurura vakuronambunga va dire kukara ‘ohompa vava va va pa va takamese,’ mupositoli Peturusa kwa va korangedere va kare “sihonena kombunga.” (1 Pet. 5:3) Ngapi mukuronambunga na kara sihonena kombunga? Gazara yikara yivali eyi ga hepa kusikisa mo mugara ogu ana “hara kukara mupitisili gombungakriste.” Ga hepa kukara “nononkedi donongwa” ntani ga hepa kudiva “kugendesa nawa embo lyendi.” Eyi kutanta asi nsene mukuronambunga ga kara nepata, ga hepa kuligendesa nawa, “yeeyi muntu nsene yi mu puka yokugendesa nawa embo lyendi, omu na vhura nye kutekura mbungakriste zaKarunga ngapi?” (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5) Vanavazinyetu mombungakriste kulizuvha asi kuvhura va huguvare vakuronambunga ava va kara noyikara eyi.

14 Sirugana sokuzuvhisi kuna kara nkedi zimwe omu vakuronambunga nava tulisa po sihonena sosiwa kovapuli vakwaawo. Jesus kwa tulire po sihonena sosiwa moyuma eyi. Kuzuvhisa mbudi zongwa zoUhompa kwa kere sininke somulyo po meparu lyaJesus apa pevhu. Age kwa likidire varongwa vendi omu nava rugana sirugana esi. (Mar. 1:38; Ruk. 8:1) Pokumona upampi wovakuronambunga kosirugana esi somulyo nokulirongera ko kondongeseso zawo, ayo kuhafesa vazuvhisi ava ava rugana novakuronambunga mokuzuvhisa. Apa vakuronambunga ava ruganesa nonkondo nosiruwo sawo mokuzuvhisa nampili kuna kara noyirugana yoyinzi, ayo kuninkisa mbungakriste nazinye zi rugane yokulifana. Awo kuvhura hena kutulisa po sihonena sosiwa pokuliwapaikira nawa yokomapongo nopokulihameka mo ntani nokurugana yirugana ngwendi kuzeresa Sinyanga soUhompa nokusiwapukurura.—Efe. 5:15, 16; resa Vahebeli 13:7.

Vakuronambunga kutulisa po sihonena sosiwa mokuzuvhisa (Tara paragarafu 14)

“KWAFENI VARUPIRANONKONDO”

15. Morwasinke vakuronambunga nava ruganena edinguro lyokukagava ekorangedo?

15 Musita gomuwa kugenderera kugava evatero kwankenye nzwi zina kuvera ndi zokuremana. Mokulifana, vakuronambunga va hepa kugenderera kugava evatero kwankenye munazinyetu ogu ana li hepa. Vakurupe novaveli kuvhura va hepe evatero lyopanyama, nye unene po va hepa ekorangedo nevatero lyopampepo. (1 Tes. 5:14) Vadinkantu  womombungakriste kuvhura va kare noudigu wokurwanesa po “madowo gosiudinkantu.” (2 Tim. 2:22) Vakuronambunga kuvatera navenye womombungakriste pokurugana edinguro lyokukagava ekorangedo, ano pedinguro lyangoso awo kuhetekera ko kukwata egano maudigu govanavazinyawo nokugava ekorangedo lyomoBibeli. Nsene vakuronambunga va genderera kugava evatero kovanavazinyawo, maudigu gomanene kuvhura kugakohonona po komeho ga dide.

16. Yisinke nava rugana vakuronambunga nsene gumwe gomombungakriste kuna kara noudigu?

16 Ngapi nsene munazinyetu gomombungakriste kuna kara noudigu wounene ntani elikwatakano lyendi naJehova kuna kara mosiponga? Mutjangi goBibeli Jakopo kwa tanta asi: “Nsene pweli ogu ana kuvera, kumuzigidira vakurona wombungakriste va mu kandererere, makura tava mu gwaveke magadi medina lyaHompa. Ekanderero lyemepuro kuparura muntu gokuvera: Hompa ta mu verura, age hena nampili nonzo ga tura, nado tava di mu dongwenene po.” (Jak. 5:14, 15) Nampili nsene munazinyetu ogu ana “kuvera” kapi ana ‘kuzigida vakuronambunga,’ awo va hepa kugenderera kugava evatero nsene vana dimburura udigu. Apa ava kandererere po vanavazinyetu nokuvavatera momaudigu gawo, ngoso vakuronambunga kuna kuyilikida asi awo vasita wovawa ava ava korangeda vanavazinyawo va twikire kukarera Karunga noruhafo.—Resa Jesaya 32:1, 2.

17. Yitundwamo musinke ayi kara apa vakuronambunga ava honene ‘musita gomunene’?

17 Vakuronambunga kurugana unene mokuhonena Jesus Kristusa, ‘Musita goMunene,’ mwankenye eyi ava rugana mombunga zaJehova. Ano apa ava yi rugana eyi awo kuvatera siunda si twikire kupama pampepo nokukarera Karunga noulimburukwi. Ose tuna hafa unene kovasita vetu veharo ntani noMusita gwetu gomunene, Jehova.