Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Limburukwa vasita ava ga tura po Jehova

Limburukwa vasita ava ga tura po Jehova

“Omu limburukwe oku tomu zuvhu vapitisili veni, yeeyi awo kutakamesa nomwenyo deni.”—HEB. 13:17.

1, 2. Morwasinke Jehova ga lifanekesera mwene komusita?

JEHOVA kwa lifanekesa mwene komusita. (Hes. 34:11-14) Eyi kutuvatera tu kwate egano omu ga kara. Musita gononzwi kupakera mbili nonzwi dendi. Age kuditwara komaulisiro gowayi woutarara nokomema gomatenda (Epis. 23:1, 2); kudikunga mutenya nomasiku (Ruk. 2:8); kudipopera koyikasama (1 Sam. 17:34, 35); nonzwigona kudisimbira ponturo (Jes. 40:11); kukapapara edi da zumbana, ntani nokudinga dokuremana.—Hes. 34:16.

2 Morwa vantu vaJehova womosiruwo sanare kwa kere vasita novanandima, awo va yi kwete egano eyi Jehova ga lifanekesera mwene komusita geharo. Awo va yi divire asi nonzwi da hepa epakerombili lyewa mokukara dina kanguka. Mokulifana, vantu va hepa mavyukiso nepakerombili lyewa lyokutunda kwaJehova. (Mar. 6:34) Pwa hana epakero mbili lyopampepo ntani nomupitisili, vantu kuhepa. Awo kapi ava kara nononkondo ntani kugwira usimbu monkareso zondona ngwendi moomu adi lihana “nonzwi da hana musita.” (1 Vah. 22:17) Nye, ava ava pulisire Jehova a va pitisire kukara nanayinye eyi va hepa.

3. Yisinke natu ka lironga mosirongwa esi?

3 Naina, ose kuna kukwata egano eyi Jehova ga lifanekesera komusita. Ose kuyimona eyi monkedi omu a pakere mbili vantu vendi. Natu ka lironga omu Jehova ana kutupitisira nokupakera mbili yihepwa yetu. Ntani hena natu ka lironga eyi twa hepa kurugana yipo tu gwanene mo uwa momavyukiso gendi.

MUSITA GOMUWA KWA TU PA VAGENDESI

4. Ngapi omu Jesus a pakere mbili nonzwi daJehova?

4 Jehova kwa horowora Jesus a kare Mutwe gombungakriste. (Efe. 1:22, 23) ‘Ngomusita gomuwa,’ Jesus kulikida eharo nositambo noyikara yoGuhwe.  Age ‘kwa fira nonzwi dendi.’ (Joh. 10:11, 14-15) Yosili, sizoweseso kuna kara uhwi wounene po kovantu navenye! (Mat. 20:28) Sitambo saJehova kwa kara asi “nkenye ogu a mu pura a dire kuzonauka, nye a kare nomwenyo gwanarunye.”—Joh. 3:16.

5, 6. (a) Wolye ga horowora Jesus mokupitisira nonzwi dendi, ntani ngapi nadi gwanena mo uwa? (b) Konda musinke zomulyo natu limburukwira vakuronambunga?

5 Ngapi nonzwi adi yi likida asi Jesus Kristusa yige Musita gomuwa? Jesus kwa tente asi: “Nonzwi dange kuzuvha ezwi lyange, ame na di diva, ado nado kukwama nge.” (Joh. 10:27) Nonzwi kuzuvha ezwi lyoMusita gomuwa pokukwama nkenye apa mavyukiso gendi. Eyi kwa kwatera mo kulimburukwa ava ga horowora va mu vatere mokupitisira siunda. Momazuva gendi, Jesus kwa horowere varongwa novapositoli va pitisire vasikuli vendi. Jesus kwa va tantere va ronge ‘nokulisa nonzwigona dendi.’ (Mat. 28:20; resa Johanesa 21:15-17.) Ngomu va twikira kuzuvhisa mbudi zongwa, vantu wovanzi kwa ya kara varongwa vaKristusa, yipo Jesus ga horowora Vakriste wovagara ava va kura pampepo va pakere mbili nombungakriste.—Efe. 4:11, 12.

6 Pokuuyungisa vakuronambunga womoEfeso, mupositoli Paurusa kwa likidire asi mpepo zokupongoka yizo za va horowora va “kare vasita wombungakriste zaKarunga.” (Yirug. 20:28) Ayo ya lifana novakuronambunga vanaina, morwa awo kuvahorowora kuliza noyihepwa yomoMatjangwa aga za retesa po mpepo zokupongoka. Yipo nye, kulimburukwa vakuronambunga kulikida efumadeko kwaJehova noku kwaJesus, Vasita vavali wovanene. (Ruk. 10:16) Ezi yizo konda zomulyo po zeyi natu limburukwira vakuronambunga. Nye pwa kara hena nokonda dimwe deyi natu limburukwira komavyukiso gawo.

7. Ngapi vakuronambunga ava ku vatere o kare nelikwatakano lyewa naJehova?

7 Makorangedo nomavyukiso aga ava gava vakuronambunga kovanavazinyawo nkenye apa kugagusa moBibeli. Sitambo seyi ava gavere mavyukiso kapisi sokuvatantera omu nava paruka. (2 Kol. 1:24) Nye sokuvavatera yipo vene va ture po matokoro gomawa kuliza nonompango domoBibeli. Ano eyi kuvatera mbungakriste zi kare mouumwe nomombili. (1 Kol. 14:33, 40) Vakuronambunga “kutakamesa nomwenyo,” eyi kutanta asi va kara neharo lyokuvatera womombungakriste va kare nelikwatakano lyewa naJehova. Yipo nye ava gavere usimbu evatero nsene munazinyetu gumwe kuna kuhara kutura epuko ndi ana ‘lipuka.’ (Gar. 6:1, 2; Juda 22) Ose twa kara nonokonda dononzi donongwa deyi natu ‘limburukwira vapitisili.’—Resa Vahebeli 13:17.

8. Ngapi vakuronambunga ava popere siunda saKarunga?

8 Ngomusita, mupositoli Paurusa kwa rondwere vanavazina womoKorosi asi: “Omu takamese, walye ava mu diinine po vantu nounongo nomasanseko goyimpempa aga ga tunda konompo dovantu nekepangero lyonompepo douzuni, ya hana si yokutunda kwaKristusa.” (Koros. 2:8) Erondoro eli kutuvatera tu dimburure konda zimwe zeyi ya karera nomulyo mokulimburukwa mavyukiso gokutunda kovakuronambunga. Awo kupopera vapuli vakwawo koyininke eyi nayi vhura kuvagusa ko kwaJehova. Mupositoli Peturusa kwa rondora asi ‘vaporofete woyimpempa novarongi woyimpempa’ kuhetekera ko kupukisa Vakriste va dire kulimburukwa Jehova.  (2 Pet. 2:1, 14) Vakuronambunga naina nawo va hepa kugava marondoro gokulifana nsene hepero. Ngovagara woVakriste wokukura pampepo, awo va diva yoyinzi meparu. Awo kwa va horowora va kare vakuronambunga morwa kwa yi likida asi va kwata nawa egano Matjangwa ntani va diva kuronga usili woBibeli. (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9) Ekuro lyawo lyopampepo nounongo wawo womoBibeli kuvavatera va gave mavyukiso gomawa kovanavazinyawo.

Ngomu musita a popere siunda, vakuronambunga kupopera mbungakriste (Tara paragarafu 8)

MUSITA GOMUWA KULISA NONZWI NOKUDIPOPERA

9. Ngapi Jesus a gava nondya dopampepo noku vyukisa mbungakriste naina?

9 Jehova kuruganesa mbunga zendi mokugava nondya dopampepo koVakriste navenye mouzuni mudima. Ose kugwana mapukururo gomoMatjangwa kupitira moyimbapiratjangwa yetu. Poyiruwo yimwe mbunga zaJehova kugava mavyukiso gokuvyukilira kovakuronambunga, yi kare asi kupitira monombilive ndi kovatareli wokudingura. Mononkedi dangoso, yimo nonzwi adi gwana mavyukiso gomawa.

10. Situmbukira musinke va kara naso vakuronambunga kwava va tunda mo mombungakriste?

10 Vasita wovawa kwa kara nositumbukira sokupopera nokupakera mbili womombungakriste, unene po ava vana kuvera pampepo ndi ava ava tura mapuko gomanene. (Resa Jakopo 5:14, 15.) Vamwe vawo kwa tunda mombungakriste ntani kwa hageka kukarera Karunga.  Moukaro wangoso, mukuronambunga gomuwa nga ruganesa nonkondo dendi mokupapara nonzwi dokuzumbana nokudikorangeda di tengure kombungakriste. Jesus kwa tanta asi: “Naguhyeni gemeguru yimo ngorooro ga hara asi potunona otu ngano paha kana kamwe.”—Mat. 18:12-14.

NGAPI NATU TARA MAPUKO GOVAGENDESI?

11. Morwasinke vamwe ayi va digoperere kukwama epitisiro lyovakuronambunga?

11 Jehova naJesus vasita wokusikilira mo. Ano vasita ava va pa situmbukira sokupakera mbili mbungakriste, kapi va sikilira mo. Eyi kuvhura kuninkisa vamwe va dire kukwama epitisiro lyovakuronambunga. Awo kuvhura kugazara asi: ‘Vakuronambunga kuna kara vantu ava va dira kusikilira mo ngwendi nyose. Morwasinke natu purakenena komapukururo gawo?’ Yimo, vakuronambunga kapi va sikilira mo. Nye twa ha demenena kokudira kusikilira mo kwawo ndi komapuko gawo.

12, 13. (a) Mapuko musinke va tulire vagara vamwe ava ga horowere Karunga mokupitisira vantu vendi? (b) Morwasinke Jehova ga pulisilire mapuko govakareli vendi va ga tjange moBibeli?

12 Matjangwa kwa tumbura kuhamena mapuko govagara ava ga ruganesere Jehova mokupitisira vantu vendi mosiruwo sanare. Pasihonena, Ndafita kwa kere hompa goVaisraeli ogu va gwavekere, nye konyima ga ya zonene kwaKarunga. Age kwa honderere nomukadikwara nokudipagesa mugara gwendi. (2 Sam. 12:7-9) Gazara hena mupositoli Peturusa. Nampili ngomu va mu pere situmbukira sosinene mombungakriste, nage ga tulire epuko lyenene. (Mat. 16:18, 19; Joh. 13:38; 18:27; Gar. 2:11-14) Kugusa ko Jesus, kwato muntu ga sikilira mo kutunda tupu apa ga zonene Adamu naEva.

13 Morwasinke Jehova ga pulilisire mapuko govakareli vendi va ga tjange moBibeli? Konda zimwe kuna kara asi age kuvhura kuruganesa vantu wokudira kusikilira mo va pitisire vakareli vendi. Age kwa yi rugana eyi kutunda kwanare. Yipo nye, twa ha ruganesa kudira kusikilira mo kovakuronambunga ngeligusa-gusomo lyokusivana ndi tu ncenune epitisiro lyawo. Jehova kundindira ko kwetu tu fumadeke vagara owo nokuvalimburukwa.—Resa Exodus 16:2, 8.

14, 15. Yisinke natu lirongera ko omu Jehova nga uyungisa vantu vendi womosiruwo sanare?

14 Naina, kulimburukwa owo ava pitisire kuna kara sininke somulyo unene. Gazadara ko omu Jehova nga uyungisa vantu vendi poyiruwo yomaudigu mosiruwo sanare. Apa Vaisraeli va tundire moEgipite, Karunga kwa va uyungisire kupitira mwaMosesa naArona. Vaisraeli mokuparuka ehepeko lyomurongo, va hepere kulimburukwa mavyukiso gokukara nomurarero gokulikarera pokudipaga nzwigona nokukwita-kwita honde zazo koyikuruvarero yomavero gawo. Mavyukiso ogo kapi va ga gwene kutundilira meguru, nye va hepere kupurakena komasimbi gawo, ava nga pe Mosesa mavyukiso. (Ex. 12:1-7, 21-23, 29) Momaukaro gangoso, Mosesa nomasimbi goVaisraeli yiwo ngava gava mbudi kovantu zokutunda kwaJehova. Vakuronambunga naina nawo kuna kurugana yokulifana.

15 Mokulifana, nove kuvhura o gazare ko yihorokwa yimwe yomoBibeli apa Jehova ga geve mavyukiso kupitira movantu ndi movaengeli. Momaukaro nagenye aga, Karunga kwa yi mwene asi ya wapa mokugava yitumbukira kwava  wopeke. Nontumi ngadi uyungire medina lyendi, ntani ado ngadi tantere vantu eyi va hepa kurugana yipo va paruke posiruwo soudigu. Tu kareni nehuguvaro asi Jehova kuvhura nga rugane yokulifana poHarumagedoni. Yosili, nkenye mukuronambunga ogu va pa situmbukira sokukarera po Jehova ndi mbunga zendi ga hepa kutakamesa mokudira kuruganesa upangeli wendi mepuko.

“SIUNDA SIMWE TUPU NOMUSITA GUMWE TUPU”

16. “Ezwi” musinke twa hepa kupurakena?

16 Vantu vaJehova kwa kara ‘mosiunda simwe’ mepitisiro ‘lyomusita gumwe tupu,’ Jesus Kristusa. (Joh. 10:16) Jesus kwa yi likidire asi age nga kara kumwe novarongwa vendi “dogoro nokouhura wouzuni.” (Mat. 28:20) NgaHompa gemeguru, age kuna kugendesa yihorokwa nayinye eyi yina kutwaredesa kezonaguro lyouzuni ou waSatana. Mokukara mouumwe nemepopero lyosiunda saKarunga, twa hepa kupurakena ‘kezwi konyima zetu,’ eli lina kututantera eyi natu rugana. “Ezwi” eli kwa kwatera mo eyi azi tu tantere mpepo zokupongoka zaKarunga kupitira moBibeli ntani neyi a uyunga Jehova naJesus kupitira movagendesi ava va horowora.—Resa Jesaya 30:21; Ehororo 3:22.

Vakuronambunga kurugana unene mokupopera mapata govareti wovadike komapukiso (Tara paragarafu 17, 18)

17, 18. (a) Mosiponga musinke sina kara siunda saKarunga, nye ehuguvaro musinke twa kara nalyo? (b) Yisinke ngatu ka lironga mosirongwa sokukwama ko?

17 Satana kwa mu singonona ‘ngwendi nyime gokununga, ana kupapara ogu na lipapagwira.’ (1 Pet. 5:8) Ngwendi sikasama somowiza, age kuna kunomena siunda pokundindira mpito zokuhomokera ava vana kuligora ko kosiunda. Ezi yizo konda zomulyo zeyi natu karera pepi nosiunda ‘noMusita ntani novatakamesi wonomwenyo detu.’ (1 Pet. 2:25) Kuhamena ava ngava ka paruka poudigu wounene, Ehororo 7:17 kwa tanta asi Jesus ‘Nzwigona, musita gwawo, nga va twara komarunone gomema gomwenyo, ano Karunga nga kokota ko mahodi gawo nagenye.’ Ee, ehuguvaro musi kouwa!

18 Ngomu tuna zogere situmbukira somulyo sovakuronambunga ngovagendesi, ya wapa tu lipure asi: Ngapi vakuronambunga nava divilisa asi kuna kutekura siunda saJesus monkedi zongwa? Elimbururo ngava ka li zogera mosirongwa sokukwama ko.