Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Vakurona—rongeni vana veni kutundilira koukeke

Vakurona—rongeni vana veni kutundilira koukeke

BIBELI kutanta asi: “Vana, yigava yaHOMPA, awo etungikozuni.” (Epis. 127:3) Eyi yiyo vakurona woVakriste ava karere noruhafo rorunene apa ava hampuruka mukeke.

Ehampuruko lyomunona kureta ruhafo nye hena noyitumbukira yoyinene. Mokuninka asi munona a kure nawa, ga hepa nondya donongwa nkenye apa. Mokuninka asi munona a kwaterere koukareli wousili, ga hepa nondya dopampepo nomavyukiso govakurona ava vana kuhetekera ko kumuronga nompango daKarunga. (Yis. 1:8) Siruwoke erongo lyangoso lya hepa kutameka, ntani yisinke nayi hamena mo?

 VAKURONA VA HEPA MAVYUKISO

Bibeli kututantera mugara gedina Manowa, ogu ga tungire mositata saSowara moIsraeli zanare. Muengeli gwaJehova kwa divisire Manowa asi mukadendi gonganze nga hampuruka munona gomugara. (Vap. 13:2, 3) Manowa gomulimburukwi namukadendi kwa hefe unene apa va zuvhire mbudi ozo. Nye hena va kere nosinka sosinene kuhamena omu ngava rera munona ogo. Yipo Manowa ga kandererere asi: ‘Na kanderere HOMPA, muntu goge ogu wa tumine ngano to mu ninki hena a tengure kwetu, a ya tu tantere omu ngatu mu rugana ogo mumati ngava hampuruka.’ (Vap. 13:8) Manowa namukadendi kwa rongere munawo gomumati, Simisoni, kuhamena noveta daKarunga, ntani kumoneka asi age ga tambwire eyi va mu rongere. Bibeli kutanta asi: “Makura mpepo zaHOMPA tazi tameke kumugendesa.” Ngoyitundwamo, Simisoni nga rugana yirugana yoyinzi yoyitetu ngomupanguli gomoIsraeli.—Vap. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

Manowa kwa hundilire evyukiso omu na rera munona ogu ngava hampuruka

Siruwoke erongo lya hepa kutameka? Kutunda ‘kounona’ ndi koukeke wendi, Timoteusa kwa mu rongere “matjangwa gokupongoka,” ozina Eunike nozinakuru Roise. (2 Tim. 1:5; 3:15) Yipo nye, awo kwa tamekere kuronga Timoteusa kutunda ukeke wendi.

Ayo ya wapa kovakurona woVakriste va hundire evyukiso nokutura po mawapaiko komeho zosiruwo yipo va tameke kuronga munawo kutunda ‘kounona’ ndi koukeke. Yisewe 21:5 kutanta asi: “O faneke nawa yuma yoge ngo gwane mo yoyinzi.” Komeho zokuhampuruka mukeke, vakurona va hepa kuliwapaikira nawa. Kuvhura va tjange yihepwa nayinye yomukeke. Nye ya kara hena nomulyo va ture po mawapaiko omu ngava ronga mukeke ogo kuhamena Jehova. Sitambo sawo sa hepa kukara sokutameka kumuronga konyima tupu zokumuhampuruka.

Buke ezi za faturura omu mukeke a kuru dogoro a kare mukondi kwa tanta asi konyima tupu zokumuhampuruka siruwo oso yipo uruvi wendi au tameke kudiva usimbu yininke. Yipo nye ya karera nomulyo kovakurona va ruganese siruwo oso mokuronga munawo kuhamena Jehova nonompango dendi!

Zinya gumwe gomuzuvhisi gokukarerera kwa uyunga kuhamena munwendi gomukadona asi: ‘Ame ngani mu simbi moyirugana yokuzuvhisa kutunda tupu apa ga gwanesere kwedi kumwe. Nampili ngomu ga dilire kudiva yuma nye nina si huguvara asi ga gwanenene mo uwa moyirugana yokuzuvhisa. Apa ga ya kere nonomvhura mbali, age nga gava yitratate kovantu ava ngatu gwana moyirugana yokuzuvhisa.’

Vakurona kuvhura kugwanena mo yitundwamo yoyiwa nsene va ronga munona kutunda ukeke. Nye vakurona va yi diva asi eyi kapisi ureru.

“NKENYE AKA KARUWO MUNA GWANA, KUKARUGANESA NAWA”

Vakurona kuvhura kuvadigopera mokuronga vanona morwa awo kapi ava purakene siruwo sosire. Nampili ngomu va kara neharo lyokudiva yininke nye ureru kuvadonganesa yininke eyi ava mono. Ngapi omu vakurona nava vatera vana vawo va purakene eyi vana kuvaronga?

Tu konakoneni eyi ga uyungire Mosesa. Deuteronomium 6:6, 7 kwa tanta asi: “Narumwe si asi o divare nompangera edi nina kukupa naina. O di ronge vana woge. To di va sansekere nsene membo ono kara ndi morugendo ndi kuna kupwizumuka ndi to rugana.” ‘Kuronga’ kutanta asi kurugurura kuuyunga yininke dogoro yi kakatere momagano gomunona. Munonagona kwa fana ngwendi sitji esi sa hepa mema nkenye apa. Mokumona asi erugururomo kuvatera vakondi va diworoke yininke yomulyo, ayo kuvatera hena unene vanona.

Kuronga vanona usili wokuhamena Karunga kutanta asi vakurona va hepa kulitulira po siruwo sokukara novana vawo. Mouzuni ou wouyiviyauka, kulitulira po siruwo sangoso kuvhura kukara udigu. Mupositoli Paurusa kwa korangedere Vakriste asi “nkenye aka karuwo muna gwana, kukaruganesa nawa” moyininke yomulyo. (Efe. 5:15, 16) Ngapi vakurona nava yi rugana eyi? Mukuronambunga gumwe ogu mukadendi muzuvhisi gokukarerera, awo va litulilire po siruwo sokugwanena po sokuronga munawo nesi sokukwatesa ko mbungakriste ntani sokoyirugana, nye nampili ngoso kapi ya kere ureru  kwawo. Ngapi omu va tulisire po siruwo sokuronga munawo gomukadona? Guhya kwa tanta asi: “Nkenye ngurangura komeho ni ze koyirugana, name namukadange ngatu resere munwetu Buke zange zomasimwititi goBibeli ndi Konakona Matjangwa nkenye ezuva. Ngurova, ngatu mu resere komeho a ka rare, ntani ngatu mu simbi moyirugana yokuzuvhisa. Ose kwa ruganesere nkenye karuwo mokumuronga kutundilira koukeke.”

‘VANONA NGWENDI YIKUTJI’

Tuna hara vana vetu va kure va ka kare vakurona wonondunge. Nye sitambo setu sosinene kuna kara sokuvaronga yipo va hare Karunga nomutjima gwawo nagunye.—Mar. 12:28-30.

Episarome 127:4 kwa tanta asi: ‘Mugara ogu ga kara novana wovagara, nsene simpe vanona, awo ngwendi yikutji mokuwoko komukwayita.’ Bibeli kwa fanekesa vanona koyikutji eyi va hepa kuyivyukisa oku yina tamba. Muponyi kapi a vhuru kutengwida sikutji nsene ana si ponyo. Mokulifana, vakurona kapi ava vhuru kutengwida vana vawo koukeke nsene vana kuru va kare vakondi. Eyi yiyo ya karera nomulyo asi va ruganese nawa siruwo oso mokuronga vana vawo va kwame nompango daKarunga nokudihara.

Mupositoli Johanesa kwa tjenge kuhamena vantu ava ga vaterere va kare vakareli vaJehova pokutanta asi: “Kutupu hena ehafo eli lya pitakana pweli lyokuzuvha asi vana vange tava kwama usili.” (3 Joh. 4) Vakurona woVakriste nawo kuhafa apa ava mono vana vawo kuna ‘kukwama usili.’