Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Elisa kwa mwene etemba lyomundiro—Ove ngapi?

Elisa kwa mwene etemba lyomundiro—Ove ngapi?

Hompa gwaSiliya kwa here kudipaga muporofete gwaKarunga Elisa yipo va mu sikwire kositata saDotani. Masiku, hompa gwaSiliya ta tumu mbunga zovakwayita nononkambe noturukara toyita koDotani. Momasasiku, vakwayita tava kundurukida sitata.—2 Vah. 6:13, 14.

Ano apa ga pindukire mukareli gwaElisa a pwage ponze, ta mono vakwayita. Makura ta tengura kwaElisa tanta asi: “Ngapi omu natu rugana?” Elisa ta limburura asi: “Wa ha tjira, morwa wokoyiha yetu vanzi kupitakana wokoyiha yawo.” Makura Elisa ta kanderere asi: “HOMPA, mahura meho gendi a mone ko!” Bibeli kwa twikira ko asi: “HOMPA makura ta mahura meho gomukareli gwaElisa, ta mono ndundu nazinye kuna zura nonkambe noturukara toyita tomundiro kuna kundurukida Elisa.” (2 Vah. 6:15-17) Yisinke natu lirongera ko kosihorokwa esi ntani nayimwe yemeparu lyaElisa?

Elisa kapi ga kere nowoma apa va va kundurukidire Vasiliya morwa age kwa huguvarere mwaJehova nokumona nonkondo dendi dokupopera. Naina kapi tatu vhuru kundindira yitetu, nye twa diva asi Jehova kupopera vantu vendi ngombunga. Ayo kwa fana ngwendi kuna tu kundurukida nonkambe noturukara tomundiro. Nsene tu yi “mona” nomeho getu gepuro ntani nsene tu huguvara nkenye apa mwaKarunga Jehova, ngatu kara “mompora” nokugwana matungiko gendi. (Epis. 4:8) Tu konakoneni omu natu gwanena mo uwa moyihorokwa yimwe yemeparu lyaElisa.

ELISA TA KARA MUKWAFI GWAELIYA

Apa Elisa ga purwire mepya, muporofete Eliya kwa mu wizilire nokuyamudwareka erwakani. Elisa ga divire eyi ya tente. Elisa ta ninki sipito sokurekerera oguhwe nozina, makura ta zi a ka kwame Eliya. (1 Vah. 19:16, 19-21) Morwa Elisa ga ligeve mokukarera Karunga momunene, ta ya kara siruganeso saJehova ntani konyima kwa ya kere muporofete mevango lyaEliya.

Elisa nga ruganene Eliya konyara nomvhura ntazimwe. Elisa ‘kwa kere mukwafi gwaEliya’ ogu nga  mu tjire mema komawoko. (2 Vah. 3:11) Momazuva gena, vantu ngava li nomawoko, va hana marutungo ndi nombere ndi yiruganeso yimwe yokulisa. Konyima zokulya, mukwafi nga tjire mema komawoko gahekurwendi a likuhwe. Yirugana yimwe yaElisa kwa kere ngwendi kwato mulyo. Nampili ngoso, age kwa yi tere asi mulyo kukara mukwafi gwaEliya.

Naina, Vakriste wovanzi kulihameka moyirugana yokulisiga-siga yosiruwo nasinye. Epuro neharo yiyo ayi va tumangeda va ruganese nonkondo dawo mokukarera Jehova. Yirugana oyo kwa kwatera mo kusiga mambo gawo va ka rugane koBeteli ndi kosirugana setungo nayimwe hena ngoso, eyi ava tara wovanzi ngwendi kwato mulyo. Kwato Mukriste na sensa yirugana yangoso morwa Jehova kuyitara asi mulyo.—Heb. 6:10.

ELISA KAPI GA SIGIRE SIRUGANA SENDI

Komeho Karunga a ‘damune Eliya a mu tware nekundungu meguru,’ Eliya yipo ga tundire moGiligali a ze koBeteli. Eliya makura tantere mukwafi gwendi asi a kare, nye Elisa ta limburura asi: “Kapisi nyame nani ku siga.” Ngomu va twikilire kugenda, Eliya kwa tumangedere yikando yivali Elisa asi a kare nye kapi ya mu tompokere. (2 Vah. 2:1-6) Moomu tupu Rutu ga dilire kusiga Naomi, yimo Elisa nage ga dilire kusiga Eliya. (Rutu 1:8, 16, 17) Morwasinke? Morwa Elisa kwa likidire rupandu kosirugana esi ga mu pere Karunga a kare mukwafi gwaEliya.

Elisa kwa tu tulira po sihonena sosiwa. Nsene tu gwana yitumbukira yimwe mombunga zaKarunga, ngatu yi tara asi mulyo nsene tu diworoka asi ose kuna kukarera Jehova. Ezi kuna kara mfumwa zonene.—Epis. 65:4; 84:10.

“TANTA EYI ONO HARA ASI YIYO NANI KU RUGANENA”

Ngomu vagara ava va gendere kumwe, Eliya ta tantere Elisa asi: “Tanta eyi ono hara asi yiyo nani ku ruganena.” Ngwendi moomu tupu Saromo ga hundilire yininke yopampepo nage Elisa yimo. Age kwa hundilire a ‘gwane ko nonkondo kwaEliya.’ (1 Vah. 3:5, 9; 2 Vah. 2:9) Elisa kwa hundilire eyi nayi mu dimbwilisa asi mukwami gwaEliya. Ntani hena, Elisa kwa here kukara nonkareso zouradi ngwendi zaEliya, ogu nga ‘ruganene HOMPA gelike thi.’—1 Vah. 19:13, 14.

Ngapi omu Eliya ga limbwilire kehundiro lyomukwafi gwendi? Muporofete kwa tente asi: “Yikukutu eyi ono nyenene. Ano nsene no mona nge apa nava gusa nge po poge, diva asi eyi ono hara no yi gwana. Nsene kapi no mona nge, diva asi kapi no yi gwana.” (2 Vah. 2:10) Elimbururo lyaEliya kwa kere nomatanto gavali. Lyokuhova, Karunga gelike ga vhulire kutokorae nsene Elisa na gwana eyi ga hundilire. Lyauvali, nsene Elisa na gwana eyi ana hundire, ga hepere kukwaterera ketokoro lyendi lyokukara naEliya, yi kare asi yisinke na ligwanekera nayo.

EYI GA MWENE ELISA

Karunga ga pere Elisa eyi ga hundilire ndi? Bibeli kutanta asi: “Hava hokwa kugenda oku tava uyunga, va liharuka ko, etemba lyomundiro nononkambe domundiro yina kuvapita pokatji. Eliya kwa genderere mekundungu a ronde meguru. Ano Elisa eyi ga yi mona, ta zigire.” * Eli kwa kere elimbururo lyaJehova kehundiro lyaElisa. Elisa kwa mwene Eliya kuna kumugusa po pwendi, ano ga gwene ko kononkondo daEliya nokukara muporofete gwaKarunga.—2 Vah. 2:11-14

Elisa kwa damwine erwakani lyaEliya eli lya mu gwire makura ta li dwara. Erwakani olyo kwa dimbwilisire Elisa ngomuporofete gwaKarunga. Umbangi umwe hena ou wa likidire asi ana gwana nonkondo kuna kara apa ga rugene sitetu sokugaununa mema gomomukuro gwaJorodana.

Elisa kapi ga divarere eyi ga mwene apa Eliya va mu damwine mekundungu. Nkenye muntu kuvhura kutetuka pokumona etemba lyomundiro nononkambe domundiro! Yininke oyo kwa geve umbangi kwaElisa asi Jehova ana mu pe eyi ga hundilire. Apa Karunga a limburura makanderero getu, kapi atu mono emoneko lyetemba lyomundiro nononkambe domundiro. Nye kuvhura tu yi dive asi Karunga kuruganesa nonkondo dendi dononene a divilise asi mpango zendi kuna kusika mo. Apa  atu dimburura asi Jehova kuna kutungika ruha rwepevhu rombunga zendi, ayo kukara ngwendi ose kuna ‘kumona’ omu lina kugenda etemba lyendi.—Hes. 10:9-13.

Elisa ga mwene yininke yoyinzi eyi ya mu pere ehuguvaro mononkondo daJehova dononene. Mpepo zaKarunga zokupongoka kwa nkondopekere muporofete a rugane yitetu 16, yinzi kupitakana eyi ga rugene Eliya. * Sikando sauvali Elisa ga mwene nonkambe noturukara toyita tomundiro kuna kara apa ga kere moDotani, apa va mu kundurukidire vakwayita Vasiliya.

ELISA KWA HUGUVARERE MWAJEHOVA

Nampili ngomu da mu kundurukidire nonkore moDotani, Elisa kapi ga kere nowoma. Morwasinke? Morwa age kwa kere nepuro lyenene mwaJehova. Nose twa hepa epuro lyangoso. Yipo nye, tu hundireni Karunga a tu pe mpepo zendi zokupongoka yipo tu likide epuro noyiyimwa yazo yimwe.—Ruk. 11:13; Gar. 5:22, 23.

Eyi ya horokere moDotani kwa nkondopekere epuro lyaElisa mwaJehova nomovakwayita vendi wovaengeli. Karunga kwa tumine vaengeli vendi va ya kundurukide sitata nokupopera Elisa kononkore dendi. Karunga kwa parwire Elisa nomukareli gwendi pokuzuguma utwiku kononkore dawo. (2 Vah. 6:17-23) Moyiruwo nayinye oyo yoyidigu, Elisa kwa likidire epuro nokuhuguvara unene mwaJehova.

Ngwendi Elisa, nose tu huguvareni mwaJehova Karunga. (Yis. 3:5, 6) Nsene tu rugana ngoso ‘Karunga nga tu fira nkenda, nokututungika.’ (Epis. 67:1) Yimo, kapi dina tu kundurukida nonkambe noturukara tomundiro. Nye posiruwo ‘soudigu wounene,’ Jehova nga tu popera ngombunga. (Mat. 24:21; Ehor. 7:9, 14) Ano ngesi tu twikireni kudiworoka asi Karunga yige “utjiliro wetu.”—Epis. 62:8.

^ para. 16 Eliya kapi va mu twere meguru omu ga kara Jehova novaengeli. Tara Ruhungu 15 Sitarara 1997, epenuno 15.

^ para. 19 Tara Ruhungu 1 Siwogedi 2005, epenuno 10.