RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Kudumogona 2013

Sifo esi kufaturura omu natu lironga Bibeli yipo tu ruganese unongo waKarunga moyirugana yokuzuvhisa nemeparu lyetu.

Awo kwa ligeve vene—moMeksiko

Diva asi vadinkantu vangapi va funda po maudigu yipo va tamunune sirugana sawo sokuzuvhisa.

Gwanena mo uwa mokuresa Bibeli

Mokugwanena mo uwa moBibeli ntudi twa hepa kuzilironga nokusikisa mo marongo gazo. Lironga omu no ninka ereso lyoge lyoBibeli li kare lyokuhafesa.

Kuruganesa nonkango daKarunga ngaku ku vatera nava wopeke

Ove kutara Bibeli asi mulyo ndi? Kukonakona 2 Timoteusa 3:16 ngayi tunga epuro lyoge mouhwi wokutunda kwaJehova.

ESIMWITILI

Nomvhura norontano mosirugana souzuvhisi wosiruwo nasinye mosirongo somaterengenze

Resa esimwititi lyaAili naAnnikki Mattila, ava va lirongere kuhuguvara mwaJehova apa va kere vazuvhisi wosiruwo nasinye koMuzogo gwaFinland.

‘Horowora’ yomulyo po

Ose twa kara nomfumwa zokukara ruha rombunga zaKarunga mouzuni mudima. Ngapi natu likida asi kuna kukwatesa sirugana esi zina kurugana naina?

“Walye atu rorokeni”

Yisinke nayi tu vatera tu kare noupampi mosirugana saJehova nokukwama egendeso lyombunga zendi?

Wa yi diva ndi?

Jesus kapi kwa pumbire asi ntembeli ngava zi zonagura. Ntembeli zomoJerusarema ezi va zonagwire momvhura 70, va zi tungwilire hena ndi?