Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Ya ha ku kondera nkenye eyi kugwana efumano lyaJehova

Ya ha ku kondera nkenye eyi kugwana efumano lyaJehova

“Nsene to linunupike, tava ku fumadeke.”—YIS. 29:23.

1, 2. (a) MoRuhebeli nkango “efumano,” yisinke za tamba? (b) Mapuro musinke natu ka zogera mosirongwa esi?

APA o zuvhu nkango “efumano,” yisinke a yi wiza momagano goge? MoBibeli nkango zoRuhebeli va toroka “efumano” kwa tamba komukumo gosininke. Mosiruwo sanare yimaliwa yoyitenda ngava yi ruganesa koyivera yongorodo ndi yosisiliveli. Mulyo goyimaliwa kwa korerere komukumo gwayo. Yipo nye, nkango va toroka “efumano” kuvhura kutamba kosininke sa kara nomulyo ndi sokutetukisa.

2 Rorunzi vantu kufumadeka ava va kara nononkondo dokupangera ndi ava va divikwa. Nye apa Karunga a gava efumano komuntu, yisinke a tara? Yisewe 22:4 kutanta asi: “O limburukwe kwaHOMPA, to linunupike, makura ngo gwane maugawo mefumano nomwenyo gomure.” Murongwa Jakopo kwa tjanga asi: “Linunupikeni kosipara saHompa, makura age a mu nenepeke.” (Jak. 4:10) Efumano musinke a gava Jehova kovantu? Yisinke nayi tu kondera mokuligwana? Ngapi natu vatera wopeke va li gwane?

3-5. Ngapi omu Jehova a gava efumano kwetu?

3 Muepisarome ga yi pulire asi Jehova nga mu pa efumano. (Resa Mapisarome 73:23, 24.) Ngapi omu Jehova a gava efumano kovantu wokulimburukwa? Pokuvahafera nokuvatungika mononkedi dokulisiga-siga. Pasihonena, age kuvavatera va kwate egano mpango zendi nokuvapulisira va kare nelikwatakano lyenene nendi.—1 Kol. 2:7; Jak. 4:8.

4 Jehova hena kutupa efumano pokutupulisira tu zuvhise mbudi zongwa. (2 Kol. 4:1, 7) Apa atu hamberere Jehova pokulihameka moyirugana yokuzuvhisa, ose kugwana efumano kwendi ntani wopeke kugwanena mo uwa. Jehova kwa tumbwidira  asi: “Ogu nga fumadeka nge name ngani mu fumadeka.” (1 Sam. 2:30) Jehova kufumadeka ava ava zuvhisa pokuvahafera ntani wopeke mombungakriste kuvapandadeka.—Yis. 11:16; 22:1.

5 Ngapi ngali ka kara eparu lyovantu ava va ‘huguvara mwaJehova’? Awo kwa va tumbwidira asi: ‘Age nga va pa nonkondo dokugusa sirongo. Awo ngava yi limonena omu vana kupwa mo vadinikarunga.’ (Epis. 37:34) Vakareli vaKarunga kwa kara nehuguvaro lyokukaparuka narunye.—Ps. 37:29.

“AME KAPI NA HEPA EFUMANO LYOMOVANTU”

6, 7. Morwasinke vantu wovanzi va dilire kupura asi Jesus yige Mesiyasa?

6 Koyili yimwe nayi tu kondera mokudira kugwana efumano lyaJehova ndi? Nhi. Pasihonena, kuvhura tu kare nosinka unene kuhamena magano govantu ava va dira kukara nelikwatakano lyewa naKarunga. Eyi yiyo vapangeli vamwe womomazuva gaJesus va rugene. Mupositoli Johanesa kwa tjanga asi awo kwa tulire epuro mwaJesus “nye morwaVafalisayi yiyo va dilire kuyipwagesa, neisi nava va tjida mo mosinagoge. Yeeyi va here po kufumana komeho zovantu kupita zaKarunga.” (Joh. 12:42, 43) Vapangeli vena kapi ngano va hepere kukara nosinka seyi va gazarere Vafalisayi.

7 Jesus kwa fatwilire eyi wovanzi va dilire kupura asi age Mesiyasa. (Resa Johanesa 5:39-44.) Muhoko gwaIsraeli kwa ndindilire Mesiyasa nomvhura dononzi. Apa Jesus ga tamekere kuzuvhisa, vamwe nampo va kwete egano uporofete waNdaniyera asi Mesiyasa ntaantani nga wize. Komeho zoyo, vamwe kwa gazarere asi Johanesa Mukuhwi “nampo yige Mesiyasa.” (Ruk. 3:15) Nye apa ga wizire Mesiyasa, valirongi woMatjangwa kapi va mu pulire. Morwasinke? Jesus ga tumbwire konda apa ga va pulire asi: ‘Ngapi omu nomu vhura kupura, one vantu ava omu lipaape efumano, nye efumano lyaKarunga gelike kapi omu li papara?’

8, 9. Pokuruganesa sifanekeso souzera, ngapi omu efumano lyokovantu nali vhura kukara mulyo unene kwetu kupitakana lyaKarunga?

8 Pokuhetakanesa efumano nouzera, ose kuvhura tu kwate nawa egano omu efumano lyokovantu nali vhura kukara mulyo unene kwetu kupitakana efumano lyaKarunga. Uzuni kwa zura uzera. Kuvhura o diworoke siruwo simwe wa tere keguru nokumona nombungururu dononzi ndi? ‘Epaimo lyonombungururu’ lya ku tetukisire. (1 Vakolinte 15:40, 41) Moyitata yimwe, kwa kara mo noramba dononzi ano kapisi ureru kumona nombungururu. Morwasinke? Morwa uzera wokonoramba domoyitata kupaima unene kupitakana wonombungururu ndi? Hawe! Kuna kara asi uzera wonoramba odo kwa tu kara pepi ntani kutudonganesa kumona nombungururu. Mokumona uzera wonombungururu twa hepa kukara ure nonoramba odo.

9 Mokulifana, efumano lyokovantu kuvhura kutuninkisa tu mone ngwendi efumano lyaJehova kwato mulyo. Vantu wovanzi kapi ava tambura mbudi zongwa morwa kutjira eyi nava va gazarera vakaume ndi vanekoro. Nampili vakareli vaJehova kuvhura va kare nosinka unene kweyi nava va gazarera wopeke. Pasihonena, mudinkantu tava mu pe mukunda omu va mu diva a zuvhisire mo. Nye sinzi sovantu kapi va mu diva asi nage gumwe goNombangi daJehova. Kuvhura a kare nowoma nokunyoka kuzuvhisira momukunda ogo ndi? Sihonena simwe kuna kara sagumwe ogu ana hara kurugana unene mosirugana  saJehova, nye wopeke tava mu zoro morwa sitambo sendi. Kuvhura a purakene kowo ava dili kutara sirugana saJehova asi mulyo ndi? Ndi nampo gumwe ana tura nzo zonene. Kuvhura a horeke nzo zendi morwa kutjira kuzumbanesa situmbukira sendi mombungakriste ndi morwa kapi ana hara kukoresa vekoro novakaume vendi ndi? Nsene age kutara asi ukaume wendi naJehova kuna kara sininke somulyo kwendi nga pura evatero kovakuronambunga.—Resa Jakopo 5:14-16.

10. (a) Yisinke nayi vhura kuhoroka nsene tu kara nosinka unene kuhamena eyi nava tu gazarera wopeke? (b) Yisinke nayi horoka nsene tu linunupika?

10 Nampo ove kuna kutura po ezokomeho pampepo nye mupuli mukweni ta ku pe mapukururo. Kuvhura o ga tambure nokugwanena mo uwa ndi? Ndi kuvhura o ga nyoke morwa elinenepeko nokulizuvha asi to zumbanesa mfumwa zoge nokuligusa-gusa mo kweyi ono rugana ndi? Tu tante asi ove kuna kurugana kumwe novapuli vakweni. Morwa magano goge gomawa nokurugana koge unene, kuvhura nye o kare nosinka asi yilye nava pandadeka po ndi? Nsene ngo kara moukaro wangesi, diworoka asi “nsene to linunupike, tava ku fumadeke.”—Yis. 29:23.

11. Ngapi omu twa hepa kulizuvha nsene wopeke kuna kutupandadeka, ntani morwasinke?

11 Vakuronambunga nava vana “hara kukara” vapitisili wombungakriste va hepa kunyokera po kukondjera efumano lyovantu. (1 Tim. 3:1; 1 Tes. 2:6) Ngapi nsene munazinyetu va mu pandadeka wopeke kweyi eyi ana rugana? Kapisi a linenepeke ngwendi moomu ga yi rugene hompa Sauru. (1 Sam. 15:12) Kuvhura a yi tambure asi kuna mu tompoka eyi ana rugana morwa Jehova ntani asi ngayi mu tompoka tupu nsene Jehova nga mu vatera nokumutungika ndi? (1 Pet. 4:11) Monkedi omu a tu lizuvhu apa wopeke ava tu pandadeke kulikida asi efumano lyalye twa hara.—Yis. 27:21.

“MADOWO GAGUHYENI YIGO MWA HARA KUKWAMA”

12. Morwasinke Vajuda vamwe va dilire kupurakena kombudi zaJesus?

12 Sininke esi nasi tu kondera mokudira kugwana efumano lyaJehova kuna kara madowo getu. Madowo getu kuvhura kutuninkisa tu dire kuhara kupurakena kousili. (Resa Johanesa 8:43-47.) Jesus kwa tanterere Vajuda vamwe ava va dilire kupurakena kombudi zendi asi awo ‘kwa hara kukwama madowo gaguhyawo, Muzonaguli.’

13, 14. (a) Yisinke va uyunga ko vakonakoni kuhamena kupurakena? (b) Kupurakena kwetu kosinke kwa korera?

13 Poyiruwo yimwe kuvhura tu purakene kweyi tuna hara tupu kuzuvha. (2 Pet. 3:5) Jehova kwa sita uruvi wetu monkedi zokutetukisa zokuvhura kuncenuna mazogerero gamwe. Mwena tanko kanunu, makura purakena asi nomuhagaro dingapi no zuvha. Apa ono dili kupurakena kapi ko zuvhu nomuhagaro. Morwasinke? Morwa uruvi woge kuna ku vatere o demenene tupu kosininke simwe. Nye uruvi kuudigopera kupurakena koyininke yoyinzi posiruwo simwe tupu. Vakonakoni kwa yi dimburura asi ose kuvhura kupurakena tupu komuntu gumwe posiruwo. Eyi kutanta asi nsene vantu vavali kuna kuuyunga posiruwo simwe, wa hepa kuhorowora ogu no purakena po. Ehoroworo lyoge tali korere kogu ono hara kupurakena po. Vajuda kwa here kurugana eharo lyaGuhyawo, Muzonaguli, yiyo va horowere kudira kupurakena kwaJesus.

14 Bibeli kutanta asi kuvhura kuhorowora kupurakena koyininke ‘younongo’  ndi ‘yougova.’ (Yis. 9:1-5, 13-17) Kwalye natu purakena? Ayo kwa korera asi yilye tuna hara kuhafesa. Nsene ose nonzwi daJesus, ngatu purakena kwendi nokumukwama. (Joh. 10:16, 27) Jesus kwa tente asi vasikuli vendi ‘kwa hamena kousili.’ (Joh. 18:37) ‘Awo kapi va diva ezwi lyomuntu gwapeke.’ (Joh. 10:5) Ava ava linunupike va kwame Jesus kugwana efumano lyaKarunga.—Yis. 3:13, 16; 8:1, 18.

“PWEYI YANGESI TOMU FUMANENE PO”

15. Morwasinke Paurusa ga uyungire asi mahepeko gendi kwa retere efumano koVaefeso?

15 Ngapi natu vatera wopeke va gwane efumano lyaKarunga? Nkedi zimwe kuna kara kupitira mosihonena setu sokulididimika. Paurusa kwa tjangerere mbungakriste moEfeso asi: “Na mu kanderere, walye omu dombo nomutjima, morwakuhepekera nge mwarweni; pweyi yangesi tomu fumanene po.” (Efe. 3:13) Morwasinke Paurusa ga uyungire asi mahepeko gendi kwa reterere womoEfeso efumano? Pokuruganena vapuli vakwawo nampili momaudigu, Paurusa kwa va likidire asi kukarera Karunga sa hepa kukara sininke somulyo po koMukriste. Paurusa ngano kwa hagekere kukarera Karunga apa ga ligwanekerere nomaudigu, vapuli vakwawo ngano va gazarere asi elikwatakano lyawo naJehova nosirugana sokuzuvhisa nehuguvaro lyawo kapi ya kere nomulyo. Kupitira mosihonena sendi selididimiko, Paurusa kwa likidire vanavazina asi kukara murongwa gwaJesus mulyo unene.

16. Yisinke ya horokerere Paurusa moLisitira?

16 Gazara omu uradi nelididimiko lyaPaurusa lya vaterere vapuli vakwawo. Yirugana 14:19, 20 kwa tanta asi: “Vajuda ava va tundire koAntiyokiya nokoIkoniya, yiwo va ngongomekedere mbunga, makura Paurusa tava mu toona nomamanya va mu kokere ponze zositata [Lisitira], awo kwawo asi ana fu. Nye apa va mu umbilikidire varongwa, ta pinduka a ze mositata. Kuna kusa, makura tava zi naBaranabasa koDerube.” Gazara omu ya mu digoperere Paurusa kugenda rugendo ronokilometa 100 pevhu konyima tupu zokuhara kumudipaga nomamanya!

17, 18. (a) Ngapi omu Timoteusa ga divire maudigu aga ga ligwanekerere nago Paurusa moLitisira? (b) Ngapi sihonena saPaurusa selididimiko sa vaterere Timoteusa?

17 Timoteusa yipo ga kere apa va mu toonene Paurusa nomamanya ndi? Buke zoYirugana kwato eyi za uyunga ko, nye Timoteusa ga divire eyi ya horokere. Mombilive zendi zauvali kwaTimoteusa,  Paurusa kwa tjenge asi: “Ove wa kara muhoneni gerongo lyange noyikara yange.” Timoteusa kapi tupu ga divire asi Paurusa kwa mu toonene nomamanya moLitisira nye ga divire hena asi Paurusa kwa mu zuguminine ponze moAntiyokiya ntani vamwe kwa mu toonene nomamanya moIkoniya.—2 Tim. 3:10, 11; Yirug. 13:50; 14:5, 19.

18 Timoteusa ga yi divire asi Paurusa kwa lididimikire maudigu nagenye ogo. Age ga lirongerere ko yoyinzi kosihonena saPaurusa. Apa Paurusa ga dingwire Litisira, kwa ka gwene mbudi asi Timoteusa kuna kara sihonena sosiwa mombungakriste, ‘vakwawo womoLisitira nomoIkoniya ngava mu tangauka.’ (Yirug. 16:1, 2) Konyima zosiruwo, Timoteusa ga kere ana wapere koyitumbukira yoyinene yomombungakriste.—Fil. 2:19, 20; 1 Tim. 1:3.

19. Ngapi omu elididimiko lyetu nali kundama wopeke?

19 Nsene tu twikira kurugana mpango zaKarunga, sihonena setu ngasi vatera vadinkantu va kare vakareli vaKarunga wovawa. Vadinkantu kapi tupu ava tu nomene nokulironga omu atu uyunga novantu moyirugana yokuzuvhisa nye hena kumona omu atu kohonona po maudigu meparu. Paurusa kwa tente asi age kwa ‘lididimikilire mwanayinye’ yipo a vatere wopeke va ka ‘gwane eparu nouyerere wanarunye.’—2 Tim. 2:10.

Vadinkantu kulirongera ko kelididimikiro lyoVakriste wovakurona

20. Morwasinke natu twikilira kupapara efumano lyaKarunga?

20 Ayo ya wapa asi tu twikire kupapara “efumano lyaKarunga gelike.” (Joh. 5:44; 7:18) Jehova nga gava ‘mwenyo gwanarunye kwanavenye ava ava papara efumano’ lyendi. (Resa Varoma 2:6, 7.) Elididimiko lyetu hena kuvatera wopeke va kare ngorooro noulimburukwi ngava ka gwane mwenyo gwanarunye. Yipo nye, wa ha pulisira nkenye eyi yi ku kondere mokugwana efumano lyaKarunga.