Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 Esimwititi

Ukaume wonomvhura 60 ngwendi ntani tupu una kutameka

Ukaume wonomvhura 60 ngwendi ntani tupu una kutameka

Ngurova zimwe, momvhura 1951 vadinkantugara vane ava va kere moIthaca mositata saNew York moAmerika, kwa here kutoonena ngodi konomukunda dawo Michigan, lowa ntani California. Awo kwa kere nombudi zongwa ezi va here kutantera vanekoro vawo.

KOMEHO yi ka horoke oyo, mwaMurongankuru vazuvhisi wokukarerera 122 kwa zire momukunda gwaLansing, moNew York va ka kare koSikora zaGiliyata zo-17. Movazuvhisi owo kwa kere moLowell Turner, William (Bill) Kasten, Richard Kelsey, ntani Ramon Templeton. Lowell naBill kwa tundire momukunda gwaMichigan, Richard moIowa, ano Ramon moCalifornia, konyima awo kwa ya kere vakaume wovanene.

Kutundilira korumoho yi tware korulyo: Richard, Lowell, Ramon, ntani Bill kwa ka kere vakaume koSikora zaGiliyata

Konyima zomakwedi gatano, owo va kere kosikora kwa hefe unene apa va zuvhire asi munazinyetugara Nathan Knorr gokomberewa zonene ta wiza a ya va uyungise. Vanavazinyetugara ava vane awo kwa here asi va va tume kosirongo simwe. Yisinke ga va tanterere munazinyetu Knorr?

Vapurakeni kwa hefe apa munazinyetugara Knorr ga tamekere kudivisa oku vana kuvatuma. Ava va hovere kuzigida kositantara kuna kara vanavazinyetugara ava vane, awo kwa kere nowoma nye konyima tava hafa morwa va divire asi tava va tumu kosirongo simwe. Kupi oku va va tumine? Mosikora ozo kwa tetukire nokusakerera apa va divisire asi vanavazinyetugara owo kuna kuvatuma koNdovesiranda.

Nombangi daJehova nadinye kwa tetukire ulimburukwi ou da likidire Nombangi domoNdovesiranda kutundilira momvhura 1933 yi tware komeho mepangero lyaHitler. Ava va kere moSikora zaGiliyata kwa diworokere omu ngava rongere mapakote goyininke eyi va tuminine vanavazinyawo moEuropa konyima zoYita yaUvali yoUzuni. Vantu vaKarunga moNdovesiranda kwa tulire po sihonena souradi, sepuro noulimburukwi nokuhuguvara mwaJehova. Lowell ta diworoka eyi ga uyungire asi: ‘Ngesi tatu ka diva nawa vanavazinyetu womoNdovesiranda.’ Eyi yiyo nye va haferere unene vanavazinyetu nokuhara kutoonena ngodi vekoro lyawo masiku gena.

TAVA ZI KO NDOVESIRANDA

Ramon kuna kuronga koSikora zoyirugana yoUhompa

Momazuva 27 gaPembankuru 1951, yipo sa katukire sikepa SS Homeland si tunde moNew York, ano vanavazinyetugara vena vane yimo va rondere va ze morugendo rokoNdovesiranda oru rwa gusire mazuva 11. Munazinyetugara Albert Schroeder ogu ga kere gumwe govarongi koSikora zaGiliyata, konyima ta ya kara gumwe gomoMbungagendesi, ga va  rongere ko nonkango dimwe doRundovesi. Mosikepa oso kwa kere mo Vandovesi wovanzi, ana vanavazinyetugara owo ngano va vhulire kulironga ko nonkango dononzi. Nye vantu owo kwa uyungire Rundovesi rokulisiga-siga. Ayo ya piyaganekere vanavazinyetugara.

MoUvali kongurangura, momazuva 7 gaSiwogedi, neroroko lyenene vanavazinyetugara va ka sikire mositata saHamburg, moNdovesiranda. Tava mono nakunye omu yita ya zonagwire yininke. Ayo ya va guvisire eyi va mwene, masiku tava rondo momahina gorutenda va ze komukunda gwaWiesbaden oku za karere Beteli siruwo sina.

Richard kuna kurugana moBeteli momukunda gwaWiesbaden kehina lyokutura noaderesi ponombilive

MoUtatu ngurangura zonene, tava ka gwana mugara goMbangi goMundovesi gedina Hans. Age kwa va singire a va tware koBeteli, ta ka va twara kwamunazinyetukadi gokukurupa ogu nga dili kuuyunga Ruingilisa. Munazinyetukadi ogo kwa gazarere asi morwa kapi vana kulizuvha meraka age ga hepere kuuyunga kuziguruka. Nampili ngomu ga zigurukire unene, ayo ya mu nyegenyesere ntani novanavazinyetugara vena vane nawo ya va nyegenyesere. Konyima munazinyetugara Erich Frost, mupitisili gokoBeteli yipo ga wizire makura ta va morora nawa moRuingilisa. Tava lizuvhu ko hansa.

Kehagero lyaSiwogedi, vanavazinyetugara vane kwa kere kosigongi sokuhova moNdovesiranda sosiparatjangwa “Ukarelikarunga wokukuhuka” esi sa karere momukunda gwaFrankfurt. Sivaro sovakalimo kwa ka sikire 47 432 ntani pokumona asi vantu wokusika 2 373 va gwene ekuho ayo ya tumangedere vanavazinyetugara owo va kare nomupampi neharo lyosirugana sawo sokuzuvhisa. Nye konyima zomazuva gongandi, munazinyetugara Knorr kwa tanterere vanavazinyetugara owo asi tava rugana koBeteli.

Ruhafo oru va gwene mosirugana sawo kwa va likidire nawa-nawa asi Jehova ga diva eyi va hepa

Apa Ramon ga kere moAmerika, va mu pulire a ka ruganene koBeteli nye ga nyokere morwa age kwa here unene sirugana soutumwa. Ntani Richard naBill kapi va gazadarere ko rumwe kurugana koBeteli. Nye ruhafo oru va gwene mosirugana sawo kwa va likidire nawa-nawa asi Jehova ga diva eyi va  hepa. Ayo ya wapa nye kutambura mavyukiso gaJehova kupitakana tupu kukondjera eyi twa hara. Nkenye ogu nga lironga sirongwa esi nga hafera kuruganena Jehova nkenye oku ntani nankenye sirugana vana mu pe.

VERBOTEN (KAPI VA YI PULISIRA)!

Vepata lyaBeteli lyomoNdovesiranda kwa hefe mokukara novanavazinyetugara vena vane wokoAmerika ava ngano va vhulire kuvaronga Ruingilisa. Nye ezuva limwe monzugo zokulira, tapa horoka yimwe. Munazinyetugara Frost nezwi lyendi lyomukumo, ta tameke kuuyunga moRundovesi yininke yimwe yomulyo. Sinzi sawo kwa mwenene, oku tava tara tupu pomaruya gawo gonondya. Vanavazinyetugara vena vane wovape, nampili ngomu va dilire kukwata egano eyi ga uyungire, tava tameke kuyinongonona asi yininke oyo yiwo ya tembe. Munazinyetugara Frost ta uyunga nezwi lyononkondo asi “VERBOTEN!” (“Kapi va yi pulisira!”), ta rugurura mo hena, makura awo tava kara noutjirwe. Yisinke va rugene eyi ya ninkisire munazinyetugara a uyunge ngoso nononkondo?

Munazinyetugara Frost (korulyo) ntani navamwe posiruwo sedinguro lyamunazinyetu Knorr (korumoho)

Apa va mene kulya, navenye tava dukire mononzugo dawo. Konyima, munazinyetugara gumwe ta ya fatwilire vanavazinyetugara vena vane asi: ‘Mokuninka asi mu tu vatere, pomuhowo mwa hepa kulironga kuuyunga Rundovesi. Yiyo ana uyungire munazinyetugara Frost asi dogoro ngomu lironge eraka lyetu, kapi vana yi pulisire tu uyunge none Ruingilisa.’

Epata lyoBeteli lya tambwire usimbu epukururo olyo. Kapi tupu ya vaterere vanavazinyetugara vena vane va lironge Rundovesi, nye ya va rongere asi mapukururo gomawa, udigu pomuhowo kugatambura nye ago kuretera muntu mauwa. Mapukururo gamunazinyetu Frost kwa likidire eharo lyendi kombunga zaJehova ntani kovanavazina. * Yiyo va ya mu harerere vanavazinyetugara vena vane.

KULIRONGERA KO KOVAKAUME VETU

MoSwisiranda mepwizumuko momvhura 1952

Yihonena yovakaume ava va tjira Karunga, kuvhura kutuvatera tu kare vakaume wovawa vaJehova. Vanavazinyetugara vena vane va lirongerere ko koulimburukwi wovanavazinyawo womoNdovesiranda, ntani hena va lirongerere ko kwavene. Richard kwa faturura asi: “Lowell hansa ga divire ko Rundovesi ntani ga ru lirongere usimbu, nye ose ya tu karerere udigu. Morwa yige ga kere mukondi kwetu, kwendi yiko ngatu vyuka a tu vatere neraka ntani nokutupitisira moyuma.” Ramon ta diworoka asi: “Ame kwa hefe unene apa munazinyetugara  goMuswisi ga tu pulisilire tu ka ruganese embo lyendi moSwisiranda apa twa kere mepwizumuko lyetu lyokuhova! Moyivike yivali oyo yepwizumuko kapi ngano twa hepere kuuyunga Rundovesi. Nye kapi na divire eyi ya kere momagano gaLowell. Age kwa tokwere asi twa hepa kuresa nokuzogera etjangwa lyankenye ezuva moRundovesi. Nampili ngomu na dilire kuyihafera, age ga tokwere asi twa hepa kuyirugana. Nye twa lirongerere ko sirongwa somulyo. Ayo ya wapa kukwama epitisiro lyogu ga ku harera uwa, nampili kapi ono kuyikwatesa ko. Nkareso ozo za tu retera mauwa nomvhura nadinye edi ntani ya tu rerupira tu tambure mavyukiso gombunga zaJehova.”

Vanavazinyetugara ava vane va ya lirongere hena kuyitambura asi awo va kara noyikara yokulisiga, ngwendi moomu va yi tumbura moVafilipi 2:3 asi: “Omu linunupike, tomu tara vakweneni asi va mu pita mekuto.” Yipo nye, vanavazinyetugara vena narunye ngava pura mukwawo Bill a rugane yininke eyi ngava kwatesa ko eyi va dilire kuvhura kurugana. Lowell ta diworoka asi: “Apa pwa kere hepero zokukohonona po yininke youdigu, ose ngatu vyuka kwaBill. Age ga kere noudivi wokukohonona po maudigu monkedi omu natuvenye ngatu yi kwatesa ko nampili ose wokuhupa ko kapi twa kere nouradi ndi nononkondo dokuyirugana.”

NONKWARA DORUHAFO

Moune wawo, kwa tokwere asi vana hara kukwara. Ukaume wawo kwa u nkondopekere eharo lyawo lyokuhara Jehova nosirugana sosiruwo nasinye, makura yipo nye va tokwere kupapara valikwali ava va kere nositambo sokutura Jehova muhowo meparu lyawo. Awo va lirongerere mo mosirugana sosiruwo nasinye asi kugava kureta mauwa kupitakana kutambura ntani asi muntu wa hepa kutura muhowo Uhompa waKarunga kupitakana malizuvho goge. Yipo nye, vanavazinyetugara owo kwa kwere vanavazinyetukadi ava va kere mosirugana sosiruwo nasinye. Moune wawo, nonkwara dawo kwa ya peme ntani va gwanenene mo ruhafo.

Mokuninka asi ukaume ndi nonkwara di kore, Jehova ga hepa kukara mo momalikwatakano ogo. (Muud. 4:12) Nampili ngomu Bill naRamon konyima vakadi vawo va ya fire, awo va limonene ruhafo nekwatesoko lyovakadi vawo wovalimburukwi. Lowell naRichard simpe kuna kuhafera ekwatesoko lyovakadi vawo, ntani Bill ga ya kwere hena munazinyetukadi ogu ga mu vaterere a twikire mosirugana sosiruwo nasinye.

Konyima kwa ya va tumine va ka rugane koyirongo yokulisiga-siga ngwendi Ndovesiranda, Ostria, Luxembourg, Kanada ntani Amerika. Morwa oyo, vakaume ava vane kapi ngava kara nkenye apa kumwe ngwendi moomu ngano va yi harerere. Nampili ngomu va likere ure, nkenye apa ngava litoonene nongodi ndi kulitjangera, nokuhafesa ko vakwaawo ava ngava gwana matungiko nokulira kumwe momaudigu gawo. (Rom. 12:15) Vakaume vangoso mulyo, kapisi kuvazengeda. Awo uhwi womulyo wokutunda kwaJehova. (Yis. 17:17) Mouzuni ou, udigu kugwana vakaume wousili vangoso! Nkenye Mukriste gousili, kuvhura kugwana vakaume  vangoso. NgoNombangi daJehova, ose kuhafera ukaume novapuli vakwetetu mouzuni mudima, unene po ukaume naJehova Karunga naJesus Kristusa.

Ngwendi vantu navenye, vakaume ava vane va ligwanekerere nomaudigu meparu lyawo, ngwendi nomfa domulikwali ndi uvera ndi kupakera mbili vakondi wokukurupa ndi kurera munona awo mosirugana sosiruwo nasinye ndi kukara nowoma pokugwana sirugana sosipe mombunga zaJehova ano ngesi kuna kulididimikira maudigu goukurupe. Meparu lyawo awo va lironga asi ukaume kuvatera vantu ava va hara Jehova va lididimikire nkenye udigu.

UKAUME WANARUNYE

Lowell, Ramon, Bill, ntani Richard kwa tulire po sihonena sosiwa awo kwa ligeve kwaJehova pokugwana ekuho nonomvhura edi, 18, 12, 11, ntani 10 ano apa va ya kere pokatji konomvhura 17 ntani 21 yipo va ya tamekere nosirugana sosiruwo nasinye. Awo kwa kweme ekorangedo eli lya kara mwaMuudisi 12:1 asi: “Diworoka musiti goge momazuva goge goudinkantu.”

Nsene asi ove mudinkantugara goMukriste, tambura ezidigo lyaJehova lyokurugana sirugana sosiruwo nasinye. Morwa nkenda zaJehova, kuvhura ngo gwane ruhafo oru va gwene vakaume ava vane rokukara mutareli gonombunga ndi gonomukunda ndi goyirongo ndi kukakarera koBeteli kukwatera mo kukara gumwe goKomitiye zoBeteli ndi kukara murongi koSikora zoYirugana yoUhompa ndi koSikora zoVazuvhisi wokukarerera ndi kugava yiuyungwa koyigongi. Vanavazinyetugara ava vane, ya va hafesere pokudiva asi mayovi nomayovi govantu ga gwanena mo mauwa moyirugana yawo. Eyi ya vaterere vanavazinyetugara owo, morwa apa va kere vadinkantu va tambwire ezigido lyaJehova lyokumuruganena nomutjima nagunye.—Koros. 3:23.

Kutundilira korumoho yi tware korulyo: Richard, Bill, Lowell, ntani Ramon momukunda gwaSelters apa va tungikire matungo gomape goBeteli momvhura 1984

Naina, Lowell, Richard, ntani Ramon ngesi kuna kurugana kumwe koBeteli momukunda gwaSelters, moNdovesiranda. Eguwo, Bill kwa fire mo-2010 age mosirugana souzuvhisi wosiruwo nasinye moAmerika. Ngesi pana piti nomvhura 60 edi va kara vakaume ano gumwe gwawo ga fa po. Nye, Karunga gwetu Jehova, kapi a divara vakaume vendi. Tuna kara nehuguvaro asi mepangero lyoUhompa wendi, ukaume woVakriste ou una kuhaga po morwa nomfa ngava ka u tengwidira po.

“Monomvhura nadinye 60 doukaume wetu, kapi twa litangwisa rumwe”

Komeho zonomfa dendi, Bill kwa tjenge asi: “Monomvhura nadinye 60 doukaume wetu, kapi twa litangwisa rumwe. Ukaume wetu kwa kere sininke somulyo kwange.” Vakwawo vatatu kwa gwederera ko kuuyunga kuhamena ukaume wawo wanarunye asi: “Ngwendi ntani tupu una kutameka.”

^ para. 17 Esimwititi lyamunazinyetugara Frost kwa li tjanga moRuhungu 15 Kudumogona 1961, pepenuno 244-249.