Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Ekorangedo lyokutunda “motuna tovanona”

Ekorangedo lyokutunda “motuna tovanona”

MwaSindimba 2009, Mpanguro zonene zaRusia kwa tulire po etokoro eli lya twaredesere va ka pate Sinyanga soUhompa soNombangi daJehova mositata saTaganrog mosirongo saRusia ntani yimbapiratjangwa yetu yokusika 34 kwa yi tere asi siponga unene. Eyi ya horokere kwa yi tulire koInterneta zoNombangi daJehova kumwe nomafano goNombangi daJehova naga govanona womoTaganrog.

Vanona womoAustralia

Konyima zomakwedi gongandi, mberewa zoNombangi daJehova moRusia kwa gwene epakote nombilive ezi za tundire kepata lyoNombangi mositata saQueensland, mosirongo saAustralia, mbilive ozo kwa tente asi: “Kovanavazinyetu wokuhara, vana vetu Cody naLarissa kwa va gumine komutjima epuro nomaheteko aga mwa pita one vakwetu womoRusia. Vana vetu kwa tjanga nombilive notukarata ntani ose kwa rugana mauhwi aga tuna hara kutumina vanona womoTaganrog, tuna hara kuvalikida asi nampili ngomu va kara ure, pwa kara vanona vakwaawo ava nawo ava ruganene Jehova noulimburukwi ava vana kuvatura momagazaro. Awo vana mu tumine makundo neharo lyawo.”

Apa vanona womoTaganrog va gwene mauhwi ogo, tava tjanga nombilive nokufaneka mafano mokupandura epata lyomoAustralia. Gumwe goNombangi ogu a rugana komberewa zaRusia kwa mu gumine komutjima eyi va rugene Cody naLarissa, nage ta va tjangere mbilive asi: “Ayo kukoresa vanona novakondi apa ava va tengeke koyininke eyi va dira kurugana. Vanavazinyetu womoTaganrog kwato epuko eli va rugana, nye va va gusa Sinyanga sawo soUhompa. Eyi kwa va guvisire unene. Ayo tayi va korangeda pokudiva asi vakwaawo wokosirongo sokoure kuna kuvatura momagazaro gawo. Mpandu konkareso zeni zeharo nougavi!”—Epis. 8:2.

Vanona womoRusia (korumoho) ava va gwene mauhwi kovanona womoAustralia (korulyo)

Yosili ose kuna kara ruha rwepata rovanavazinyetu uzuni mudima ano eharo lyetu lyokulihara-hara kutuvatera tu lididimikire maheteko nomaudigu gemeparu. Nampili ngomu Nombangi daJehova ava di rundire asi yimbapiratjangwa yado kukorangeda vantu va linyenge, nye vana vetu womoyirongo yokulisiga-siga kulilikida eharo, nkareso zawo kupameka usili wononkango daJesus asi: “Nsene mu lihara-hara, yipo ngava divira vantu asi one sili varongwa vange.”—Joh. 13:35.