RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Sitarara 2016

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo kutundilira 24 Sikukutu 27 Mangundu 2016.

“Mawoko goge wa ha ga tarerera ga mye!”

Ngapi omu Jehova a nkondopeke nokukorangeda vakareli vendi? Ngapi omu no rugana yokulifana?

Twikira kukondjera matungiko gaJehova

Vantu vaKarunga kuligwanekera nomaudigu ngomu vana kukondjera matungiko gaJehova. Ntani awo ku va tompoka

Mapuro gokutunda kovaresi

Nonkango daKarunga” musinke va tumbura moVahebeli 4:12 asi kwa “kara nomwenyo nononkondo”?

Kupopera mbudi zongwa monompanguro

Kuvhura tu honene omu Paurusa ga ruganene kumwe nonoveta doposiruwo sawo.

Ndwareso zoge kufumadekesa ko Karunga ndi?

Nompango domoBibeli kuvhura di tu vatere.

Gwanena mo mauwa momapukururo gaJehova

Nombangi daJehova domoPoranda nedi domoFiji kwa tura po matokoro gomawa.

Vadinkantu, nkondopekeni epuro lyeni

Ngapi no fatwilira wopeke va pure asi Karunga yige Musiti? Nsene yimo, Bibeli kuvhura zi kuvatere.

Vakurona vatereni vana veni va tunge po epuro

Ove kulizuvha asi kapi wa kara noudivi wokuronga? Nonkedi ne edi kuvhura di kuvatera yi ku tompoke.