Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Nkango ezi za kwaterere mo yoyinzi!

Nkango ezi za kwaterere mo yoyinzi!

POYIRUWO yimwe Jesus kapi nga tumbura vakadi komadina gawo nye ngava tumbura asi “mukadi.” Pasihonena apa ga verwire mukadi ogu ga verere nomvhura 18 age kwa mu tanterere asi: “Mukadi, uvera woge una ku tundu nye.” (Ruk. 13:10-13) Jesus ga ruganesere hena mbuuyungiso ozo apa ga uyungisire ozina, posiruwo sina mbuuyungiso ozo ngava zi tara asi nkedi zefumadeko. (Joh. 19:26; 20:13) Nye pwa kere hena mbuuyungiso zimwe ezi za likidire efumadeko unene.

Bibeli kwa ruganesa nkango zombili zehengagwido kovakadi vamwe. Jesus kwa zi ruganesere apa ga uyungire nomukadi ogu ga verere uvera woruhonde nomvhura 12. Monkedi ezi mukadi gwina ga zililire Jesus kapi ya lizire noveta zaKarunga morwa ga nyete pampo. Age ngano ga hepere kulikarera gelike morwa uvera wendi. (Lev. 15:19-27) Nye age kwa here a veruke, morwa ‘nga hepa unene kononganga oku lya pwililire emona lyendi, nye ehamba kwa kere ngwendi kuna kulisangumuna.’​—Mar. 5:25, 26.

Mukadi kwa penene mombunga makura ta kwata kosikoverero saJesus. Makura poopo ta veruka. Mukadi kapi ga here va yi dimburure, nye Jesus ta pura asi: “Ogu ana gumu nge yilye?” (Ruk. 8:45-47) Mukadi ta tukuka makura ta gwire komeho zaJesus “ta mu tantere nawa-nawa nayinye.”​—Mar. 5:33.

Jesus mokuhengagwida mukadi gwina, age kwa tente asi: “Gu ku dame, munwange.” (Mat. 9:22) Valirongi woBibeli kwa tanta asi moRuhebeli nomoRugereka nkango “munwange” kuvhura kuziruganesa mokulikida “nkenda ndi mbili.” Jesus kwa tanterere mukadi asi: “Epuro lyoge lina ku parura, zende nombili, ove hena o veruke koudigu woge.”​—Mar. 5:34.

Bowasa mugara goMuisraeli gongawo nage kwa ruganesere nkango “munwange” apa ga uyungisire Rutu mukadi goMumowaba. Rutu ga lizuvhire woma morwa kwa pupwire mepya lyomugara ogu ga dilire kudiva. Bowasa ta tantere Rutu asi: “Purakena munwange.” Ta mu tantere hena asi a twikire kupupura momapya gendi. Makura Rutu ta nyongama, a twe sipara sendi pevhu, nokupura Bowasa eyi ga mu fililire nkenda age nye munayirongo. Bowasa ta mu limburura asi: ‘Ame kwa sansekera nge nkenye aka wa ruganena ongumweyi zoge Naomi mufisayendi. Jehova ngano ta ku futu kweyi wa rugana.’​—Rutu 2:8-12, hetakanesa NW.

Jesus naBowasa kwa tulira po vakuronambunga sihonena sosiwa. Poyiruwo yimwe vakuronambunga vavali kuvhura va ka dingure munazinyetukadi ogu ana hepa ekorangedo nevatero lyomoMatjangwa. Konyima zokukanderera nokupurakena nawa kweyi munazinyetukadi na uyunga, vakuronambunga ngava vhura kudiva omu nava mu korangeda nokumuhengagwida noNonkango daKarunga.​—Rom. 15:4.