Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Kutugendesa kuliza noNonkango daKarunga

Kutugendesa kuliza noNonkango daKarunga

“HOMPA kwa sita evhu nounongo wendi; mediwo lyendi yiyo ga tura eguru pevega lyalyo.”—YIS. 3:19.

MARUSUMO: 105, 107

1, 2. (a) Yisinke ava uyunga vamwe kuhamena kweyi Karunga ga kara nombunga zendi? (b) Yisinke natu ka lironga mosirongwa esi?

KARUNGA ga kara nombunga ndi? Vamwe kuuyunga asi: “Kapi wa hepa mbunga ezi nazi kupitisira. Eyi wa hepa ko tupu, elikwatakano naKarunga.” Olyo egano uhunga ndi? Yisinke aga likida maumbangi?

2 Mosirongwa esi tatu ka lironga asi Jehova Karunga kapi ga hara mapiyagano ntani age ga diva kugendesa nawa yininke. Ntani tatu ka zogera omu natu tara mavyukiso aga atu gwana kombunga zaJehova. (1 Kol. 14:33, 40) Posiruwo sovapositoli ntani momazuva getu, Matjangwa kwa vatera womombunga zaJehova vepevhu va zuvhise mbudi zongwa mwaza uzuni. Monombungakriste kwa kara mo uumwe nombili noukuhuki, morwa ose kukwama nompango domoBibeli nokusikisa mo mapukururo gombunga zaJehova.

JEHOVA MUGENDESI GOMUWA

3. Yisinke yina kukupa umbangi asi Jehova mugendesi gomuwa?

3 Unsitwe kutupa umbangi asi Karunga mugendesi gomuwa. Bibeli kwa tanta asi: “HOMPA kwa sita evhu nounongo wendi; mediwo lyendi yiyo ga tura eguru pevega lyalyo.” (Yis. 3:19)  Ose kwa diva “nohuro tupu dononkondo” daKarunga ntani ‘ewowoto lyelike twa zuvha’ kumuhamena. (Joba 26:14) Nye eyi twa diva ko kuhamena evhu nonopuranete nonkwawo ntani nezuva nokwedi nonombungururu nonomuraravili kutuvatera tu nongonone asi yisitwa oyo kwa yi wapaikira pomavega gayo. (Epis. 8:3, 4) Monomuraravili kwa kara mo nombungururu mamiliyona edi adi gendi da hana kulimbwanda. Evhu nonopuranete nonkwawo kulikunduruka kezuva ngwendi kwa yi tulira po noveta. Monkedi omu ga yi wapaika kutuvatera tu nongonone asi Jehova ogu ‘ga sita mounongo wamwene eguru’ nevhu ga fira kumuhamberera nokumulimburukwa nokumukarera.—Epis. 136:1, 5-9.

4. Morwasinke vadivi unsitwe ya va vhulira kulimburura mapuro gomanzi?

4 Vadivi unsitwe va gava ko mauzera gamwe kuhamena eyi ya kara keguru nepevhu ntani nomauwa atu gwanene mo mwayo. Nye pwa kara mapuro gomanzi aga va dira kuvhura kulimburura. Pasihonena, kapi ava vhuru kututantera omu ya wiza po yininke eyi ya kara keguru ndi eyi vantu noyinamwenyo yapeke ya karera pevhu. Ntani hena vantu wovanzi kapi va diva eyi twa karera neharo lyenene lyokuparuka narunye. Morwasinke pwa dilira kukara malimbururo komapuro gomanzi? Morwa vadivi unsitwe wovanzi navamwe kwa hara kuronga magano gavene ntani kwa pura melisinto. Nye kupitira moBibeli, Jehova kwa gava malimbururo komapuro aga ava lipura vantu.

5. Monkedi musinke eparu lyetu lya korera konoveta dounsitwe?

5 Eparu lyetu kwa korera konoveta dounsitwe edi ga tura po Jehova edi adi dili kurunduruka. Vamakeninga novandokotora novasingi nondira nava ava rugana yikwamarutjeno kukwama noveta dounsitwe yipo va sikise mo yirugana yawo. Pasihonena, vatauli va diva asi maruha gorutu romuntu kapi aga tundu po pomavango gago apa ga kara. Yipo nye kapi va hepa kupapara oku gwa karera mutjima gomuntu nsene tava rugana etauro. Natuvenye kufumadeka noveta dounsitwe. Nsene tu dira kudikwama tatu tura eparu lyetu mosiponga.

KARUNGA KUGENDESA VANTU VENDI

6. Ngapi tuna yi diva asi Jehova kuna harere vantu vendi va mu karere monkedi zongwa zokuliza?

6 Mokumona asi unsitwe kwau wapaika nawa, eyi kulikida asi Jehova kwa harera vantu vendi va mu karere monkedi zongwa zokuliza. Yiyo nye ga tu pa Bibeli zi tu ronge omu natu mu karera. Nsene tu dira kukwama mavyukiso gombunga zaKarunga nonompango dendi, kapi ngatu gwana ruhafo ntani ngatu ligwanekera nomaudigu.

7. Yisinke ayi likida asi Bibeli kwa liza?

7 Bibeli kapisi buke omu mwa kara magano goVajuda noVakriste. Nye azo buke ezi ga retesa po Karunga. Matjangwa nagenye gomoBibeli kwa liza. Kutundilira kwaGenesis dogoro Ehororo kwa kwatakanesa sitambo soBibeli, sokufumadeka upangeli waJehova nokusikisa mo sitambo sendi kevhu kupitira moUhompa wendi ou ga pa Kristusa, ‘ruvharo’ rwetumbwidiro.—Resa Genesis 3:15; Mateusa 6:10; Ehororo 11:15.

8. Yisinke yina kulikida asi Vaisraeli kwa kere megendeso lyewa?

8 Muhoko goVaisraeli kwa kere megendeso lyaJehova. Pasihonena, pwa kere vakadi ava va pere situmbukira sokurugana pevero lyonkongoronzugo. (Ex.  38:8) Pwa kere hena ngendeseso ezi Vaisraeli va hepere kukwama pokudirura kamba nokusimba nkongoronzugo. Konyima, hompa Ndafita megendeso lyendi kwa pere Varevhi novapristeli yirugana. (1 Hist. 23:1-6; 24:1-3) Apa Vaisraeli ngava limburukwa kwaJehova, awo va kere mombili nomouumwe.—Deut. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Yisinke yina kulikida asi mbungakriste posiruwo sovapositoli kwa kere megendeso lyewa?

9 Posiruwo sovapositoli, mbungakriste nazo kwa kere megendeso lyewa ntani kwa gwanenene mo mauwa momavyukiso gombungagendesi omu mwa hamenene tupu vapositoli. (Yirug. 6:1-6) Konyima, vagara vamwe kwa ya va gwederere ko kombungagendesi ozo. (Yirug. 15:6) Vagara vamwe womombungagendesi ndi ava ngava rugana kumwe nombungagendesi ozo, kwa geve mapukururo nomavyukiso kupitira monombilive. (1 Tim. 3:1-13; Tit. 1:5-9) Ngapi omu nombungakriste da gwanenene mo mauwa pokukwama mavyukiso gombungagendesi?

10. Yisinke ya horokere apa nombungakriste da sikisire mo nompangera edi za geve mbungagendesi? (Tara efano pepenuno 9.)

10 Resa Yirugana 16:4, 5Vagara ava za tumine mbungagendesi kwa gendagwire moyitata “tava gava nompangera edi va penge vapositoli novakurona moJerusarema.” Apa nombungakriste da sikisire mo nompangera odo “kwa di korekere mepuro, tadi kuru nkenye ezuva.” Yisinke natu vhura kulirongera ko kosihorokwa esi?

OVE KUKWAMA MAVYUKISO NDI?

11. Ngapi vakuronambunga novakwafimbunga nava tara mavyukiso aga ava gwana kombunga zaKarunga?

11 Yisinke va hepa kurugana womoKomitiye zoBeteli ndi zosirongo novatareli wonombunga novakuronambunga nsene vana gwana mavyukiso kombunga zaKarunga? Bibeli kwa gava mpangera kwanatuvenye mokulimburukwa nokuzuvha ava ava tu pitisire. (Deut. 30:16;Heb. 13:7,17) Mombunga zaKarunga kapi va pulisira mo nkareso zourwanesi, morwa azo kudonganesa mbili nouumwe womonombungakriste. Mukriste gomulimburukwi kapi nga likida nkareso zourwanesi ngwendi zaDiwoterefesi. (Resa 3 Johanesa 9; 10.) Kuvhura tu lipure asi: ‘Ame kuvatera vakwetu va nkondopeke elikwatakano lyawo naJehova ndi? Ame kutambura usimbu nokukwatesa ko mavyukiso aga ava gava vakuronambunga ndi?’

12. Erunduruko musinke va tura po kuhamena omu vakuronambunga novakwafimbunga nava va horowora?

12 Tu tarurureni etokoro eli za tulire po Mbungagendesi. MoRuhungu 15 Mangundu 2014 mosirongwa “Mapuro gokutunda kovaresi” kwa tumbwire mo erunduruko kuhamena omu vakuronambunga novakwafimbunga nava va horowora. Sirongwa oso kwa tumbwire asi mbungagendesi posiruwo sovapositoli kwa geve situmbukira kovatareli wonombunga mokuhorowora ava nava pitisira mombungakriste. Kuliza nosihonena oso, kutundilira 1 Sitarara 2014, vatareli wonombunga yiwo ava horowora vakuronambunga novakwafimbunga. Mutareli mbunga kuhetekera ko kudiva vanavazinyetugara owo vana hara kupa yitumbukira ntani kurugana kumwe nawo mokuzuvhisa. Nsene vanavazinyetugara owo va kwara, mutareli mbunga kuhetekera ko kudiva mapata gawo. (1 Tim. 3:4, 5) Vakuronambunga nomutareli mbunga kutarurura nawa yihepwa yoPatjangwa eyi va hepa kusikisa mo vakwafimbunga novakuronambunga.—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Pet. 5:1-3.

13. Ngapi natu vhura kukwatesa ko mavyukiso aga ava tu pe vakuronambunga?

 13 Twa hepa kusikisa mo mapukururo gomoBibeli aga ava tu pe vakuronambunga. Vanavazinyetu ava wovalimburuwi kukwama “nonkango dosili” daKarunga edi da kara moBibeli. (1 Tim. 6:3) Tu tarurureni epukururo eli ga geve Paurusa kuhamena ava ngava dili kuzuvha mombungakriste. Vamwe kapi ngava ‘rugana ngava litura tupu mweyi ya hana asi yawo.’ Awo va gwene mapukururo kovakuronambunga nye ngava ga ncenuna. Ngapi womombungakriste va hepere kutekura vantu vangoso? Paurusa kwa geve epukururo asi: ‘Kuvadidilika, tomu va suwurukwa.’ Epukururo olyo kapi lya tente asi vantu owo va hepa kuvatekura ngwendi nonkore. (2 Tes. 3:11-15) Naina, vakuronambunga kuvhura va gave siuyungwa serondoro kuhamena muntu ogu ana kutwikira kurugana yoyidona eyi yina kunyatekesa edina lyombungakriste, ngwendi kulivandekera nagumwe ga hana asi mukareli gwaJehova. (1 Kol. 7:39) Yisinke no rugana apa vakuronambunga nava gava siuyungwa sangoso? Nsene ono diva ukaro ou vana tumbura mosiuyungwa, ove ngo nyokera po kulikwatakana nomuntu gwangoso ndi? Nkareso zoge zokukwaterera kweyi ya hungama nga zi vhura kutumangeda muntu ogo a sige yirugana yendi yoyidona. [1]

TU KARENI TUNA KUHUKA NOMBILI NOMOUUMWE

14. Ngapi omu natu vatera mbungakriste zi kare zina kuhuka?

14 Nsene tu kwama mapukururo gomoNonkango daKarunga, ngatu vatera womombungakriste va kare vana kuhuka. Tu tareni eyi ya horokere mombungakriste zomoKolinte. Paurusa kwa litulire mo unene kuzuvhisira mositata oso ntani age ga here “va horowora” vakwawo ava va kere mo. (1 Kol. 1:1, 2) Nye ya mu guvisire apa ga zuvhire asi gumwe mombungakriste kuna kurugana yirugana yoruhonda nye vakuronambunga kwato eyi va rugene ko. Paurusa kwa tanterere vakuronambunga mokugava muntu goruhonda kwaSatana kutanta asi kumugusa mo mombungakriste. Mokukuhura mbungakriste vakuronambunga va hepere kugusa mo mombunga “yihahesogona.” (1 Kol. 5:1, 5-7, 12) Apa atu kwatesa ko etokoro lyovakuronambunga lyokugusa mo mombunga muntu gokudira kulitezurura, ose kuvatera mbungakriste zi kare zina kuhuka ntani kuvhura nga yi vatere muntu ogo nga litezurure nokuhundira Jehova a mu dongwenene po.

15. Ngapi natu retesa po mbili mombungakriste?

15 Pwa kere hena udigu umwe ou wa horokere mombungakriste zomoKolinte. Vanavazinyetu vamwe ngava twara vapuli vakwawo konompanguro. Paurusa kwa va pulire asi: “Yinke omu dilire kusiga va mu rugane momudona ngano hasa?” (1 Kol. 6:1-8) Maukaro gokulifana kuna kuhoroka naina. Poyiruwo yimwe kukara po madiro kulizuvha movanavazinyetu morwa ngesefa ezi va totere po kumwe kapi vana kugwanena mo yimaliwa ntani gumwe nampo kuna kufukira mukwawo. Vamwe kwa twara vanavazinyawo konompanguro, nye Bibeli kutuvatera tu kwate egano asi hansa kuzumbanesa yininke yopanyama mevango lyokuswaukisa edina lyaKarunga ndi lyokudonganesa mbili zomombungakriste. [2] Mokukohonona po maudigu nonompata, twa hepa kukwama epukururo lyaJesus. (Resa Mateusa 5:23, 24; 18:15-17.) Nsene tu yi rugana ngoso, ngatu kara mouumwe ngovakareli vaJehova.

16. Morwasinke vantu vaKarunga va karera mouumwe?

16 Bibeli za gava konda eyi vantu vaJehova va karera mouumwe  pokutanta asi: “Ee, yireru omu ya wapa ayo ya tovara yokukara vantu vaKarunga kumwe ngwendi vantu namumbyendi!” (Epis. 133:1) Apa Vaisraeli va limburukwire Jehova awo kwa kere mouumwe. Karunga kwa pumbire kuhamena vantu vendi asi: “Ngani mu pongeka kumwe ngwendi nonzwi mosiunda.” (Mika 2:12) Jehova kwa pumbire hena kupitira momuporofete Sefaniya asi: “Makura ngani rundwilire vantu keraka lyokukuhuka, yipo ngava kuge navenye edina Jehova, ngava mu karere mouumwe.” (Sef. 3:9, NW) Ee, ruhafo musi mokukarera Jehova mouumwe!

Vakuronambunga kulitura mo mokuvatera muntu ogu ana lipuka (Tara paragarafu 17)

17. Mokuninka asi womombungakriste va kare vana kuhuka ntani mouumwe, yisinke va hepa kurugana vakuronambunga?

17 Mokuninka asi womombungakriste va kare vana kuhuka ntani mouumwe, vakuronambunga va hepa kupangura usimbu maudigu ntani kuyirugana monkedi zongwa. Paurusa ga divire asi Karunga kapi a likida eharo kuliza nomalizuvho gendi ntani kapi a sigilire udona. (Yis. 15:3) Yipo nye apa Paurusa ga zuvhire nkareso ezi za kere mombungakriste zoVakolinte tava tjangere mbilive zokuhova zokuvavyukilira nye monkedi zongwa. Mombilive zendi zauvali koVakolinte, kwa likidire asi pwa kere marunduruko morwa vakuronambunga va tulire pasirugana mavyukiso gaPaurusa. Nsene Mukriste ana lipuka, vakuronambunga va hepa kumupukurura monkedi zongwa.—Gar. 6:1.

18. (a) Mononkedi musinke mapukururo gomoNonkango daKarunga ga vaterere nombungakriste domosiruwo sanare? (b) Yisinke ngatu ka lironga mosirongwa sokukwama ko?

18 Tuna dimburura asi mavyukiso gomoNonkango daKarunga ga vaterere Vakriste womoKolinte ntani navamwe va kare vana kuhuka nombili nomouummwe monombungakriste dawo. (1 Kol. 1:10; Efe. 4:11-13; 1 Pet. 3:8) Ngoyitundwamo vanavazinyetu mosiruwo sina, ya va tompokere unene moyirugana yokuzuvhisa. Yipo nye Paurusa ga vhulire kuuyunga asi mbudi zongwa ‘kwa zi udisilire nkenye sisitwa somouzuni.’ (Koros. 1:23) Naina, mbudi zokuhamena sitambo saKarunga kuna kuziudisa uzuni mudima mbunga zovantu ezi za kara mouumwe. Sirongwa sokukwama ko ngatu ka lironga asi vantu owo kwa fumadeka Bibeli ntani awo kwa tokomena kufumadeka Jehova Karunga Mupangeli gwanayinye.—Epis. 71:15, 16.

^ [1] (paragarafu 13) Tara buke Organized to Do Jehovah’s Will, epenuno 134-136.

^ [2] (paragarafu 15) Komauzera gamwe kuhamena maukaro aga naga ninkisa Mukriste a tokore kutwara Mukriste mukwawo kompanguro, tara mobuke “Omu kare meharo lyaKarunga,” pepenuno 223 nondanda dokonhi.