RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Mangundu 2016

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo kutundilira mazuva 26 Sindimba 2016 dogoro 29 Murongagona 2017.

Nkango ezi za kwaterere mo yoyinzi!

Mbuuyungiso musinke zombili ezi ga ruganesere Jesus?

‘Omu likorangede–korangede nkenye ezuva’

Morwasinke ekorangedo lya karera nomulyo? Yisinke ono lirongere ko kosihonena saJehova naJesus naPaurusa kuhamena kukorangeda wopeke? Ngapi omu natu gava ekorangedo lyewa?

Kutugendesa kuliza noNonkango daKarunga

Jehova Mugendesi gomuwa. Morwasinke vakareli vendi va karera mouumwe?

Ove wa fumadeka unene Nonkango daJehova ndi?

Vantu vaKarunga kugwanena mo mauwa apa ava tura pasirugana mavyukiso gomoNonkango dendi ntani pokukwatesa ko noulimburukwi mbunga zendi.

“Yirugana yokurugana yinene”

Nove kuvhura o kwatese ko sirugana oso.

Kwa mu zigida mu tunde momundema

Monkedi musinke vantu vaKarunga va kere mounkwate woBabironi zonene? Ngapi ntani siruwoke va tamekere kumanguruka mo?

Va mangurukire mo momaukarelikarunga goyimpempa

Siruwoke vantu vaKarunga va ya mangurukilire mo moBabironi zonene?

“Vazuvhisi woUhompa womoBritania, vangarareni!!”

Vazuvhisi woUhompa moBritania va ligwederera monomvhura murongo da ka pita! Yisinke ya horoka?